Bài giảng Tiếng Anh 4 - Unit 17: How much is the T-shirt ? - Lesson 1: 1, 2

pptx 22 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 4 - Unit 17: How much is the T-shirt ? - Lesson 1: 1, 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_4_unit_17_how_much_is_the_t_shirt_lesson.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh 4 - Unit 17: How much is the T-shirt ? - Lesson 1: 1, 2

 1. NGUYENNGUYEN TRAITRAI primaryprimary schoolschool
 2. Wednesday, March 28th,2018 Warm up
 3. Wednesday, March 28th ,2018 Unit 17: How much is the T-shirt ? Lesson 1(1,2)
 4. 1. Look, listen and repeat:
 5. 1. Look, listen and repeat:
 6. How much is it? the T – shirt? It’s 50,000dong.
 7. Model sentences: How much is the T-shirt? It’s 50,000 dong.
 8. 2. Point and say:
 9. a b c d e
 10. a scarf
 11. b blouse
 12. c jacket
 13. d skirt
 14. e jumper
 15. a b scarf blouse c d e jacket skirt jumper
 16. a b Scarf/ Blouse/ 10,000 dong 70,000 dong c d e Jacket/ Skirt/ Jumper/ 70,000 dong 60,000 dong 80,000 dong
 17. a b How much is the ___?scarf It’ s 10,000___ dong. Scarf/ Blouse/ 10,000 dong 70,000 dong c d e Jacket/ Skirt/ Jumper/ 70,000 dong 60,000 dong 80,000 dong
 18. Work in pairs. Ask your partner the prices of the clothes above.
 19. How much is the ___?scarf It’ s10,000 ___ dong. Scarf/ Blouse/ 10,000 dong 70,000 dong Jacket/ Skirt/ Jumper/ 70,000 dong 60,000 dong 80,000 dong
 20. Homework - Learn new words and new sentences - Preparation of Lesson 1, part 3,4,5
 21. Good Bye!