Giáo án môn Mĩ thuật lớp 4 cả năm

doc 63 trang thienle22 9174
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án môn Mĩ thuật lớp 4 cả năm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docgiao_an_mon_mi_thuat_lop_4_ca_nam.doc

Nội dung text: Giáo án môn Mĩ thuật lớp 4 cả năm

 1. tuÇn 1 VÏ trang trÝ Mµu s¾c vµ c¸ch pha mµu I. Môc tiªu: - HS biÕt thªm c¸ch pha mµu: da cam, xanh lôc ( xanh l¸ c©y ) vµ tÝm. - HS nhËn biÕt ®­îc c¸c cÆp mµu bæ tóc. - HS pha ®­îc c¸c mµu theo h­íng dÉn. (§èi víi HS n¨ng khiÕu: Pha ®óng c¸c mµu da cam, xanh lôc ( xanh l¸ c©y ) vµ tÝm). II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - SGK, SGV. - Hép mµu, bót vÏ vµ b¶ng pha mµu. - H×nh giíi thiÖu ba mµu c¬ b¶n ( mµu gèc ) vµ h×nh h­íng dÉn c¸ch pha c¸c mµu: da cam, xanh lôc, tÝm. - B¶ng mµu giíi thiÖu c¸c mµu nãng, mµu l¹nh vµ mµu bæ tóc. Häc sinh: - SGK. - Vë tËp vÏ 4. - Hép mµu, bót vÏ hoÆc s¸p mµu, bót d¹. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Bµi cò - KiÓm tra ®å dïng häc tËp -Tr­ng bµy ®å dïng häc (1-2 phót) m«n mÜ thuËt cña häc sinh. tËp m«n mÜ thuËt lªn Giíi thiÖu bµi - Giíi thiÖu bµi. bµn. (1-2 phót) * Ph­¬ng ph¸p: trùc quan, vÊn- L¾ng nghe. ®¸p Ho¹t ®éng 1: - Giíi thiÖu c¸ch pha mµu: Quan s¸t, nhËn xÐt + Yªu cÇu HS nh¾c l¹i tªn ba + Tr¶ lêi c©u hái cña GV: (3-5 phót) mµu c¬ b¶n. ba mµu c¬ b¶n ®ã lµ: ®á, vµng, xanh lam. + Giíi thiÖu h×nh 2, trang 3 + Quan s¸t h×nh 2, trang SGK vµ gióp HS t×m hiÓu 3 SGK, t×m hiÓu c¸ch c¸ch pha mµu tõ ba mµu c¬ pha mµu vµ tr¶ lêi c©u b¶n ®Ó cã ®­îc c¸c mµu da hái cña GV: cam, xanh lôc, tÝm. * Mµu cam ®­îc pha tõ * Mµu ®á pha víi mµu nh÷ng mµu g× ? vµng d­îc mµu da cam.
 2. * Pha mµu g× víi nhau ®Ó ra * Mµu xanh lam pha víi mµu xanh lôc ? mµu vµng ®­îc mµu * Mµu tÝm ®­îc pha tõ hai xanh lôc. mµu g× ? * Mµu ®á pha víi mµu xanh lam ®­îc mµu tÝm. - Treo h×nh minh häa vÒ mµu - Quan s¸t h×nh minh s¾c ë §DDH, sau ®ã quan s¸t häa. h×nh 2, trang 3 SGK ®Ó c¸c em thÊy râ h¬n. - Giíi thiÖu c¸ch c¸c cÆp mµu - T×m hiÓu c¸c cÆp mµu bæ tóc: bæ tóc. + GV nªu tãm t¾t: Nh­ vËy tõ + L¾ng nghe. ba mµu c¬ b¶n: ®á, vµng, xanh lam, b»ng c¸ch pha hai mµu víi nhau ®Ó t¹o thµnh mµu míi sÏ thªm ba mµu kh¸c nhau lµ cam, xanh lôc vµ tÝm. C¸c mµu pha ®­îc tõ hai mµu c¬ b¶n ®Æt c¹nh mµu c¬ b¶n cßn l¹i thµnh nh÷ng cÆp mµu bæ tóc. Hai mµu trong cÆp mµu bæ tóc ®øng c¹nh nhau t¹o ra s¾c ®é t­¬ng Quan s¸t h×nh 3 trang 4 ph¶n, t«n nhau lªn rùc rì h¬n. SGK vµ tr¶ lêi c©u hái cña Em h·y quan s¸t h×nh 3, trang GV: Ho¹t ®éng 2: 4 SGK vµ nªu lªn nh÷ng cÆp + Mµu ®á bæ tóc cho xanh C¸ch pha mµu mµu bæ tóc ? lôc vµ ng­îc l¹i. (5-7) + Lam bæ tóc cho da cam vµ ng­îc l¹i. Ho¹t ®éng 3: + Vµng bæ tóc cho tÝm vµ Thùc hµnh ng­îc l¹i. (15-17 phót) * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. - Quan s¸t, l¾ng nghe vµ - Lµm mÉu b»ng c¸ch pha biÕt ®­îc c¸ch pha mµu. mµu bét trªn khæ giÊy lín Ho¹t ®éng 4: treo lªn b¶ng, võa thao t¸c §¸nh gi¸, nhËn xÐt võa gi¶i thÝch c¸ch pha mµu - Dïng bót d¹ hoÆc s¸p (3-5 phót) * Ph­¬ng ph¸p: thùc hµnh. mµu ®Ó vÏ vµo Vë tËp vÏ. DÆn dß HS : - Yªu cÇu HS thùc hµnh ë Vë - TiÕp thu h­íng dÉn cña (1-2 phót) tËp vÏ. GV.
 3. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng khi - Quan s¸t vµ ®­a ra vÏ bµi; ®éng viªn c¸c em nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. hoµn thµnh bµi tËp. - L¾ng nghe. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña - Ghi nhí. HS . - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - Quan s¸t mµu s¾c trong thiªn nhiªn vµ gäi ®­îc tªn mµu cho ®óng. tuÇn 2 VÏ theo mÉu vÏ hoa, l¸ I. Môc tiªu: - HS hiÓu h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm vµ mµu s¾c cña hoa, l¸. - HS biÕt c¸ch vÏ hoa l¸. - HS vÏ ®­îc b«ng hoa, chiÕc l¸ theo mÉu. (§èi víi HS n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu) II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - SGK, SGV. - Tranh, ¶nh , méy sè lo¹i hoa, l¸ cã h×nh d¸ng, mµu s¾c ®Ñp. - Mét sè b«ng hoa, cµnh l¸ ®Ñp ®Ó lµm mÉu vÏ. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ hoa, l¸ trong bé §DDH. - Bµi vÏ cña HS líp tr­íc. Häc sinh: - SGK, Vë tËp vÏ 4, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc: Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh
 4. Bµi cò - KiÓm tra ®å dïng häc tËp m«n -Tr­ng bµy ®å dïng (1-2 phót) mÜ thuËt cña häc sinh. häc tËp m«n mÜ thuËt Giíi thiÖu bµi - Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng. lªn bµn. (1-2 phót) - L¾ng nghe. Ho¹t ®éng 1: * Ph­¬ng ph¸p: trùc quan, vÊn ®¸p Quan s¸t, nhËn xÐt - Dïng hoa l¸ thËt cho HS xem vµ (3-5 phót) ®Æt c¸c c©u hái gîi ý ®Ó c¸c em - Quan s¸t hoa, l¸ mµ quan s¸t, nhËn xÐt: GV bµy mÉu, vµ tr¶ lêi + Tªn b«ng hoa lµ g× ? c¸c c©u hái cña GV: + KÓ ®­îc tªn c¸c b«ng + H×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña mçi hoa chiÕc l¸ ®ã. b«ng hoa, chiÕc l¸ ®ã ra sao ? + M« t¶ ®­îc h×nh d¸ng, + Hoa, l¸ ®ã cã mµu s¾c g× ? ®Æc ®iÓm cua hoa, l¸ ®ã. + M« t¶ ®­îc mµu s¾c + C¸c b«ng hoa, chiÕc l¸ ®ã cã cña hoa, l¸ ®ã. gièng nhau vÒ h×nh d¸ng vµ mµu + Mçi b«ng hoa, l¸ cã s¾c kh«ng ? h×nh d¸ng vµ mµu s¾c kh¸c nhau, mçi lo¹i ®Òu + KÓ tªn, h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mang vÎ ®Ñp riªng. mét sè b«ng hoa, chiÕc l¸ kh¸c mµ + KÓ tªn, h×nh d¸ng, em biÕt. mµu s¾c cña mét sè - Sau mçi c©u tr¶ lêi cña HS, GV b«ng hoa, chiÕc l¸ kh¸c cã thÓ bæ sung vµ gi¶i thÝch râ h¬n mµ em biÕt. vÒ h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c, - L¾ng nghe. sù phong phó, ®a d¹ng vµ vÎ ®Ñp cña c¸c lo¹i hoa, l¸. Ho¹t ®éng 2: * Ph­¬ng ph¸p: lµm mÉu. C¸ch vÏ hoa, l¸ - Cho HS xem bµi vÏ hoa, l¸ cña (4-5) HS líp tr­íc. - Yªu cÇu HS quan s¸t kÜ hoa, l¸ - Quan s¸t, tham kh¶o. tr­íc khi vÏ. - Yªu cÇu HS nªu l¹i c¸c b­íc vÏ theo mÉu. - Quan s¸t kÜ hoa, l¸ - Giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch vÏ ë tr­íc khi vÏ. bé §DDH vµ h×nh 2 , 3 trang 7 - 2 - 3 HS nªu l¹i c¸c SGK, vÏ minh häa lªn b¶ng ®Ó HS b­íc vÏ theo mÉu. nhËn ra c¸c b­íc vÏ hoa, l¸ theo - Quan s¸t vµ hiÓu ®­îc mÉu: c¸ch vÏ hoa, l¸. + VÏ khung h×nh chung cña hoa, l¸. + ¦íc l­îng tØ lÖ vµ vÏ ph¸c c¸c
 5. nÐt chÝnh cña hoa, l¸. + ChØnh söa h×nh gÇn gièng víi mÉu. + VÏ nÐt chi tiÕt cho râ ®Æc ®iÓm cña hoa, l¸. Ho¹t ®éng 3: + Cã thÓ vÏ mµu theo mÉu hoÆc Thùc hµnh theo ý thÝch. (15-17 phót * Ph­¬ng ph¸p: thùc hµnh. - Yªu cÇu HS nh×n mÉu chung hoÆc mÉu riªng ®Ó vÏ vµo Vë tËp - Nh×n mÉu chung hoÆc vÏ 4. mÉu riªng ®Ó vÏ vµo Vë - L­u ý HS: tËp vÏ 4. + Quan s¸t kÜ mÉu tr­íc khi vÏ. - Ghi nhí l­u ý. + S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi víi tê giÊy. + VÏ theo tr×nh tù c¸c b­íc ®· h­íng dÉn. VÏ mµu theo ý thÝch. Ho¹t ®éng 4: - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS §¸nh gi¸, nhËn xÐt cßn lóng tóng khi vÏ bµi; ®éng - TiÕp thu h­íng dÉn (3-5 phót) viªn c¸c em hoµn thµnh bµi tËp. cña GV. DÆn dß : * Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ cña HS (1-2 phót) . - Quan s¸t vµ ®­a ra nhËn xÐt, ®¸nh gi¸. - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . - Nh¾c H quan s¸t c¸c con vËt vµ - Ghi nhí. tranh, ¶nh vÒ c¸c con vËt. tuÇn 3 MÜ thuËt: VÏ tranh ®Ò tµi c¸c con vËt quen thuéc I) Môc tiªu: * HS nhËn biÕt h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm ,mµu s¾c vµ c¶m nhËn ®­îc vÏ ®Ñp cña mét sè con vËt quen thuéc. * HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh vÒ con vËt, vÏ mµu theo ý thÝch. * HS yªu mÕn c¸c con vËt vµ cã ý thøc ch¨m sãc vËt nu«i. II) §å dïng d¹y - häc: - Tranh ¶nh mét sè con vËt nu«i. - Bµi vÏ c¸c con vËt n¨m tr­íc. III) Ho¹t ®éng d¹y-häc:
