Bài giảng Vật lí 6 - Tiết 14 Bài 13: Máy cơ đơn giản

ppt 20 trang thienle22 04/08/2021 1550
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lí 6 - Tiết 14 Bài 13: Máy cơ đơn giản", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_vat_li_6_tiet_14_bai_13_may_co_don_gian.ppt

Nội dung text: Bài giảng Vật lí 6 - Tiết 14 Bài 13: Máy cơ đơn giản

 1. KiÓm tra bµi cò 1. §¬n vÞ lùc lµ g×? 2. §o lùc b»ng dông cô g×? 3. Tr×nh bµy c¸ch ®o lùc b»ng lùc kÕ + §iÒu chØnh sè 0, sao cho khi cha ®o lùc kim chØ thÞ n»m ®óng v¹ch 0 + Cho lùc cÇn ®o t¸c dông vµo lß xo lùc kÕ + CÇm vá lùc kÕ vµ híng sao cho lß xo lùc kÕ n»m däc theo ph¬ng cña lùc cÇn ®o 2
 2. Tiết 14: Bài 13: MÁY CƠ ĐƠN GiẢN 3
 3. Một ống bê tông nặng bị lăn xuống mương. Có thể đưa ống lên bằng những cách nào và dùng những dụng cụ nào để cho đỡ vất vả? 4
 4. H×nh 13.2 NÕu dïng d©y liÖu cã thÓ kÐo vËt lªn theo ph¬ng th¼ng ®øng víi lùc nhá h¬n träng lîng cña vËt ®îc kh«ng ? 5
 5. Baûng keát quaû thí nghieäm LÖÏC CÖÔØNG ÑOÄ Troïng löôïng cuûa N vaät Toång 2 löïc duøng ñeå N keùo vaät leân 6
 6. C1:Từ kết quả thí nghiệm, hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật? 7
 7. C2: Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống: 3. Rút ra kết luận: lớn hơn nhỏ hơn C2: Khi kéo vật lên theo phương ít nhất bằng thẳng đứng cần phải dùng lực trọng lượng của vật. 8
 8. C3: Hãy nêu những khó khăn trong cách kéo này? - T thÕ ®øng kh«ng thuËn lîi, dÔ ng· - kh«ng lîi dông ®îc träng lîng c¬ thÓ – CÇn lùc lín (Ýt nhÊt b»ng träng lîng cña vËt) 9
 9. H·y nªu tªn cña tõng lo¹i m¸y c¬ ®¬n gi¶n ®îc sö dông trong h×nh vÏ trªn? 10
 10. C4: Chọn từ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống trong các câu sau: a) Máy cơ đơn giản là những dụng cụ giúp thực hiện công việc . hơn . ( Nhanh / Dễ dàng ) b) Mặt phẳng nghiêng,đòn bẩy, ròng rọc là ( Palang / máy cơ đơn giản ) 11
 11. C5: Neáu khoái löôïng cuûa oáng beâtoâng laø 200kg vaø löïc keùo cuûa moãi ngöôøi trong hình laø 400N thì nhöõng ngöôøi naøy coù keùo ñöôïc oáng beâtoâng leân hay khoâng ? Vì sao ? 12
 12. Baøi giaûi : Khoâng keùo ñöôïc oáng beâtoâng leân vì : Troïng löôïng cuûa oáng beâtoâng laø : P = 10 m = 10 X 200 = 2000N Toång löïc keùo cuûa nhöõng ngöôøi trong hình laø : F = 400 X 4 = 1600N Toång löïc Troïng löôïng keùo cuûa boán cuûa oáng ngöôøi laø < beâtoâng laø 1600N 2000N 13
 13. C6: Tìm nhöõng thí duï söû duïng maùy cô ñôn giaûn trong cuoäc soáng? 14
 14. Hãy phân loại các máy cơ đơn giản? 2 3 1 4 8 5 7 6 16
 15. MP nghiêng Đòn bẩy Ròng rọc 8 3 1 6 5 4 7 17
 16. Bài tập: Ñeå keùo 1 oáng beâtoâng nhö trong hình beân. Giaû söû oáng beâtoâng naëng 150kg vaø 4 ngöôøi keùo ñeàu nhau thì moãi ngöôøi phaûi duøng löïc keùo ít nhaát laø bao nhieâu: A. 375 N B. 1500 N C. 300 N D. 500 N 18
 17. ➢ Khi keùo vaät leân theo phöông thaúng ñöùng caàn phaûi duøng löïc coù cöôøng ñoä ít nhaát baèng troïng löôïng cuûa vaät . ➢ Caùc maùy cô ñôn giaûn thöôøng duøng laø : maët phaúng nghieâng, ñoøn baåy, roøng roïc . 19
 18. 1. Baøi vöøa hoïc: _ Veà nhaø hoïc phaàn ghi nhôù SGK trang 43, laøm caùc baøi taäp 13.1, 13.2 trong Saùch baøi taäp trang 17, 18 2. Baøi saép hoïc: _ Xem tröôùc baøi 14SGK : Maët phaúng nghieâng 20