 6. ND - TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1) Bµi cò Gv kiÓm tra ®å dïng häc vÏ cña HS. -HS ®­a ®å dïng häc 2-3’ GV nhËn xÐt. vÏ ra. 2) Bµi míi: - GV giíi thiÖu vµ ghi ®Ò baig lªn b¶ng. - HS theo dâi. H§1 * GV cho HS quan s¸t tranh ¶nh. * HS quan s¸t tranh T×m chän ? Tªn con vËt lµ g× ? vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái néi dung ®Ò ? H×nh d¸ng, mµu s¾c con vËt ra sao ? cña GV. tµi. ? Con vËt ®ã cã g× næi bËt ? - Nªu ®­îc ®Æc 4-5’ ? Ngoµi nh÷ng con vËt trong tranh em cßn ®iÓm,h×nh d¸ng mµu thÝch nh÷ng con vËt nµo n÷a ? Em sÏ vÏ con s¾c riªng cña t­êng vËt nµo ? con vËt. GV nhËn xÐt , chèt ®Æc ®iÓm ,h×nh d¸ng , mµu s¾c vµ sù gièng nhau cña mét sè con vÆt H§2 quªn thuéc võa quan s¸t. * Quan s¸t tranh , HD c¸ch vÏ * Treo tranh quy tr×nh vÏ lªn b¶ng. nªu ®­îc c¸c b­íc con vËt. - H­íng dÉn H QS h×nh vµ nªu c¸c vÏ. vÏ. 5-6’ GV h­íng dÉn vÏ kÕt hîp minh ho¹ c¸c b­íc vÏ lªn b¶ng. + VÏ ph¸c h×nh d¸ng chung cña con vËt. H quan s¸t, theo dâi + VÏ c¸c bé phËn cho râ ®Æc ®iÓm cña con c¸ch vÏ. vËt. + ChØnh h×nh vµ vÏ mµu. -2 H nªu c¸c b­íc vÏ H§3 - GV gäi 2 HS ®äc l¹i c¸c b­íc vÏ. H quan s¸t ,nhËn Thùc hµnh. - Cho H quan s¸t c¸c bµi vÏ cña H n¨m tr­íc xÐt,rót kinh nghiÖm. 14-16’ nhËn xÐt rót kinh nghiÖm cho bµi vÏ cña - Nèi tiÕp giíi thiÖu m×nh. - H vÏ vµo vë. - Cho H giíi thiÖu con vËt m×nh vÏ tr­íc líp. H×nh vÏ kh¸ c©n ®èi H§4 -Yªu cÇu H nhí l¹i h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm con chän mµu phï hîp Tr×nh bµy SP vËt m×nh ®Þnh vÏ vµ vÏ vµo vë. * tr×nh bµy SP theo 4-5’ - Theo dâi ,gióp ®ì H cßn lóng tóng. nhãm, b×nh chän SP C2,dÆn dß * Tæ chøc cho H tr×nh bµy SP theo nhãm. ®Ñp. 1-2’ HD H nhËn xÐt , b×nh chän SP vÏ ®Ñp tuyªn * L¾ng nghe. d­¬ng. - VÒ nhµ thùc hiÖn. * NhËn xÐt giê häc. -DÆn dß chuÈn bÞ bµi sau. tuÇn 4 MÜ thuËt: VÏ trang trÝ ChÐp Ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc I) Môc tiªu:
 7. * T×m hiÓu vÏ ®Ñp cña ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc. * BiÕt c¸ch chÐp ho¹ tiÕt d©n téc. Víi HS kh¸ giái: ChÐp ®­îc ho¹ tiÕt c©n ®èi,gÇn gièng mÉu,t« mµu ®Òu phï hîp. ChÐp ®­îc mét vµi ho¹ tiÕt trang trÝ d©n téc. * HS yªu mÕn tr©n träng c¸c ho¹ tiÕt d©n téc. II) §å dïng: GV: Mét sè häa tiÕt trang trÝ d©n téc, bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc HS: Vë tËp vÏ,ch× ,mµu, III) Ho¹t ®éng d¹y-häc: ND-TG Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1) Bµi cò Gv kiÓm tra ®å dïng häc vÏ cña HS. HS ®­a ®å dïng häc 2-3’ GV nhËn xÐt. vÏ ra. 2) Bµi míi * Giíi thiÖu vµ ghi ®Ò lªn b¶ng. - HS theo dâi. H§1 * Cho HS quan s¸t mét sè häa tiÕt d©n * HS quan s¸t tranh Quan s¸t vµ téc ,nhËn xÐt vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái. vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái nhËn xÐt. ? C¸c ho¹ tiÕt trang trÝ lµ nh÷ng g×? cña GV. 4-5’ ? H×nh d¸ng, mµu s¾c con vËt ë c¸c - Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm ho¹ tiÕt ra sao? ,c¸ch s¾p xÕp cña c¸c ? §­êng nÐt, c¸ch s¾p xÕp c¸c ho¹ tiÕt ho¹ tiÕt,ph©n biÖt sù trang tr¸i cã g× næi bËt? gièng vµ kh¸c nhau ? Ho¹ tiÕt ®­îc trang trÝ ë ®©u? cña c¸c ho¹ tiÕt ®ã. GV nhËn xÐt, chèt c¸c ®Æc ®iÓm ,c¸ch H§2 s¾p xÕp c¸c ho¹ tiÕt. C¸ch chÐp * GV h­íng dÉn c¸ch chÐp ho¹ tiÕt * Quan s¸t , theo dâi ho¹ tiÕt d©n téc, kÕt hîp h×nh vÏ minh ho¹. n¾m c¸c b­íc sao trang trÝ - HD c¸c b­íc chÐp ho¹ tiÕt. chÐp ho¹ tiÕt. d©n téc. + VÏ ph¸c h×nh d¸ng chung cña ho¹ 5-7’ tiÕt. + VÏ c¸c ®­êng trôc däc, ngang ®Ó t×m vÞ trÝ c¸c phÇn ho¹ tiÕt. + §¸nh dÊu c¸c ®iÓm chÝnh vµ vÏ ph¸c h×nh b»ng c¸c nÐt th¼ng. + ChØnh h×nh vµ vÏ mµu. -2 H ®äc l¹i c¸c H§3 - GV gäi 2 HS ®äc l¹i c¸c b­íc vÏ. b­ícvÏ Thùc hµnh. - GV cho H QS c¸c bµi vÏ cña H n¨m - H QS vµ nhËn xÐt 16-18’ tr­íc. rót kinh nghiÖm tõ H§4 * YC H thùc hµnh ë vë. bµi vÏ. tr×nh bµy SP -Theo dâi gióp ®ì c¸c H cßn lóng - H thùc hµnh ë vë. 4-5’ tóng.
 8. C2,dÆn dß *Tæ chøc cho H tr×nh bµy SP - Cho H tr×nh bµy SP. 1-2’ - HD H nhËn xÐt ,b×nh chän SP ®Ñp, NhËn xÐt,chän SP tuyªn d­¬ng. ®Ñp. * NhËn xÐt tiÕt häc. -L¾ng nghe. - DÆn dß vÒ nhµ. VÒ nhµ thùc hiÖn. tuÇn 5 Bµi: 5 Th­êng thøc mÜ thuËt Xem tranh phong c¶nh I/ Môc tiªu - HiÓu vÎ ®Ñp cña tranh phong c¶nh. - HS c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña tranh phong c¶nh th«ng qua bè côc, h×nh ¶nh vµ mµu s¾c. - HS yªu thÝch phong c¶nh, biÕt t« c¸c h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh II/ ChuÈn bÞ GV: - S­u tÇm mét sè tranh, ¶nh phonhg c¶nh vµ ®Ò tµi kh¸c. - Tranh cña ho¹ sÜ cã cïng ®Ò tµi. HS : - S­u tÇm tranh,¶nh phong c¶nh. - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y – häc H§ cña gi¸o viªn H§ cña Häc sinh 1.Xem tranh - GV cho HS quan s¸t tranh vµ ®Æt + Tranh kh¾c gç mµu Tranh phong c©u hái cho HS th¶o luËn theo nhãm cña ho¹ sÜ NguyÔn c¶nh Sµi S¬n - Trong tranh cã nh÷ng h.¶nh nµo? TiÕn Chung 1913- - Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? 1976 - Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo? + HS quan s¸t tranh - Cã nh÷ng mµu nµo trong tranh? vµ tr¶ lêi: - H×nh ¶nh chÝnh trong tranh lµ g×? + N«ng th«n * GV KL: Bøc tranh thÓ hiÖn vÎ ®Ñp + Mµu t­¬i s¸ng, nhÑ cña 1 lµng quª trï phó vµ t­¬i ®Ñp nhµng n¬i cã th¾ng c¶nh chïa thÇy næi + Mµu ®á, vµng tiÕngbøc tranh tuy ®¬n gi¶n vÒ nÐt vÏ + Phong c¶nh lµng song phong phó vÒ MS mang nÐt ®Æc quª cña Quèc Oai – tr­ng cña tranh kh¾c gç t¹o nªn vÎ Hµ T©y ®Ñp b×nh dÞ trong s¸ng * HS lµm viÖc theo Tranh Phè cæ - GV cung cÊp mét sè t­ liÖu vÒ ho¹ nhãm (4 nhãm) sÜ Bïi Xu©n Ph¸i - Quª ë Quèc Oai –
 9. - GV ®Æt mét sè c©u hái liªn quan tíi Hµ T©y bµi. - RÊt thµnh c«ng víi - Bøc tranh miªu t¶ vÎ ®Ñp cña phè ®Ò tµi phè cæ. cæ , nÐt vÏ khoÎ kho¾n kho¸ng ®¹t - §­îc nhµ n­íc tÆng ,c¸c h×nh ¶nh em bÐ, phô n÷ gîi cho hu©n ch­¬ng HCM vÒ ta c¶m nhËn vÒ cuéc sèng b×nh yªn v¨n häc nghÖ thuËt trong lßng phè cæ + C¸c nhãm hái lÉn -CÇn bæ sung khi HS tr¶ lêi sai nhau theo sù h­íng Tranh CÇu Thª -GV cho HS xem tranh vÒ Hå G­¬m dÉn cña GV. Hóc -Gîi ý HS t×m hiÓu vÒ bøc tranh. - GV kÕt luËn: SGV-SGK 4.NhËn xÐt,®¸nh Khen ngîi, ®éng viªn nh÷ng häc gi¸.- sinh, nhãm häc sinh cã hiÒu ý kiÕn ph¸t biÓu x©y dùng bµi phï hîp víi néi dung tranh. - GV nhËn xÐt chung giê häc. - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. tuÇn 6 MÜ thuËt : VÏ theo mÉu: VÏ qu¶ cã d¹ng h×nh cÇu . I.môc tiªu: -Häc sinh nhËn biÕt ®­îc h×nh d¸ng ®Æc ®iÓm, mµu s¾c cña mét qu¶ d¹ng h×nh cÇu. -BiÕt c¸ch vÏ qu¶ d¹ng h×nh cÇu. -VÏ ®­îc mét vµi qu¶ d¹ng h×nh cÇu, vÏ mµu theo ý thÝch. *Häc sinh kh¸ giái :S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn gièng mÉu. II.chuÈn bÞ. 1. Gi¸o viªn - Mét sè tranh vÒ mét sè lo¹i qu¶ d¹ng h×nh cÇu. - MÉu vÏ 2. Häc sinh - Vë tËp vÏ 4 - Ch×, tÈy, mµu. III. tiÕn tr×nh d¹y häc. ND -KT-TG Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña hs 1.KiÓm tra ®å - Yªu cÇu c¸c nhãm kiÓm tra b¸o - C¸c nhãm tiÕn hµnh dïng cña hs. 2' c¸o kiÓm tra- b¸o c¸o . 3.Bµi míi . - NhËn xÐt sù chuÈn bÞ cña hs . H§1: Quan s¸t -Hs quan s¸t mÉu tr¶ nhËn xÐt. 7' -Gv cho hs xem mÉu vµ ®Æt c©u lêi. hái gîi ý. -Hs nèi tiÕp nhau tr¶
 10. ? §©y lµ nh÷ng qu¶ g× ? lêi - H×nh d¸ng ®Æc ®iÓm ,mµu s¾c - Cã lo¹i d¸ng trßn qu¶ nµy nh­ thÕ nµo ?. ,lo¹i d¸ng dµi,cã lo¹i ? H×nh d¸ng ,mµu s¾c cña qu¶ mµu xanh ,lo¹i mµu nµy so víi mµu kh¸c cã g× kh¸c vµng nhau? -HS:cho vÝ dô vÒ lo¹i - Em h·y cho vÝ dô vÒ c¸c lo¹i qu¶ vµ miªu t¶ h×nh qu¶ kh¸c? Miªu t¶ ®Æc ®iÓm vµ d¸ng ,dÆc ®iÓm vÒ h×nh d¸ng cña lo¹i qu¶ ®ã ? (qu¶ lo¹i qu¶ ®ã cã d¹ng h×nh cÇu). * KL : Qu¶ cã d¹ng h×nh cÇu cã H§2: H­íng dÉn rÊt nhiÒu lo¹i,®a d¹ng phong phó hs c¸ch vÏ qu¶. 5' vÒ chñng lo¹i vµ mçi lo¹i cã mµu s¾c ,®Æc ®iÓm kh¸c nhau - Gv y/c hs nh¾c l¹i c¸c b­íc vÏ - Hs nh¾c l¹i c¸c theo mÉu. b­íc VTM. Gv h­íng dÉn c¸c b­íc vÏ. B1: Quan s¸t mÉu vµ dùng khung - Hs quan s¸t gv thao h×nh chung cña m·u . t¸c B2:VÏ c¸c nÐt chÝnh cña qu¶ mÉu. b»ng c¸c nÐt th¼ng mê. B3: VÏ chi tiÕt, söa hoµn chØnh h×nh gÇn gièng mÉu. B4: VÏ mµu. H§3: Thùc hµnh. - Gv võa h­íng dÉn võa thao t¸c 15' mÉu c¸c b­íc vÏ. - Gv y/c hs thùc hµnh vÏ. - Hs lµm bµi. - Gv theo dâi, h­íng dÉn hs tiÕn hµnh vÏ.gióp ®ì hs yÕu, kÐm H§4: NhËn xÐt hoµn thµnh ®­îc bµi vÏ. §èi víi ®¸nh gi¸. 5' hs kh¸ giái y/c c¸c em s¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi vµ gÇn gièng mÉu. - Hs tù nhËn xÐt bµi 4. DÆn dß. 1' - Gv chän mét sè bµi vÏ ®Ñp vµ cña m×nh vµ cña b¹n. ch­a ®Ñp h­íng dÉn c¸c em nhËn xÐt vÒ: Bè côc, h×nh vÏ, mµu s¾c. - Líp l¾ng nghe thùc *Gv nhËn xÐt l¹i vµ xÕp lo¹i bµi hiÖn tèt . vÏ. VÒ nhµ xem tr­íc bµi 7.
 11. tuÇn 7 Bµi 7: VÏ tranh §Ò tµi: Phong c¶nh quª h­¥ng I/ Môc tiªu - HiÓu ®Ò tµi vÏ tranh phong c¶nh. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh phong c¶nh theo c¶m nhËn riªng. - HS thªm yªu mÕn quª h­¬ng ®Êt n­íc II/ ChuÈn bÞ GV: - S­u tÇm mét sè tranh, ¶nh phong c¶nh. - Bµi vÏ phong c¶nh cña HS n¨m tr­íc. HS : - S­u tÇm tranh,¶nh vÒ ®Ò tµi phong c¶nh. - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y – häc H§ cña gi¸o viªn H§ cña Häc sinh 1.T×m, chän néi - GV cho HS quan s¸t tranh vµ giíi + HS quan s¸t dung ®Ò tµi thiÖu: SGK- SGV tranh vµ tr¶ lêi: - Tranh p.c¶nh lµ tranh vÏ vÒ c¶nh + Em h·y t¶ l¹i 1 ®Ñp thiªn nhiªn cña quª h­¬ng ®Êt c¶nh ®Ñp mµ em n­íc trong ®ã c¶nh lµ chÝnh. thÝch. Th­êng lµ c¶nh nhµ cöa, c©y cèi, * HS lµm viÖc theo phè ph­êng, lµng xãm, ®ång ruéng nhãm (4 nhãm) + C¸c nhãm hái - Tranh p. c¶nh kh«ng ph¶i lµ sao lÉn nhau theo sù chÐp nguyªn thùc tÕ mµ ®­îc s¸ng h­íng dÉn cña t¹o dùa trªn thùc tÕ th«ng qua c¶m GV. xóc ng­êi vÏ * GV ®Æt c©u hái : + HS tr¶ lêi. - ë n¬i em ë cã c¶nh ®Ñp nµo kh«ng - Em ®· ®i tham quan hay ®i du lÞch ë ®©u ch­a? - Phong c¶nh ë ®ã nh­ thÕ nµo? - VÏ h×nh ¶nh - HS nªn chän nh÷ng c¶nh ®Ñp chÝnh tr­íc, h×nh nh­ng ®¬n gi¶n vµ dÔ vÏ ¶nh phô sau, lu«n 2.C¸ch vÏ tranh - Cho HS nhí l¹i c¸ch vÏ tranh. nhí vÏ c¶nh lµ + Nhí l¹i nh÷mg c¶nh mµ m×nh träng t©m, cã thÓ ®Þnh vÏ vÏ thªm ng­êi + S¾p xÕp h.¶ chÝnh phô cho c©n hoÆc con vËt cho ®èi, râ néi dung. tranh sinh ®éng. + VÏ hÕt phÇn giÊy vµ vÏ mµu kÝn
 12. nÒn ,vÏ nÐt råi vÔ mµu hay dïng mµu vÏ trùc tiÕp. - GV cho HS xem bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc ®Ó tham kh¶o 3.Thùc hµnh - Gv h­íng dÉn c¸c em thùc hµnh. - Chän h×nh ¶nh c¶nh tr­íc khi vÏ, chó ý s/x h×nh vÏ c©n ®èi víi tê giÊy - KhuyÕn khÝch häc sinh vÏ mµu tù do theo ý thÝch. 4. NhËn xÐt,®¸nh - GV cïng HS chän mét sè bµi ­u, gi¸. DÆn dß HS nh­îc ®iÓm ®Ó nhËn xÐt vÒ: + Bè côc, c¸ch vÏ h×nh, vÏ nÐt vµ c¸ch vÏ mµu. - Gîi ý HS xÕp lo¹i bµi ®· nhËn xÐt - GV nhËn xÐt chung giê häc. - Quan s¸t c¸c con vËt quen thu«c - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. tuÇn 8 TẬP NẶN TẠO DÁNG Bài 8: Nặn Con Vật Quen Thuộc I) Mục tiêu: - Học sinh nhận biết được hình dáng, đặc điểm của con vật - Học sinh biết được cách nặn và nặn được con vật theo ý thích - Học sinh thêm yêu mến các con vật II) Chuẩn bị: - G/v: Tranh, ảnh một số con vật quen thuộc; hình gợi ý cách nặn, một số con vật màu được nặn, đất nặn - H/s: Đất nặn, giấy màu, giấy nháp III) Các hoạt động dạy học: Nội Hoạt động của giáo viên Hoạt động của dung H/s 1.Bài cũ - Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh Học sinh đặt ( 1ph) - Nhận xét dụng cụ lên 2.Bài - GTB kiểm tra mới - Thầy cho học sinh xem tranh, ảnh các con vật HĐ1: gợi ý Học sinh quan Quan + Đây là con vật gì? sát nhận xét sát, + Hình dáng, các bộ phận của con vật như thế
 13. nhận xét nào? (5ph) + Hình dáng của con vật khi hoạt động thay đổi như thế nào? Học sinh kể và - Ngoài hình ảnh các con vật đã xem, yêu cầu miêu tả học sinh biết thêm các con vật khác mà em biết và miêu tả hình dáng, đặc điểm của chúng Học sinh trả lời - Thầy hỏi:Em thích nặn con vật nào?Ở hoạt Học sinh theo động nào? dõi - Thầy gợi ý thêm những đặc điểm nổi bật của con vật mà các em chọn để nặn => Học sinh nhận biết được một số con vật về HĐ2 : đặc điểm, hình dáng. Học sinh theo :Cách - Thầy hướng dẫn học sinh cách nặn qua các dõi, nắm các nặn cách bước nặn (5ph) + Nặn từng bộ phận rồi ghép dính lại  Nặn các bộ phận chính: thân, đầu  Nặn các bộ phận khác: chân, tai, đuôi  Ghép dính các bộ phận  Tạo dáng và sữa chữa hoàn chỉnh con vật + Nặn các con vật với các bộ phận chính gồm Học sinh nêu đầu, thân từ một thoỉ đất các bước nặn * Thầy lưu ý các thao tác khó như dính, ghép các bộ phận, sửa nắn để tạo dáng cho con vật sinh động. HĐ3: - Gọi học sinh nêu cách nặn Học sinh thực Thực => Học sinh nắm các bước nặn con vật hành nặn hành - Yêu cầu học sinh lấy đất, giấy lót lên bàn để (20Ph) thực hành nặn - Thầy theo dõi học sinh nặn HĐ4: Học sinh tham Nhận gia nhận xét xét đánh - Yêu cầu học sinh lấy sản phẩm lên bàn theo giá nhóm, tổ - Gợi ý H/s nhận xét về đặc điểm, hình dáng, H/s lang nghe 3.Dặn màu sắc dò - Xếp loại, khen động viên GV dÆn häc sinh chuÈn bÞ bµi sau
 14. tuÇn 9 VÏ trang trÝ: vÏ ®¬n gi¶n hoa l¸ I.Môc tiªu bµi häc. - HS hiÓu h×nh d¸ng, mµu s¾c vµ ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i hoa, l¸ ®¬n gi¶n. - HS biÕt c¸ch vÏ ®¬n gi¶n mét b«ng hoa, chiÕc l¸. HS vÏ ®¬n gi¶n ®­îc mét b«ng hoa, chiÕc l¸. HS kh¸ giái biÕt l­îc bá c¸c chi tiÕt, h×nh vÏ c©n ®èi. - HS thªm yªu thÝch hoa l¸, c©y cèi. II. ChuÈn bÞ. GV: - VËt mÉu, hoa l¸ thËt. - H×nh gîi ý c¸ch vÏ. HS: - MÉu hoa, l¸. - §å dïng häc vÏ. III. Ho¹t ®éng d¹y - häc. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS 1.Bµi cò - KiÓm tra dông cô häc vÏ cña - §Æt dông cô lªn bµn. (1p’). HS. NhËn xÐt. 2. Bµi míi. - GTB. - L¾ng nghe. Giíi thiÖu bµi (2p’). * GV giíi thiÖu cho HS quan saùt *HS quan s¸t vµ tr¶ lêi * H§1. Quan mÉu hoa laù.Ñaët caâu hoûi c©u hái. s¸t nhËn xÐt. -? Caáu taoï cuûa caønh hoa ,laù coù (5p’). - Hoa cã c¸nh hoa, nhöõng boä phaän naøo ? nhôy hoa, ®Õ hoa L¸ cã sãng l¸, g©n l¸ -? Ñaây laø nhöõng hoa gì ?coù hình - Hoa hång, hoa cóc, nhö theá naøo ? hoa huÖ . -? Em thaáy hoa, laù th­êng cã nh÷ng mµu s¾c g×? - Mµu vµng, ®á, xanh + Keát luaän: + L¾ng nghe. - Coù nhieàu loaøi hoa, laù, moãi loaøi ñeàu coù veõ ñeïp rieâng. * GV treo tranh vµ h­íng dÉn HS * H§2. c¸ch vÏ hoa l¸ * HS quan s¸t, n¾m
 15. H­íng dÉn - Choïn caønh hoa laù. c¸ch vÏ hoa l¸. HS c¸ch vÏ. - Veõ khung hình chung cuûa caønh (5p’) hoa, l¸. - Ñaùnh daáu vaøo vò trí chính roài phaùc thaûo hình. - Veõ hænh daùng chung cuûa hoa l¸. - VÏ mµu theo ý thÝch (mµu hoa l¸ vµ mµu nÒn). + Gäi HS nh¾c l¹i c¸ch vÏ. * GV cho HS bµy mét sè mÉu hoa + HS nh¾c l¹i bµi. l¸ vµ yªu cÇu HS vÏ mét sè mÉu * HS quan s¸t, l¾ng * H§3. Thùc hoa l¸ ®¬n gi¶n vµo vë tËp vÏ. nghe. hµnh. (15p’) - Tr­íc khi HS vÏ bµi, GV cho HS xem bµi vÏ hoa l¸ mÉu cña HS cò. - GV quan s¸t HS vÏ bµi. H­íng - HS quan s¸t bµi vÏ dÉn cô thÓ cho tõng em. mÉu. - H­íng dÉn HS vÏ h×nh d¸ng chung cña hoa, l¸, vÏ mµu phï - HS thùc hµnh vÏ hoa hîp. l¸ theo ý thÝch. - H­íng dÉn HS giái l­îc bá mét sè chi tiÕt phøc t¹p ®Ó vÏ hoa l¸ c¸ch ®iÖu ®¬n gi¶n, ®Ñp, c©n ®èi. * H­íng dÉn HS nhËn xÐt bµi vÏ: * H§4. NhËn - H×nh d¹ng hoa l¸; Bè côc bµi vÏ; * HS nhËn xÐt bµi. xÐt ®¸nh c¸ch vÏ mµu. Chän ra bµi vÏ tèt gi¸.(3p’) -GV nhËn xÐt bæ sung. Tuyªn d­¬ng bµi vÏ tèt. - L¾ng nghe. * S­u tÇm vµ quan s¸t c¸c mÉu * DÆn dß. d¹ng h×nh trô. *L¾ng nghe (1p’) tuÇn 10 MÜ thuËt : VTM- §å vËt d¹ng h×nh trô.
 16. I. Môc tiªu: - HS nhËn biÕt ®­îc c¸c ®å vËt h×nh trô vµ ®Æc ®iÓm h×nh d¸ng cña chóng. - HS biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc ®å vËt d¹ng h×nh trô gÇn gièng mÉu. - H chØ ra ®­îc c¸c h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh mµ em thÝch II, ChuÈn bÞ. - MÉu mét sè ®å vËt d¹ng h×nh trô . - Bé ®å dïng d¹y vÏ. - Vë tËp vÏ, bót ch×, mµu tÈy. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu. ND – TG Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1.KiÓm tra. -ChÊm mét sè bµi cña tiÕt tr­íc. 3' -KiÓm tra ®å dïng häc tËp. -Tù kiÓm tra ®å dïng cña -NhËn xÐt chung. m×nh. 2.Bµi míi. -Giíi thiÖu bµi. H§ 1: -Giíi thiÖu mét sè mÉu h×nh trô vµ bµy Quan s¸t vµ mÉu ®Ó HS nhËn xÐt. -Quan s¸t. nhËn xÐt. -Nªu h×nh d¸ng cña mÉu vËt? 6' -C¸c ®å vËt ®Òu cã d¹ng h×nh -Chóng cã nh÷ng bé phËn nµo? trô. -Nªu tªn gäi cña chóng? -Nªu: -H·y nªu sù kh¸c nhau gi÷a c¸i chÐn vµ c¸i chai ë h×nh 1 trang 25 SGK/ -Nèi tiÕp nhau nªu. -NhËn xÐt bæ sung sù kh¸c nhau cña 2 ®å vËt: +H×nh d¸ng chung. -Nghe. +C¸c bé phËn vµ tØ lÖ cña c¸c bé phËn +Mµu s¾c vµ ®é ®Ëm nh¹t. H§ 2: -HD HS quan s¸t vµ t×m ra c¸ch vÏ. C¸ch chÐp +øc l­îng vµ so s¸nh tØ lÖ:
 17. l¹i ho¹ tiÕt +T×m tØ lÖ c¸c bé phËn: trang trÝ d©n +VÏ nÐt chÝnh téc. +Hoµn thiÖn h×nh vÏ: +vÏ ®Ëm nh¹t hoÆc vÏ mµu theo ý 7' thÝch. H§ 3: -Yªu cÇu vÏ theo nhãm,- Thùc hµnh. - Quan s¸t , gióp ®ì H cßn lóng tóng -H×nh thµnh nhãm chän ®å vËt 12' ®Ó vÏ. H§ 4: -Gîi ý c¸ch ®¸nh gi¸. NhËn xÐt - +Bè côc. -Tr­ng bµy s¶n phÈm. ®¸nh gi¸. +h×nh d¸ng. 5' -§èi víi nh÷ng s¶n phÈm m×nh lµm ra chóng ta cÇn lµm g×? -NhËn xÐt b×nh chän s¶n phÈm -NhËn xÐt chung. ®Ñp theo gîi ý. -NhËn xÐt tiÕt häc. -Nh¾c HS chuÈn bÞ tiÕt sau. 3/ Cñng cè - L¾ng nghe DÆn dß: 2' tuÇn 11 Bµi 11: Th­êng thøc mÜ thuËt Xem tranh cña häa sÜ I/ Môc tiªu - HiÓu n«i dung cña c¸c bøc tranh qua h×nh vÏ, bÕ côc mµu s¾c. - Häc sinh lµm quen víi chÊt liÖu vµ kÜ thuËt lµm tranh. - Häc sinh yªu thÝch vÎ ®Ñp cña c¸c bøc tranh. II/ ChuÈn bÞ GV - Cã thÓ s­u tÇm tranh phiªn b¶n khæ lín ®Ó häc sinh quan s¸t, nhËn xÐt. - Que chØ tranh.- S­u tÇm thªm tranh phiªn b¶n cña häa sÜ vÒ c¸c ®Ò tµi.
 18. HS - GiÊy vÏ, vë tËp vÏ 4, bót ch×,tÈy. III/ Ho¹t ®éng d¹y – häc H§ cña gi¸o viªn H§ cña Häc sinh 1.Xem tranh Tranh lôa cña ho¹ sÜ Ng« Minh CÇu: - häc sinh häc 1- VÒ n«ng th«n s¶n GV Giíi thiÖu qua vÒ tranh lôa tËp theo xuÊt. + Bøc tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? nhãm. + Trong bøc tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? + H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh? + Mµu nµo ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt + HS quan s¸t trong tranh? tranh vµ tr¶ + Tranh ®­îc vÏ b»ng chÊt liÖu g×? lêi: * Gi¸o viªn bæ xung vµ tãm t¾t chung. + VÒ n«ng Sau c.tranh c¸c chó bé ®éi vÒ n«ng th«n th«n s¶n xuÊt. SX cïng gia ®×nh. §©y lµ bøc tranh cã bè côc chÆt chÏ, h×nh + HS tr¶ lêi: ¶nh râ rµng, sinh ®éng MS hµi hoµ thÓ hiÖn c¶nh L§ trong cuéc sèng hµng ngµy. 2- Géi ®Çu. Tranh kh¾c gç mµu cña ho¹ sÜ TrÇn V¨n CÈn (1910 - 1994) + HS quan s¸t + Tªn cña bøc tranh? + T¸c tranh vµ tr¶ gi¶ cña bøc tranh? lêi: + Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi nµo? + H×nh ¶nh chÝnh , phô trong tranh? + Mµu s¾c trong tranh ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? + ChÊt liÖu ®Ó vÏ bøc tranh? - Gi¸o viªn cÇn bæ sung vµ tãm t¾t chung. - Bøc tranh géi ®Ç lµ 1 trong nh÷ng bøc tranh ®Ñp cña HS TrÇn V¨n CÈn. Víi ®ãng gãp to lín cho nÒn MT ViÖt Nam «ng ®­îc nhµ n­íc tÆng gi¶i th­ëng HCM vÒ v¨n häc nghÖ thuËt ®ît 1 n¨m 1996 2.NhËn xÐt,®¸nh - GV nhËn xÐt chung giê häc- Khen gi¸. DÆn dß ngîi, ®éng viªn nh÷ng häc sinh,nhãm häc sinh cã hiÒu ý kiÕn ph¸t biÓu x©y
 19. dùng bµi phï hîp víi néi dung tranh. - HS quan s¸t nh÷ng sinh ho¹t h»ng ngaú - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau tuÇn 12 §Ò tµi sinh ho¹t I. Môc tiªu: Gióp HS: - HiÓu ®Ò tµi sinh ho¹t qua nh÷ng ho¹t ®éng diÔn ra h»ng ngµy. - HS biÕt c¸ch vÏ ®Ò tµi sinh ho¹t. - VÏ ®­îc tranh ®Ò tµi sinh ho¹t. Ghi chó: HS kh¸ giái: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. II. ChuÈn bÞ: 1.Gi¸o viªn: - Mét sè tranh cña häa sÜ, thiÕu nhi vÒ ®Ò tµi Sinh ho¹t -Tranh vÏ cña HS vÒ ®Ò tµi sinh ho¹t. -Tranh h­íng dÉn c¸ch vÏ. 2.Häc sinh: - Vë tËp vÏ 4, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. c¸c ho¹t ®éng d¹y-häc:
 20. Néi dung-Thêi gian Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh Giíi thiÖu bµi - Giíi thiÖu bµi - ghi b¶ng. - L¾ng nghe. (1-2 phót) Ho¹t ®éng 1:T×m, chän néi dung ®Ò tµi. - Chia nhãm HS trao ®æi vÒ (3-5 phót) néi dung ®Ò tµi. - Th¶o luËn theo - Treo tranh cña häa sÜ vÒ nhãm. ®Ò tµi sinh ho¹t vµ gîi ý ®Ó HS quan s¸t, nhËn xÐt: c¸c - Quan s¸t vµ nhËn ho¹t ®éng, h×nh ¶nh mµu xÐt tranh. s¾c - Tãm t¾t vµ bæ sung. - Yªu cÇu HS chän néi - L¾ng nghe. Ho¹t ®éng 2: C¸ch vÏ dung ®Ó vÏ . - HS chän néi dung . tranh - VÏ minh häa lªn b¶ng (3-5 phót) tranh ®Ò tµi Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam . - Quan s¸t, nhËn ra c¸ch vÏ: +VÏ h×nh chÝnh tr­íc. Ho¹t ®éng 3: Thùc + VÏ h×nh phô hµnh - Giíi thiÖu vµi bµi vÏ cña sau. (15-16 phót) thiÕu nhi. - Yªu cÇu HS vÏ vµo vë tËp + VÏ mµu. - Quan s¸t, tham vÏ 4. kh¶o. - Quan s¸t vµ h­íng dÉn nh÷ng HS cßn lóng tóng Ho¹t ®éng 4: - VÏ vµo vë tËp vÏ 4. §¸nh gi¸, nhËn xÐt khi vÏ bµi. - Tr­ng bµy mét sè bµi vÏ - TiÕp thu lêi nhËn (3-5 phót) xÐt cña GV cña HS DÆn dß : - Quan s¸t vµ nhËn (1-2 phót) - NhËn xÐt chung vÒ giê häc . xÐt. - VÒ nhµ s­u tÇm bµi trang trÝ ®­êng diÒm cña c¸c b¹n líp tr­íc. - L¾ng nghe. - Ghi nhí.
 21. tuÇn 13 Mü thuËt 4 : VÏ theo mÉu: MÉu cã hai ®å vËt I. Môc tiªu: H n¾m ®­îc h×nh d¸ng, tû lÖ cña hai vËt mÉu H biÕt c¸ch vÏ h×nh tõ bao qu¸t ®Õn chi tiÕt vµ vÏ ®­îc hai ®å vËt gÇn gièng mÉu H yªu thÝch vÎ ®Ñp cña c¸c ®å vËt II. §å dïng d¹y häc: H×nh gîi ý c¸ch vÏ, mét sè mÉu vËt ®Ó vÏ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Giíi thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng Theo dâi 2. Quan s¸t, nhËn Cho H quan s¸t h×nh 1 SGK vµ tr¶ H quan s¸t, nhËn xÐt xÐt lêi c¸c c©u hái MÉu cã mÊy ®å vËt, gåm c¸c ®å H tr¶ lêi vËt g×? H×nh d¸ng, tØ lÖ, mµu s¾c, ®Ëm H tr¶ lêi nh¹t cña ®å vËt nh­ thÕ nµo? GV nhËn xÐt vµ kÕt luËn Theo dâi 3. C¸ch vÏ Treo h×nh, gîi ý c¸ch vÏ vµ h­íng H quan s¸t h×nh, l¾ng nghe dÉn H vÏ theo c¸c b­íc So s¸nh tØ lÖ cña mÉu VÏ c¸c ®­êng trôc cña mÉu vËt H quan s¸t VÏ nÐt chÝnh, sau ®ã vÏ chi tiÕt vµ H quan s¸t vÏ mµu 4. Thùc hµnh GV bµy mÉu vËt vµ yªu cÇu H H thùc hµnh vÏ quan s¸t, thùc hµnh vÏ vµo vë GV theo dâi, gióp H yÕu, gîi ý cho H c¸ch vÏ h×nh, vÏ mµu 5. NhËn xÐt, ®¸nh GV chän mét sè bµi vÏ ®· hoµn H quan s¸t, nhËn xÐt gi¸ chØnh vµ h­íng dÉn H ®¸nh gi¸ vÒ bè côc, h×nh vÏ
 22. Khen ngîi H cã bµi vÏ ®Ñp Theo dâi 6. Cñng cè, dÆn dß NhËn xÐt giê häc, dÆn dß H tuÇn 14 Mü thuËt 3 : VÏ trang trÝ: trang trÝ c¸i b¸t I. Môc tiªu: H biÕt c¸ch trang trÝ c¸i b¸t Trang trÝ ®­îc c¸i b¸t theo ý thÝch C¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña c¸i b¸t trang trÝ II. §å dïng d¹y häc: ChuÈn bÞ mét vµi c¸i b¸t cã h×nh d¸ng vµ trang trÝ kh¸c nhau H×nh gîi ý c¸ch trang trÝ Mét sè bµi trang trÝ c¸i b¸t cña HS líp tr­íc III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 1. KiÓm tra bµi cò: KiÓm tra dông cô häc tËp cña häc sinh 2. Bµi míi: Néi dung Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. Giíi thiÖu bµi Giíi thiÖu bµi, ghi b¶ng Theo dâi H§1: Quan s¸t, GV giíi thiÖu mét sè c¸i b¸t, cho H quan s¸t, nhËn xÐt nhËn xÐt 4-5’ häc sinh quan s¸t vµ nhËn xÐt + MiÖng cña c¸i b¸t cã d¹ng h×nh trßn + C¸i b¸t: miÖng, th©n vµ ®¸y b¸t + C¸ch trang trÝ trªn b¸t b»ng c¸c ho¹ tiÕt rÊt ®Ñp, mµu s¾c t­¬i s¸ng + S¾p xÕp c¸c ho¹ tiÕt ®èi xøng vµ c¸ch ®Òu Tõng HS tù chän cho m×nh
 23. mét sè c¸i b¸t ®Ñp theo ý thÝch H§2: C¸ch trang trÝ GV giíi thiÖu h×nh gîi ý c¸ch Mét sè c¸i b¸t sö dông c¸c c¸i b¸t: 5-6’ trang trÝ ®Ó häc sinh nhËn ra vµ ®­êng diÒm hay trang trÝ nhËn xÐt ®èi xøng nhau + C¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt Mét sè c¸i b¸t trang trÝ + Theo em cã thÓ trang trÝ ®­êng kh«ng ®ång ®Òu diÒm ë phÇn nµo cña c¸i b¸t cho Cã thÓ trang trÝ ®­êng diÒm ®Ñp? ë miÖng b¸t, gi÷a th©n b¸t T×m vµ vÏ ho¹ tiÕt theo ý thÝch hay ë d­íi th©n b¸t VÏ mµu vµo t©n b¸t hoÆc vÏ mµu vµo c¸c ho¹ tiÕt H§3: Thùc hµnh: GV theo dâi HS thùc hµnh trang HS thùc hµnh trang trÝ c¸i 17-18’ trÝ c¸i b¸t vµ gîi ý: b¸t nh­ ®· h­íng dÉn CÇn chän c¸ch trang trÝ c¸i b¸t cho Trang trÝ xong, HS chän phï hîp mµu t« theo ý thÝch VÏ ho¹ tiÕt H quan s¸t VÏ mµu: cã thÓ vÏ mµu ë th©n b¸t hoÆc ®Ó tr¾ng H§4: NhËn xÐt, GV gîi ý cho HS nhËn xÐt vµ t×m ®¸nh gi¸ ra bµi vÏ ®Ñp (c¸ch s¾p xÕp ho¹ tiÕt, c¸ch vÏ mµu) Gi¸o viªn tãm t¾t c¸c nhËn xÐt vµ HS tù giíi thiÖu bµi vÏ cña xÕp lo¹i bµi vÏ, khen ngîi nh÷ng m×nh theo nhãm. Trong häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp nhãm tù nhËn xÐt bµi vÏ cña nhau, sau ®ã chän ra mét sè bµi vÏ ®Ñp tr­ng bµy tr­íc líp Cñng cè dÆn dß: 1’ Nªu c¸c bép phËn cña c¸i b¸t? §Ó trang trÝ c¸i b¸t cho ®Ñp em cÇn s¾p xÕp c¸c ho¹ tiÕt nh­ thÕ nµo cho thÝch hîp? VÒ nhµ tËp trang trÝ c¸i b¸t theo nhiÒu kiÓu kh¸c nhau
 24. Quan s¸t c¸c con vËt quen thuéc vÒ h×nh d¸ng vµ mµu s¾c NhËn xÐt tiÕt häc tuÇn 15 VÏ tranh: Tranh ch©n dung * HS kh¸ giái : S¾p xÕph×nh vÏ c©n ®èi , biÕt chän mµu , vÏ mµu phï hîp. I. Môc tiªu: - HiÓu ®Æc ®iÓm , h×nh d¸ng cña mét sè khu«n mÆt ng­êi. - BiÕt c¸ch vÏ ch©n dung. - VÏ ®­îc tranh ch©n dung ®«n gi¶n. II. ChuÈn bÞ: GV: - Mét sè ¶nh ch©n dung,mét sè tranh ch©n dung cña ho¹ sÜ,cña HS vµ tranh ¶nh kh¸c ®Ó so s¸nh. -H×nh gîi c¸ch vÏ. HS: -Vë thùc hµnh,bót ch×,mµu vÏ,tÈy. III. Ho¹t ®éng day- häc: Néi dung, thêi gian. Ho¹t ®éng cña thÇy Ho¹t ®éng cña trß 1. KiÓm tra: ( 4’) -KiÓm tra chuÈn bÞ cña HS §­a ra c¸c ®å dïng phôc vô cho tiÕt häc. 2. Bµi míi: a.Giíi thiÖu bµi: -Cho HS xem tranh ch©n -Xem tranh. (1’) dung. -Hái:Bøc tranh vÏ g×? -Tr¶ lêi c©u hái. -GV giíi thiÖu: §©y lµ tranh -L¾ng nghe. ch©n dng.Lµm thÕ nµo ®Ó vÏ tranh ch©n dung,bµi häc h«m nay sÏ gióp chóng ta gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy. b.Quan s¸t,nhËn xÐt -Cho HS xem ¶nh ch©n -HS quan s¸t,th¶o luËn nhãm (10’) dung,yªu cÇu HS nhËn xÐt sù bµn. kh¸c nhau gi÷a ¶nh ch©n -§¹i diÖn nhãm ph¸t biÓu,líp dung vµ tranh ch©n dung. nhËn xÐt. -GV kÕt luËn:¶nh ®­îc chôp b»ng m¸y nªn rÊt gièng thËt vµ râ tõng chi tiÕt.Tranh ®­îc vÏ b»ng tay,th­êng diÔn t¶ tËp trung vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm
 25. chÝnh cña nh©n vËt. -Cho HS quan s¸t tranh ch©n dung vµ tranh ®Ò tµi kh¸c - Yªu cÇu HS quan s¸t khu«n - HS quan s¸t theo cÆp ®Ó ph¸t mÆt cña b¹n ®Ó thÊy ®­îc: hiÖn ®­îc ®Æc ®iÓm khu«n mÆt H×nh d¸ng khu«n mÆt ( H×nh cñan b¹n. tr¸i xoan, h×nh vu«ng, h×nh trßn, ) ®Ó lÊy tû lÖ to,nhá, réng, hÑp, dµi, ng¾n phï hîp víi khu«n mÆt. KÕt luËn: Mçi ng­êi ®Òu cã -HS l¾ng nghe. khu«n mÆt kh¸c nhau. M¾t, mòi, miÖng cña mçi ng­êi cã h×nh d¸ng kh¸c nhau nªn khi vÏ c¸c em chó ý ®Õn vÞ trÝ cña mçi bé phËn cho phï hîp. c.C¸ch vÏ ch©n *GV gîi ý c¸ch vÏ h×nh( Xem dung. h×nh ë SGKtrang 37. - Cho HS quan s¸t ng­êi - HS quan s¸t ng­êi mÉu ë mÉu,vÏ h×nh tõ kh¸i qu¸t ®Õn SGK. chi tiÕt: - HS nÊmcchs vÏ. - Ph¸c h×nh khu«n mÆt theo ®Æc ®iÓmcña ng­êi ®Þnh vÏ cho võa víi tê giÊy. - VÏ cæ,vai vµ ®­êng trôc cña mÆt. - T×m vÞ trÝ cña tãc, tai, m¾t, mòi,miÖng, ®Ó vÏ h×nh cho râ ®Æc ®iÓm. d. Thùc hµnh - Gäi HS nh¾c l¹i c¸c b­íc -2 HS nh¾c l¹i c¸c b­íc vÏ. vÏ. - Cho HS thùc hµnh vÏ ch©n -HS vÏ vµo vë. dung. GV theo dâi, gióp ®ì HS yÕu, khuyÕt tËt. - GV chän mét sè bµi treo lªn - HS nép bµi theo yªu cÇu. b¶ng. -Líp nhËn xÐt, xÕp lo¹i. - H­íng dÉn,gîi ý HS nhËn xÐt. GV ®¸nh gi¸ b»ng nhËn xÐt. 3. Cñng cè, dÆn dß: - NhËn xÐt giê häc. -HS l¾ng nghe thùc hiÖn theo
 26. (1’) - VÒ nhµ luyÖn vÏ tèt h¬n. yªu cÇu. - S­u tÇm c¸c lo¹i vá hép ®Ó chuÈn bÞ cho bµi sau. tuÇn 16 bµi: tËp t¹o d¸ng: t¹o d¸ng con vËt. * HS kh¸, giái h×nh t¹o d¸ng c©n ®èi, gÇn gièng con vËt hoÆc « t« I. Môc tiªu: - HiÓu c¸ch t¹o d¸ng con vËt, hoÆc « t« b»ng vá hép. - BiÕt c¸ch t¹o d¸ng con vËt hoÆc ®å vËt b»ng vá hép. - T¹o d¸ng ®­îc con vËt hay ®å vËt b»ng vá hép theo ý thÝch. II. chuÈn bÞ: Mét sè mÉu: con meo, con chim, « t« Mét sè dông cô cÇn thiÕt ®Ó t¹o d¸ng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu. Nd – tl Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn Ho¹t ®éng cña häc sinh 1.KiÓm tra -ChÊm mét sè s¶n phÈm cña bµi: -§Ó vë vÏ lªn bµn Bµi cò. vÏ ch©n dung ng­êi. -KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña -Tù kiÓm tra ®å dïng cña m×nh hs. vµ bæ sung nÕu cßn thiÕu. -nhËn xÐt chung. 2.Bµi míi. -DÉn d¾t - ghi tªn bµi häc. -Nh¾c l¹i tªn bµi häc. h® 1: Quan -§­a ra mét sè mÉu yªu cÇu hs -Quan s¸t , nhËn xÐt vµ tr¶ lêi s¸t, nhËn xÐt. quan s¸t. c©u hái. 4-5’ +Tªn c¸c ®å vËt? -Nèi tiÕp nªu: mçi mét hs nªu +C¸c bé phËn cña chóng? vÒ mét con vËt. +Nguyªn liÖu ®Ó lµm? -Nªu: -Gv nªu tãm t¾t: -Nghe. +Muèn t¹o d¸ng theo ý thÝch cÇn m¾m ®­îc h×nh d¸ng ®Ó t×m hép, lµm cho phï hîp. h® 2: C¸ch -Yªu cÇu nªu c¸c h×nh d¸ng : -Nèi tiÕp nªu h×nh d¸ng: t¹o d¸ng. vd: « t«, tµu thñy, con mÌo, 4-5’ -Nªu ®Æc ®iÓm cña c¸c ®å vËt -Nªu vµ chän ®å vËt phï hîp ®ã? víi h×nh d¸ng, mµu s¾c, -Giíi thiÖu thªm mét sè chi tiÕt -Nghe. lµm cho vËt t¹o d¸ng ®­îc sinh ®éng h¬n.
 27. -Yªu cÇu hs vËn dông c¸c vËt -Hs sö dông: c¸c ®å vËt, kÐo, h® 3: Thùc liÖu, lµm c¸c ®å vËt theo ý thÝch. keo, hå d¸n, lµm c¸c s¶n phÈm hµnh. -Tæ chøc lµm viÖc theo nhãm. theo ý thÝch. 19-22’ -Theo dâi gióp ®ì c¸c nhãm. -Th¶o luËn vµ lµm viÖc theo nhãm. +chän con vËt, ®å vËt t¹o d¸ng. +Tth¶o luËn t×m h×nh d¸ng chung +Ph©n c«ng thµnh viªn lµm tõng bé phËn. -Tæ chøc tr­ng bµy. -Tr­ng bµy s¶n phÈm. -Nªu gîi ý nhËn xÐt. -NhËn xÐt b×nh chän s¶n phÈm h® 4: NhËn +h×nh d¸ng ®Ñp. nªu c¶m nhËn riªng. xÐt ®¸nh gi¸. +c¸c bé phËn. 3-5’ +mµu s¾c. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -NhËn xÐt tiÕt häc. -2hs nh¾c l¹i thao t¸c lµm mét -Nh¾c hs vÒ nhµ chuÈn bÞ vËt vËt. 3.Cñng cè trang trÝ theo h×nh vu«ng. dÆn dß.;2’ tuÇn 17 Bµi 17 vÏ trang trÝ: trang trÝ h×nh vu«ng I. Môc tiªu: - H biÕt thªm vÒ trang trÝ h×nh vu«ng vµ sù øng dông cña nã trong cuéc sèng. - H biÕt c¸ch trang trÝ h×nh vu«ng. - Trang trÝ ®­îc h×nh vu«ng theo y/c cña bµi. * H n¨ng khiÕu: Chän vµ s¾p xÕp häa tiÕt c©n ®èi phï hîp víi h×nh vu«ng, t« mµu ®Òu, râ h×nh chÝnh phô. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè ®å vËt cã øng dông trang trÝ h×nh vu«ng. - Mét sè bµi trang trÝ h×nh vu«ng (s­u tÇm). Tranh trong Vë TËp vÏ (phãng to). - Mµu vÏ (H th­êng dïng). - Mét sè bµi vÏ cña H n¨m tr­íc.
 28. - H×nh h­íng d·n c¸c b­íc trang trÝ h×nh vu«ng. Häc sinh: - Vë tËp vÏ, mµu vÏ c¸c lo¹i. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung kiÕn thøc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña H Thêi gian æn ®Þnh tæ chøc (1’-2’) - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ. - Thùc hiÖn theo y/c. H§1: Quan s¸t, - gv cho h quan s¸t tranh ë vë tËp vÏ ®· - Quan s¸t, nhËn nhËn xÐt ®­îc phãng to ®Ó c¸c em nhËn xÐt vµ xÐt theo gîi ý cña t×m ra c¸ch trang trÝ. (4’- 6’) GV. - Gîi ý H so s¸nh, nhËn xÐt h×nh 1,2 (T40) SGK ®Ó H t×m ra sù gièng nhau, kh¸c nhau cña c¸ch trang trÝ vÒ bè côc, h×nh vÏ vµ mµu s¾c. - GV vÏ mét sè h×nh vu«ng lªn b¶ng ®Ó - Quan s¸t, theo H§2: h­íng dÉn h­íng dÉn: dâi. c¸ch trang trÝ h×nh + C¸ch kÎ trôc; vu«ng + T×m vµ vÏ c¸c h×nh m¶ng trang trÝ(vÏ (5’-7’) minh häa tõ 2-3 c¸ch vÏ) - GV sö dông mét sè häa tiÕt nh­ h×nh hoa l¸ ®¬n gi¶n vÏ vµo c¸c h×nh m¶ng cho phï hîp ®Ó HS nhËn ra : + C¸ch s¾p xÕp häa tiÕt (®èi xøng, nh¾c l¹i, ) + C¸ch vÏ häa tiÕt vµo c¸c m¶ng. - GV gîi ý H c¸ch vÏ mµu. - Quan s¸t, nhËn - Cho H xem bµi vÏ cña c¸c b¹n n¨m xÐt. H§3: Thùc hµnh tr­íc, gîi ý H nªu mét sè nhËn xÐt. - H thùc hµnh. (14’-16’) - Cho H lµm bµi vµo vë TËp vÏ. - GV theo dâi, gãp ý cho nh÷ng H cßn lóng tóng vÒ c¸ch chän häa tiÕt, ph©n chia h×nh m¶ng, chän mµu, t« mµu. - H dùa vµo c¸c - GV ®­a ra mét sè tiªu chÝ ®¸nh gi¸: tiªu chÝ, tËp nhËn H§4: NhËn xÐt, * Häa tiÕt s¾p xÕp hîp lÝ, c©n ®èi. xÐt d­íi sù gîi ý ®¸nh gi¸ * Mµu bµi vÏ t­¬i, s¸ng, hµi hoµ; t« mµu cña GV. (4’- 6’) lµm næi râ häa tiÕt chÝnh phô.
 29. * T« mµu gän, kh«ng chêm ra ngoµi nÐt vÏ. - Y/c H xÕp lo¹i bµi vÏ; GV ®¸nh gi¸. - Thùc hiÖn theo - NhËn xÐt chung nh÷ng bµi vÏ cßn l¹i . y/c. DÆn dß: - Quan s¸t lä hoa. - S­u tÇm tranh ¶nh, lä hoa. - L¾ng nghe, thùc hiÖn. tuÇn 18 : Bµi 18 vÏ theo mÉu: tÜnh vËt lä vµ qu¶ I.Môc tiªu: - H hiÓu ®­îc sù kh¸c nhau gi÷a lä vµ qu¶ vÒ h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm . - H biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc lä vµ qu¶. - VÏ ®­îc h×nh lä vµ qu¶ gÇn gièng víi mÉu. * H n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, gÇn gièng víi mÉu. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - MÉu vÏ( qu¶ vµ lä ). - H×nh vÏ minh ho¹ trªn b¶ng líp. - Tranh vÏ lä vµ qu¶ cña c¸c ho¹ sÜ vµ cña thiÕu nhi. Häc sinh: - GiÊy vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian H * Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu tranh tÜnh vËt cho H - L¾ng nghe, míi (3’-5’) hiÓu ®­îc vÎ ®Ñp cña c¸c ®å vËt vµ quan s¸t. mµu s¾c trong tranh tÜnh vËt. H§1: Quan s¸t, - GV giíi thiÖu mÉu vÏ. Cïng H bµy - H cïng GV nhËn xÐt (4’-6’) mÉu ®Ó c¸c em t×m ra c¸ch bµy mÉu bµy mÉu.Quan hîp lÝ, sau ®ã gîi ý c¸c em nhËn xÐt s¸t, nhËn xÐt vÒ: theo gîi ý cña + TØ lÖ chung cña mÉu vÏ. GV. + VÞ trÝ cña lä, qu¶( ë tr­íc, ë sau, che khuÊt nhau) + H×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña lä, qu¶ (cao, thÊp, to, nhá).
 30. +§é ®Ëm nh¹t vµ mµu s¾c cña lä, H§2:H­íng dÉn qu¶. c¸ch vÏ (5’-7’) - H theo dâi, - Gîi ý, h­íng dÉn cho H c¸ch vÏ, l¾ng nghe. ®ång thêi vÏ thÞ ph¹m lªn b¶ng ®Ó H theo dâi: + ¦íc l­îng chiÒu cao, chiÒu ngang cña mÉu ®Ó vÏ khung h×nh chung. + Quan s¸t mÉu, ­íc l­îng vµ ph¸c khung h×nh cña lä, qu¶ (y/c H so s¸nh chiÒu ngang, chiÒu däc cña mÉu ®Ó cã tØ lÖ ®óng). + T×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña lä vµ qu¶. + VÏ ph¸c h×nh tõng vËt mÉu b»ng c¸c nÐt th¼ng. H§3: Thùc hµnh + Nh×n mÉu vÏ chi tiÕt cho râ ®Æc (15’-17’) ®iÓm cña mÉu. + X¸c ®Þnh c¸c m¶ng mµu ®Ëm nh¹t - H xem tranh, ë mÉu vµ vÏ mµu theo c¶m nhËn nªu ý kiÕn. riªng. - Cho H xem mét sè bµi vÏ cña H n¨m tr­íc vµ tranh tÜnh vËt cña c¸c ho¹ sÜ; gîi ý ®Ó H nhËn xÐt vÒ mµu cña h×nh nÒn so víi vËt mÉu trong - H thùc hµnh. tranh,nhËn xÐt vÒ c¸c h×nh ¶nh trong tranh,tõ ®ã t×m cho m×nh mét mµu nÒn theo ý thÝch. - Y/c H thùc hµnh vÏ vµo giÊy. - Khi H lµm bµi, GV quan s¸t, nh¾c nhë c¸c em: + Quan s¸t, t×m ra ®Æc ®iÓm cña mÉu: h×nh d¸ng, tØ lÖ. + ¦íc l­îng tØ lÖ cña khung h×nh chung vµ khung h×nh cña tõng vËt mÉu. + X¸c ®Þnh h­íng nguån s¸ng chiÕu H§4: NhËn xÐt, vµo ®Ó vÏ ®Ëm nh¹t. ®¸nh gi¸ (3’-5’) - GV gîi ý, h­íng dÉn cho c¸c em cßn lóng tóng vÒ: - 1-2 H ®äc l¹i + C¸ch vÏ khung h×nh, ­íc l­îng tØ c¸c tiªu chÝ.
 31. lÖ c¸c bé phËn, c¸ch vÏ h×nh. + T×m m¶ng ®Ëm nh¹t vµ vÏ mµu. - GV ®­a ra c¸c tiªu chÝ: + Bµi vÏ cã bè côc c©n ®èi. - Thùc hiÖn theo + ThÓ hiÖn ®­îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n y/c. cña mÉu, h×nh vÏ v÷ng ch¾c. + Bµi vÏ sinh ®éng, mµu s¾c trong s¸ng,cã hoµ s¾c ®Ñp. - GV cïng H chän mét sè bµi vÏ ®Ñp vµ ch­a ®Ñp; y/c H dùa vµo c¸c tiªu chÝ ®Ó H nhËn xÐt vÒ: + Bè côc( h×nh vÏ c©n ®èi hay kh«ng c©n ®èi víi tê giÊy) + H×nh vÏ(râ ®Æc ®iÓm, s¸t mÉu vÒ tØ lÖ chung vµ tØ lÖ bé phËn). - L¾ng nghe, + C¸ch vÏ mµu cã ®Ëm,cã nh¹t. thùc hiÖn. - Y/c H xÕp lo¹i bµi - GV nhËn xÐt bæ sung, ®iÒu chØnh c¸ch xÕp lo¹i vµ ®éng viªn chung c¶ líp DÆn dß: - S­u tÇm tranh d©n gian tuÇn 19 : Bµi 19 Th­êng thøc mÜ thuËt: Xem tranh d©n gian viÖt nam I. Môc tiªu - H hiÓu vµi nÐt vÒ nguån gèc vµ gi¸ trÞ nghÖ thuËt cña tranh d©n gian ViÖt Nam th«ng qua néi dung vµ h×nh thøc. * H n¨ng khiÕu: ChØ ra mét sè h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh mµ m×nh thÝch. II. ChuÈn bÞ: - GV: Mét s« tranh d©n gian, chñ yÕu lµ hai dßng tranh §«ng Hå vµ Hµng Trèng. - HS: SGK. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 32. Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian HS Giíi thiÖu bµi Nªu môc ®Ých yªu cÇu tiÕt häc. - L¾ng nghe. (3’-5’) H§ 1: Giíi thiÖu - GV giíi thiÖu dùa trªn nh÷ng néi s¬ l­îc vÒ tranh dung sau: d©n gian + Tranh d©n gian ®· cã tõ l©u, lµ - Theo dâi, l¾ng (22’-25’) mét trong nh÷ng di s¶n quý b¸u cña nghe. nÒn MÜ thuËt ViÖt Nam. Trong ®ã tranh d©n gian §«ng Hå vµ Hµng Trèng lµ hai dßng tranh tiªu biÓu. + Vµo mçi dÞp TÕt ®Õn, xu©n vÒ, nh©n d©n ta th­êng treo tranh d©n gian nªn cßn gäi lµ tranh TÕt. - C¸ch lµm tranh nh­ sau: + NghÖ nh©n §«ng Hå th­êng kh¾c h×nh trªn b¶n gç, quÐt mµu råi in trªn giÊy dã quÐt ®iÖp. Mçi mµu in b»ng mét b¶n kh¾c. + NghÖ nh©n Hµng Trång chØ kh¾c nÐt trªn mét b¶n gç råi in nÐt viÒn ®en, sau ®ã míi vÏ mµu. + §Ò tµi cña tranh d©n gian rÊt phong phó. + Tranh d©n gian ®­îc d¸nh gi¸ cao vÒ gi¸ trÞ nghÖ thuËt ë trong n­íc vµ quèc tÕ. - GV cho H xem qua mét vµi bøc - Quan s¸t, tr¶ lêi tranh d©n gian, ®Æt c©u hái: c©u hái. + H·y kÓ tªn mét vµi bøc tranh d©n gian §«ng Hå vµ Hµng Trèng mµ em biÕt. - GV giíi thiÖu thªm mét vµi dßng tranh d©n gian kh¸c . - Cho H xem mét sè bøc tranh trong SGK. - Nªu mét sè tãm t¾t vÒ néi dung, bè côc, mµu s¾c trong tranh d©n gian. - Quan s¸t, m« t¶ - GV Y/c h quan s¸t tranh vµ ®Æt nh÷ng g× ®· quan
 33. H§ 3: Xem c©u hái gîi ý: s¸t. tranh “LÝ ng­ + Tranh “LÝ ng­ väng nguyÖt” cã väng nguyÖt” vµ nh÷ng h×nh ¶nh nµo? “C¸ chÐp” + Tranh “C¸ chÐp ” cã nh÷ng h×nh (3’-5’) ¶nh nµo? + H×nh ¶nh nµo lµ chÝnh ë 2 bøc tranh? + H×nh ¶nh phô cña 2 bøc tranh ®­îc vÏ ë ®©u? + H×nh 2 con c¸ chÐp ®­îc thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? + Hai bøc tranh cã g× gièng nhau, kh¸c nhau? GV bæ sung vµ tãm t¾t ý chÝnh. - L¾ng nghe. H§ 3: NhËn xÐt - NhËn xÐt tiÕt häc, khen ngîi ®¸nh gi¸ giê häc nh÷ng H cã ý kiÕn x©y dùng bµi. (3’-5’) - L¾ng nghe, thùc * DÆn dß - VÒ nhµ s­u tÇm tranh vÒ lÔ héi hiÖn. ViÖt Nam. tuÇn 20 Bµi 20 vÏ tranh ®Ò tµi ngµy héi quª em I. Môc tiªu: - HiÓu ®Ò tµi vÒ c¸c ngµy héi truyÒn thèng cña quª h­¬ng. - BiÕt c¸ch vÏ tranh vÒ ®Ò tµi ngµy héi . - VÏ ®­îc tranh vÒ ®Ò tµi ngµy héi theo ý thÝch. * H n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. - BiÕt ®­îc truyÒn thèng cña quª h­¬ng , ®Êt n­íc. II. ChuÈn bÞ. - Gi¸o viªn : SGK, SGV. Mét sè tranh ¶nh (s­u tÇm ë s¸ch b¸o) vÒ c¸c ho¹t ®éng lÔ héi truyÒn thèng.Mét sè tranh vÏ cña ho¹ sÜ vµ cña häc sinh vÒ lÔ héi truyÒn thèng. Tranh h­íng dÉn c¸ch vÏ trong bé §DDH. - Häc sinh: Vë tËp vÏ. Bót ch×, tÈy, mµu vÏ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 34. Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Thêi gian Giíi thiÖu bµi - KiÓm tra ®å dïng häc tËp. - Thùc hiÖn theo y/c. - Giíi thiÖu bµi míi. - HS l¾ng nghe. (1’-2’) H§1:H­íng dÉn - Gi¸o viªn chia nhãm: * HS lµm viÖc theo H t×m chän néi - GV yªu cÇu HS quan s¸t nhãm (4 nhãm) dung ®Ò tµi: tranh ®· chuÈn bÞ: + C¸c nhãm trao ®æi + C¸c bøc tranh nµy vÏ vÒ ®Ò (3’-5’) theo sù h­íng dÉn cña tµi g×? V× sao em biÕt? GV. + Em thÝch bøc tranh nµo? V× sao? + H·y kÓ mét sè ngµy héi ë ®Þa ph­¬ng em? - Sau 10 - 12 phót th¶o luËn yªu cÇu c¸c nhãm tr­ëng + HS quan s¸t tranh, tr×nh bµy ý kiÕn cña nhãm nhãm tr­ëng tr×nh bµy. m×nh. - Gi¸o viªn tãm t¾t vµ bæ sung. Yªu cÇu häc sinh chän néi dung ®Ò tµi ®Ó vÏ tranh. H§2:H­íng dÉn c¸ch vÏ - GV h­íng dÉn c¸ch vÏ, (5’-7’) ®ång thêi minh häa trªn tranh quy tr×nh: - HS theo dâi. + Ph¸c m¶ng chÝnh phô. + VÏ h×nh ¶nh chÝnh tr­íc, H§ 3: Thùc hµnh vÏ h×nh ¶nh phô sau ®Ó néi dung râ vµ phong phó. (15’-17’) + VÏ c¸c d¸ng ho¹t ®éng sao cho sinh ®éng. + VÏ mµu t­¬i s¸ng, cã ®Ëm, cã nh¹t. - GV cho H xem c¸c bøc tranh vÏ vÒ ®Ò tµi ngµy héi cña líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. - HS quan s¸t. - Yªu cÇu: + T×m chän néi dung ®Ò tµi + VÏ h×nh ¶nh chÝnh tr­íc,
 35. h×nh ¶nh phô sau. + VÏ mµu theo ý thÝch. HSNK: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. -GV bao qu¸t gióp ®ì HS cßn lóng tóng - HS thùc hµnh H§ 4: NhËn xÐt ®¸nh gi¸ (3’-5’) - GV yªu cÇu HS treo bµi lªn - HS thùc hiÖn theo y/c. b¶ng, gîi ý HS nhËn xÐt bµi b¹n. * DÆn dß: GV nhËn xÐt chung giê häc. - L¾ng nghe. - T×m vµ xem nh÷ng ®å vËt - L¾ng nghe, thùc hiÖn. cã trang trÝ ®­êng diÒm. - ChuÈn bÞ ®å dïng cho bµi häc sau. tuÇn 21 Bµi 21 vÏ trang trÝ trang trÝ h×nh trßn I. Môc tiªu - H hiÓu c¸ch trang trÝ h×nh trßn. - H biÕt c¸ch trang trÝ h×nh trßn. - Trang trÝ ®­îc h×nh trßn ®¬n gi¶n. * H n¨ng khiÕu: Chän vµ s¾p xÕp häa tiÕt c©n ®èi, phï hîp víi h×nh trßn, t« mµu ®Òu, râ h×nh chÝnh phô. - H cã ý thøc lµm ®Ñp trong häc tËp vµ trong cuéc sèng. II. ChuÈn bÞ: GV: Mét sè ®å vËt cã trang trÝ h×nh trßn; h×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ. Mét sè bµi vÏ trang trÝ h×nh trßn. Mét sè bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc. HS: - Vë tËp vÏ - Ch×, mµu vÏ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian HS æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë - Thùc hiÖn theo
 36. (1’-2’) tËp vÏ. y/c. H§1: Quan s¸t nhËn * GV giíi thiÖu mét sè ®å vËt xÐt: (3’-5’) cã trang trÝ h×nh trßn ®Ó häc sinh thÊy ®­îc vÎ ®Ñp cña ®å vËt khi ®­îc trang trÝ. - Gäi H kÓ tªn mét sè ®å vËt h×nh trßn ®­îc trang trÝ. - Quan s¸t, m« t¶ - GV giíi thiÖu mét sè bµi nh÷ng g× ®· quan trang trÝ nªu c©u hái gîi ý ®Ó H s¸t. t×m hiÓu vÒ: + Bè côc. + VÞ trÝ cña c¸c h×nh m¶ng chÝnh, phô + Nh÷ng häa tiÕt th­êng ®­îc sö dông ®Ó trang trÝ h×nh trßn. + C¸ch vÏ mµu - GV tãm t¾t, bæ sung.Gi¶i thÝch ®Ó H hiÓu vÒ trang trÝ c¬ - L¾ng nghe. b¶n vµ trang trÝ øng dông. H§ 2:H­íng dÉn * GV treo h×nh h­íng dÉn c¸ch c¸ch vÏ (5’-7’) vÏ võa ph©n tÝch cho HS hiÓu râ. + VÏ h×nh trßn. + KÎ c¸c ®­êng trôc - Theo dâi. L¾ng + VÏ h×nh m¶ng chÝnh, phô. nghe. + VÏ ho¹ tiÕt phï hîp víi c¸c m¶ng. H§ 3: Thùc hµnh + T×m vµ vÏ mµu theo ý thÝch. (15’-17’) - GV cho HS xem mét sè bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc ®Ó rót kinh nghiÖm - Quan s¸t bµi vÏ * GV nªu yªu cÇu cña BT cña b¹n. - GV theo dâi gióp ®ì HS cßn lóng tóng .HSNK: Chän vµ s¾p xÕp ho¹ tiÕt c©n ®èi, phï hîp - Thùc hµnh vµo víi h×nh trßn, t« mµu ®Òu, râ vë. H§ 4: NhËn xÐt ®¸nh h×nh chÝnh phô. gi¸ (3’-5’) * GV chän mét sè bµi cña HS treo b¶ng. HD HS nhËn xÐt bµi
 37. b¹n vÒ bè côc, h×nh vÏ vµ mµu - Häc sinh nhËn s¾c. xÐt d­íi sù gîi ý - Chän bµi vÏ ®Ñp theo ý thÝch cña GV. - GV nhËn xÐt bæ sung, nhËn * DÆn dß: xÐt giê häc. - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c - L¾ng nghe, thùc cña c¸c lo¹i ca vµ qu¶ hiÖn. tuÇn 22 Bµi 22 vÏ theo mÉu vÏ c¸i ca vµ qu¶ I. Môc tiªu: - HiÓu h×nh d¸ng, cÊu t¹o cña c¸i ca vµ qu¶. - BiÕt c¸ch vÏ theo mÉu c¸i ca vµ qu¶ - VÏ ®­îc h×nh c¸i ca vµ qu¶ theo mÉu. *H n¨ng khiÕu:S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu II. ChuÈn bÞ : - GV: MÉu vÏ. Mét vµi tranh tÜnh vËt cña c¸c häa sÜ. H×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ. Bµi vÏ cña H. - HS: Vë tËp vÏ. Ch×, tÈy, mµu vÏ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña H Thêi gian * Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu tranh tÜnh vËt cho - L¾ng nghe, quan míi (3’-5’) H hiÓu ®­îc vÎ ®Ñp cña c¸c ®å s¸t. vËt vµ mµu s¾c trong tranh tÜnh H§1: Quan s¸t, vËt. - H cïng GV bµy nhËn xÐt (4’-6’) - GV giíi thiÖu mÉu vÏ. Cïng H mÉu.Quan s¸t, nhËn bµy mÉu ®Ó c¸c em t×m ra c¸ch xÐt theo gîi ý cña bµy mÉu hîp lÝ, sau ®ã gîi ý c¸c GV. em nhËn xÐt vÒ: + TØ lÖ chung cña mÉu vÏ. + VÞ trÝ cña ca, qu¶ (ë tr­íc, ë sau, che khuÊt nhau) + H×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm cña ca,
 38. qu¶ (cao, thÊp, to, nhá). + §é ®Ëm nh¹t vµ mµu s¾c cña H§2:H­íng dÉn ca, qu¶. - H theo dâi, l¾ng c¸ch vÏ (5’-7’) - Gîi ý, h­íng dÉn cho H c¸ch nghe. vÏ, ®ång thêi vÏ thÞ ph¹m lªn b¶ng ®Ó H theo dâi: + ¦íc l­îng chiÒu cao, chiÒu ngang cña mÉu ®Ó vÏ khung h×nh chung. + Quan s¸t mÉu, ­íc l­îng vµ ph¸c khung h×nh cña ca, qu¶ (y/c H so s¸nh chiÒu ngang, chiÒu däc cña mÉu ®Ó cã tØ lÖ ®óng). + T×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña ca vµ qu¶. + VÏ ph¸c h×nh tõng vËt mÉu b»ng c¸c nÐt th¼ng. + Nh×n mÉu vÏ chi tiÕt cho râ ®Æc ®iÓm cña mÉu. + X¸c ®Þnh c¸c m¶ng mµu ®Ëm H§3: Thùc hµnh nh¹t ë mÉu vµ vÏ mµu theo c¶m - H xem tranh, nªu (15’-17’) nhËn riªng(cã thÓ vÏ b»ng ch× ý kiÕn. ®en) - Cho H xem mét sè bµi vÏ cña H n¨m tr­íc vµ tranh tÜnh vËt cña c¸c ho¹ sÜ; gîi ý ®Ó H nhËn xÐt vÒ mµu cña h×nh nÒn so víi vËt mÉu trong tranh,nhËn xÐt vÒ c¸c h×nh - H thùc hµnh. ¶nh trong tranh,tõ ®ã t×m cho m×nh mét mµu nÒn theo ý thÝch. - Y/c H thùc hµnh vÏ vµo vë. - Khi H lµm bµi, GV quan s¸t, nh¾c nhë c¸c em: + Quan s¸t, t×m ra ®Æc ®iÓm cña mÉu: h×nh d¸ng, tØ lÖ. + ¦íc l­îng tØ lÖ cña khung h×nh chung vµ khung h×nh cña tõng vËt mÉu. + X¸c ®Þnh h­íng nguån s¸ng chiÕu vµo ®Ó vÏ ®Ëm nh¹t. - GV gîi ý, h­íng dÉn cho c¸c
 39. em cßn lóng tóng vÒ: H§4: NhËn xÐt, + C¸ch vÏ khung h×nh, ­íc l­îng - 1-2 H ®äc l¹i c¸c ®¸nh gi¸ (3’-5’) tØ lÖ c¸c bé phËn, c¸ch vÏ h×nh. tiªu chÝ. + T×m m¶ng ®Ëm nh¹t vµ vÏ mµu. - GV ®­a ra c¸c tiªu chÝ: + Bµi vÏ cã bè côc c©n ®èi. + ThÓ hiÖn ®­îc ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña mÉu, h×nh vÏ v÷ng ch¾c. + Bµi vÏ sinh ®éng, mµu s¾c trong s¸ng,cã hoµ s¾c ®Ñp. - Thùc hiÖn theo - GV cïng H chän mét sè bµi vÏ y/c. ®Ñp vµ ch­a ®Ñp; y/c H dùa vµo c¸c tiªu chÝ ®Ó H nhËn xÐt vÒ: + Bè côc (h×nh vÏ c©n ®èi hay kh«ng c©n ®èi víi tê giÊy) + H×nh vÏ (râ ®Æc ®iÓm, s¸t mÉu vÒ tØ lÖ chung vµ tØ lÖ bé phËn). + C¸ch vÏ mµu cã ®Ëm,cã nh¹t. - Y/c H xÕp lo¹i bµi - GV nhËn xÐt bæ sung, ®iÒu chØnh c¸ch xÕp lo¹i vµ ®éng viªn chung c¶ líp - L¾ng nghe, thùc DÆn dß: hiÖn. - Quan s¸t c¸c d¸ng ng­êi khi ®ang ho¹t ®éng, chuÈn bÞ ®Êt nÆn. tuÇn 23 : Bµi 23 TËp nÆn t¹o d¸ng NÆn d¸ng ng­êi I. Môc tiªu: - H t×m hiÕu c¸c bé phËn chÝnh vµ c¸c ®éng t¸c cña con ng­êi khi ho¹t ®éng. - Lµm quen víi h×nh khèi (t­îng trßn) . - NÆn ®­îc mét d¸ng ng­êi ®¬n gi¶n theo h­íng dÉn. * H n¨ng khiÕu: H×nh nÆn c©n ®èi, gièng h×nh d¸ng ng­êi. II. ChuÈn bÞ: - Gi¸o viªn : Mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c h×nh d¸ng ng­êi. Bµi tËp nÆn cña H c¸c líp tr­íc. §Êt nÆn.
 40. - Häc sinh: §Êt nÆn. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Thêi gian Giíi thiÖu bµi - Giíi thiÖu mét sè h×nh nÆn. Nªu - HS l¾ng nghe. môc tiªu bµi häc. (1’-2’) H§1: Quan s¸t - GV giíi thiÖu mét sè h×nh ¶nh ®· nhËn xÐt: chuÈn bÞ, gîi ý ®Ó H nhËn xÐt vÒ : - HS quan s¸t ,nhËn + D¸ng ng­êi (®ang lµm g×?) (3’-5’) xÐt. + C¸c bé phËn . - ChÊt liÖu ®Ó nÆn, t¹c t­îng. - Gi¸o viªn tãm t¾t : Khi ®i, ®øng, ch¹y, nh¶y th× c¸c bé phËn cña ng­êi sÏ thay ®æi ®Ó phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng. - HS l¾ng nghe. H§2:H­íng dÉn - GV h­íng dÉn c¸ch nÆn: - HS quan s¸t, l¾ng c¸ch nÆn: + Nhµo, bãp ®Êt sÐt cho mÒm dÎo. nghe. + NÆn h×nh c¸c bé phËn: ®Çu, m×nh, (5’-7’) ch©n, tay + G¾n dÝnh c¸c bé phËn thµnh h×nh ng­êi. + T¹o thªm c¸c chi tiÕt. - Gîi ý H: + T¹o d¸ng cho phï hîp víi c¸c ®éng t¸c cña nh©n vËt. + S¾p xÕp thµnh bè côc. - Cho H xem mét sè bµi nÆn cña H - Quan s¸t, nhËn xÐt. H§ 3: Thùc hµnh n¨m tr­íc. - Y/c H thùc hµnh c¸ nh©n. -HS thùc hµnh . (15’-17’) - GV gióp H: - HS thùc hiÖn theo + LÊy l­îng ®Êt cho võa víi tõng bé y/c. phËn. + So s¸nh h×nh d¸ng, tØ lÖ ®Ó c¾t, gät, n¾n vµ söa h×nh. + G¾n, ghÐp c¸c bé phËn. + T¹o d¸ng nh©n vËt. - Gîi ý ®Ó H s¾p xÕp c¸c h×nh nÆn - L¾ng nghe, thùc thµnh ®Ò tµi theo ý thÝch. hiÖn.
 41. H§ 4: NhËn xÐt - GV gîi ý H nhËn xÐt c¸c bµi tËp ®¸nh gi¸ (3’-5’) nÆn vÒ tØ lÖ h×nh, d¸ng ho¹t ®éng vµ c¸ch s¾p xÕp theo ®Ò tµi. - GV cïng H lùa chän vµ xÕp lo¹i - L¾ng nghe, thùc bµi hiÖn. * DÆn dß: - Quan s¸t kiÓu ch÷ nÐt thanh nÐt ®Ëm vµ kiÓu ch÷ nÐt ®Òu trªn s¸ch b¸o, t¹p chÝ tuÇn 24 Bµi 24 vÏ trang trÝ t×m hiÓu vÒ kiÓu ch÷ nÐt ®Òu I. Môc tiªu: - H hiÓu kiÓu ch÷ nÐt ®Òu, nhËn ra ®Æc ®iÓm cña nã. - T« ®­îc mµu vµo dßng ch÷ nÐt ®Òu cã s½n. * H n¨ng khiÕu: T« mµu ®Òu, râ ch÷. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn : B¶ng mÉu ch÷ nÐt thanh nÐt ®Ëm vµ nÐt ®Òu (®Ó so s¸nh). - Mét b¶ng b×a cøng cã kÎ c¸c « vu«ng ®Òu nhau t¹o thµnh h×nh ch÷ nhËt c¹nh lµ 4 « vµ 5 «. - C¾t mét sè ch÷ nÐt th¼ng, nÐt trßn, nÐt nghiªng theo tØ lÖ c¸c « vu«ng trong b¶ng. -Häc sinh: S­u tÇm kiÓu ch÷ nÐt ®Òu. Vë TËp vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian HS Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu mét vµi dßng ch÷ - L¾ng nghe, quan nÐt ®Òu ®Ó H nhËn thÊy ®­îc vÎ s¸t. (1’-2’) ®Ñp vµ c¸ch sö dông ch÷ nÐt ®Òu. H§1: Quan s¸t * GV giíi thiÖu mét sè kiÓu ch÷ nhËn xÐt: (3’-5’) nÐt ®Òu vµ nÐt thanh nÐt ®Ëm gîi ý ®Ó H ph©n biÖt 2 kiÓu ch÷ nµy: - L¾ng nghe. + Ch÷ nÐt thanh nÐt ®Ëm lµ ch÷ cã nÐt to, nÐt nhá: a b c d ® i k l m n + Ch÷ nÐt ®Òu lµ ch÷ cã c¸c nÐt
 42. b»ng nhau: a b c d ® i k l m n - L¾ng nghe. GV chØ vµo b¶ng ch÷ nÐt ®Òu vµ tãm t¾t : + Ch÷ nÐt ®Òu lµ tÊt c¶ c¸c nÐt th¼ng, cong, nghiªng, chÐo hoÆc trßn ®Òu cã ®é dµy b»ng nhau, c¸c dÊu cã ®é dµy b»ng 1/2 nÐt ch÷; + C¸c nÐt th¼ng ®øng bao giê còng vu«ng gãc víi dßng kÎ; + C¸c nÐt cong, nÐt trßn cã thÓ dïng compa ®Ó quay; + C¸c ch÷ a e i h k l m n t v x y lµ nh÷ng ch÷ cã c¸c nÐt th¼ng ®øng, nÐt th¼ng ngang vµ nÐt chÐo; + ChiÒu réng cña ch÷ th­êng kh«ng b»ng nhau. Réng nhÊt lµ ch÷ a q m o hÑp h¬n lµ e l p t hÑp nhÊt lµ ch÷ i + Ch÷ nÐt ®Òu cã d¸ng kháe, ch¾c - Theo dâi. L¾ng H§ 2:C¸ch kÎ th­êng dïng ®Ó kÎ khÈu hiÖu, pa nghe. ch÷ nÐt ®Òu (5’- n«, ¸p phÝch 7’) - GV y/c H quan s¸t H×nh 4 (trang 57-SGK) ®Ó H nhËn ra c¸ch kÎ ch÷ nÐt th¼ng. - Giíi thiÖu H×nh 5-trang57 SGK vµ y/c H t×m ra c¸ch kÎ ch÷ R q - Thùc hµnh vµo H§ 3: Thùc hµnh d s b p. vë. - Gîi ý H c¸ch kÎ ch÷. (15’-17’) * GV nªu yªu cÇu cña BT : VÏ mµu vµo dßng ch÷ cã s½n. - L­u ý H: + VÏ mµu kh«ng ra ngoµi nÐt ch÷. Nªn vÏ mµu xung quanh nÐt ch÷ tr­íc, ë gi÷a sau. + Cã thÓ trang trÝ cho dßng ch÷ ®Ñp h¬n. - Häc sinh nhËn
 43. H§ 4: NhËn xÐt * GV chän mét sè bµi cña HS treo xÐt d­íi sù gîi ý ®¸nh gi¸ (3’-5’) b¶ng. HD HS nhËn xÐt bµi b¹n vÒ : cña GV. + Mµu s¾c cña ch÷ vµ nÒn. + C¸ch vÏ mµu. + Khen ngîi nh÷ng H vÏ bµi tèt - Chän bµi vÏ ®Ñp theo ý thÝch. - GV nhËn xÐt bæ sung, nhËn xÐt - L¾ng nghe, thùc giê häc. hiÖn. * DÆn dß: - Quan s¸t quang c¶nh tr­êng häc. tuÇn 25 bµi 25 VÏ tranh ®Ò tµi tr­êng em I- Môc tiªu: - HiÓu ®Ò tµi tr­êng em. - HS biÕt c¸ch tranh ®Ò tµi tr­êng em . - H vÏ ®­îc bøc tranh vÒ tr­êng häc cña m×nh. * H n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. - HS thªm yªu mÕn tr­êng cña m×nh. II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: 1- Gi¸o viªn: - Tranh, ¶nh vÒ ®Ò tµi trªn. - Bµi vÏ cña HS líp tr­íc. 2- Häc sinh: - §å dïng häc vÏ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian HS æn ®Þnh tæ chøc - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë - Thùc hiÖn theo
 44. (1’-2’) tËp vÏ. y/c. - Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh, - Quan s¸t, m« t¶ H§1: T×m, chän néi ¶nh ®· chuÈn bÞ: nh÷ng g× ®· quan dung ®Ò tµi (3’-5’) + Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? s¸t. + Phong c¶nh nhµ tr­êng th­êng cã nh÷ng g×? + Nh÷ng h×nh ¶nh th­êng cã trong líp häc? - Gi¸o viªn cho HS xem thªm H§ 2: C¸ch vÏ (5’- tranh vµ giíi thiÖu ®Ó c¸c em - Xem tranh. 7’) chän ®Ò tµi. + H×nh dung ho¹t ®éng sÏ vÏ, + VÏ ph¸c h×nh ¶nh chÝnh, + VÏ ph¸c h×nh ¶nh phô, + VÏ chi tiÕt, + VÏ mµu tù chän. - GV cho HS quan s¸t bµi vÏ - Quan s¸t bµi vÏ H§ 3: Thùc hµnh cña c¸c b¹n líp tr­íc ®Ó tham cña b¹n. kh¶o. (15’-17’) - Thùc hµnh vµo - Gi¸o viªn y/c häc sinh vÏ vµo vë. vë TËp vÏ. L­u ý HS: + C¸ch tr×nh bµy bè côc. + Chän h×nh ¶nh chÝnh phô. + C¸ch vÏ mµu. H§ 4: NhËn xÐt - Gi¸o viªn h­íng dÉn HS nhËn - Häc sinh cïng ®¸nh gi¸ (3’-5’) xÐt bµi vÏ vÒ: gi¸o viªn lùa chän + C¸ch thÓ hiÖn néi vµ xÕp lo¹i bµi. dung, + H×nh vÏ, mµu s¾c. - Hoµn thµnh bµi ë nhµ (nÕu ch­a xong), * DÆn dß: - S­u tÇm tranh thiÕu nhi. - L¾ng nghe, thùc hiÖn.
 45. tuÇn 26 Bµi 26 Th­êng thøc mÜ thuËt Xem tranh cña thiÕu nhi I.Môc tiªu: - HiÓu néi dung cña tranh qua h×nh ¶nh, c¸ch s¾p xÕp vµ mµu s¾c. - BiÕt c¸ch, m« t¶, nhËn xÐt khi xem tranh vÒ ®Ò tµi sinh ho¹t. - NhËn ra vÎ ®Ñp cña tranh thiÕu nhi. * n¨ng khiÕu: : ChØ ra c¸c h×nh ¶nh vµ mµu s¾c trªn tranh mµ m×nh thÝch. II.§å dïng d¹y häc: Gi¸o viªn: - Mét sè tranh thiÕu nhi vÏ c¶nh sinh ho¹t víi c¸c néi dung, chñ ®Ò kh¸c nhau. - Tranh trong vë TËp vÏ. Häc sinh: - S­u tÇm tranh cña thiÕu nhi vÒ ®Ò tµi sinh ho¹t; vë TËp vÏ. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung kiÕn Ho¹t ®éng cña thøc Ho¹t ®éng cña GV H Thêi gian H§1: Giíi thiÖu bµi - GV giíi thiÖu bµi, nªu môc tiªu - H l¾ng nghe. (1’-2’) bµi häc. H§2: Xem tranh 1. Th¨m «ng bµ, Tranh s¸p mµu ( 20’- 25’) cña Thu V©n - H xem tranh vµ t×m hiÓu néi dung qua c¸c c©u hái gîi ý sau: + C¶nh th¨m «ng bµ diÔn ra ë ®©u? + Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? H·y miªu t¶ h×nh d¸ng cña mçi ng­êi trong tõng c«ng viÖc? + Mµu s¾c cña bøc tranh nh­ thÕ - H xem tranh, nµo? tr¶ lêi c©u hái - Gîi ý H nªu c¶m nhËn cña m×nh theo gîi ý h­íng vÒ bøc tranh. dÉn cña GV. - L¾ng nghe. - GV tãm t¾t. 2. Chóng em vui ch¬i. Tranh s¸p
 46. mµu cña Thu Hµ - GV gîi ý H t×m hiÓu tranh. + Bøc tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? + H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh trong bøc tranh? + H×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh phô? + C¸c d¸ng ho¹t ®éng cña c¸c b¹n nhá trong tranh cã sinh ®éng - H nªu c¶m kh«ng? nhËn cña m×nh + Mµu s¾c trong tranh nh­ thÕ nµo? vÒ bøc tranh. + Em cã nhËn xÐt g× vÒ bøc tranh - L¾ng nghe. nµy? - GV tãm t¾t. 3. VÖ sinh m«i tr­êng chµo ®ãn - Quan s¸t tranh, Sea Game 22. Tranh s¸p mµu cña tr¶ lêi c©u hái. Ph­¬ng Th¶o - GV gîi ý ®Ó HS t×m hiÓu vÒ bøc tranh: + Tªn cña bøc tranh nµy lµ g×? B¹n nµo vÏ bøc tranh nµy?. + Trong tranh cã nh÷ng h×nh ¶nh nµo? + Nh÷ng h×nh ¶nh nµo lµ h×nh ¶nh chÝnh? H×nh ¶nh phô? + B¹n Th¶o vÏ tranh vÒ ®Ò tµi nµo? + Nh÷ng mµu chÝnh ®­îc vÏ trong - L¾ng nghe. H§3: Tãm t¾t vµ tranh? kÕt luËn(4’- 6’) + Em thÝch nhÊt mµu nµo trªn bøc tranh cña b¹n? - Sau khi H tr¶ lêi, GV bæ sung, hoµn thiÖn phÇn tr¶ lêi cña H. - GV hÖ thèng l¹i c¸c c©u tr¶ lêi vµ H§4: NhËn xÐt, nhÊn m¹nh: Nh÷ng bøc tranh c¸c - L¾ng nghe. ®¸nh gi¸ em võa xem lµ tranh ®Ñp. Muèn - L¾ng nghe. (2’- 4’) hiÓu biÕt vµ th­ëng thøc ®­îc * DÆn dß HS tranh, c¸c em cÇn quan s¸t vµ ®­a - L¾ng nghe, (1’-2’) ra nh÷ng nhËn xÐt cña m×nh vÒ bøc thùc hiÖn. tranh ®ã. - NhËn xÐt chung tiÕt häc. - §éng viªn, khuyÕn khÝch nh÷ng
 47. HS cã ý kiÕn nhËn xÐt tranh. - VÒ nhµ tËp quan s¸t vµ nhËn xÐt tranh. - ChuÈn bÞ cho bµi häc sau. tuÇn 27 VÏ theo mÉu VÏ c©y I.Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu h×nh d¸ng, mµu s¾c cña mét sè lo¹i c©y quen thuéc - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ c©y. - H biÕt ®­îc mét vµi c©y ®¬n gi¶n theo ý thÝch. * H n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn gièng víi mÉu c©y. - Häc sinh yªu mÕn vµ cã ý thøc ch¨m sãc, b¶o vÖ c©y xanh. II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: GV: Mét sè tranh ¶nh vÒ c¸c loµi c©y. PhÊn mµu, h×nh vÏ minh ho¹ trªn b¶ng líp. HS: Tranh ¶nh c¸c lo¹i c©y, mµu vÏ, bót ch× , tÈy. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng Thêi gian cña HS * æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ - Thùc hiÖn theo y/c. * D¹y bµi míi: H§1:Quan s¸t, - Gi¸o viªn giíi thiÖu c¸c h×nh ¶nh vÒ nhËn xÐt: (3’-5’) c©y vµ gîi ý häc sinh nhËn biÕt: - Theo dâi. + Tªn cña c©y? + C¸c bé phËn chÝnh cña c©y? + Mµu s¾c cña c©y? + Sù kh¸c nhau cña mét vµi lo¹i c©y?
 48. - Gi¸o viªn nhËn xÐt chung H§ 2: C¸ch vÏ - GV h­íng dÉn c¸c vÏ ®ång thêi vÏ - Theo dâi. c©y: (5’-7’) minh ho¹ trªn b¶ng líp c¸c b­íc vÏ c©y: + VÏ h×nh d¸ng chung cña c©y, + VÏ ph¸c c¸c nÐt sèng l¸ hoÆc cµnh c©y, + VÏ nÐt chi tiÕt cña th©n, cµnh l¸ + VÏ thªm hoa qu¶ (nÕu cã). + VÏ mµu theo mÉu thùc hoÆc theo ý thÝch. H§ 3: Thùc hµnh: - GV cho HS quan s¸t bµi vÏ cña c¸c - Quan s¸t. b¹n líp tr­íc. (15’-17’) - Gi¸o viªn tæ chøc cho häc sinh vÏ theo tõng c¸ nh©n, gi¸o viªn nh¾c häc - Thùc hiÖn theo sinh lùa chän nh÷ng c©y quen thuéc cã y/c. ë ®Þa ph­¬ng ®Ó vÏ. - Gi¸o viªn quan s¸t chung vµ gîi ý häc sinh: + C¸ch vÏ h×nh: VÏ h×nh chung, h×nh chi tiÕt cho râ ®Æc ®iÓm cña c©y. + VÏ thªm c©y hoÆc c¸c h×nh ¶nh kh¸c cho bè côc ®Ñp vµ sinh ®éng. + VÏ mµu theo ý thÝch, cã ®Ëm, cã nh¹t. - Gi¸o viªn cïng häc sinh chän c¸c bµi H§ 4: NhËn xÐt vÏ ®· hoµn thµnh vµ nhËn xÐt: - Thùc hiÖn theo ®¸nh gi¸:(5’-7’) y/c + Bè côc h×nh vÏ (c©n ®èi víi tê giÊy). + H×nh d¸ng c©y (râ ®Æc ®iÓm) + C¸c h×nh ¶nh phô (lµm cho tranh sinh ®éng). + Mµu s¾c (t­¬i s¸ng, cã ®Ëm, cã nh¹t). - Häc sinh nhËn xÐt vµ xÕp lo¹i theo ý thÝch.
 49. - Gi¸o viªn khen ngîi, ®éng viªn häc * DÆn dß: sinh. - Quan s¸t h×nh d¸ng, mµu s¾c cña c©y. - Quan s¸t lä hoa cã trang trÝ. tuÇn 28 Bµi 28 vÏ trang trÝ trang trÝ lä hoa I . Môc tiªu: - HiÓu vÎ ®Ñp vÒ h×nh d¸ng vµ c¸ch trang trÝ ë lä hoa. - BiÕt c¸ch vÏ trang trÝ lä hoa. - VÏ trang trÝ ®­îc lä hoa theo ý thÝch. * H n¨ng khiÕu: Chon vµ s¾p xÕp häa tiÕt c©n ®èi phï hîp víi h×nh lä hoa, t« mµu ®Òu, râ h×nh trang trÝ. II. ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè lä hoa; ¶nh chôp lä hoa. - H×nh vÏ minh ho¹ cña GV. Häc sinh: - GiÊy vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian H * Giíi thiÖu bµi. - Nªu môc tiªu bµi häc. (2’) - GV cho H quan s¸t c¸c lä hoa ®· - Quan s¸t, m« H§1: Quan s¸t chuÈn bÞ, ®Æt c©u hái gîi ý ®Ó H nhËn t¶ theo sù quan nhËn xÐt xÐt: s¸t. (4’-6’) + Em h·y t¶ l¹i h×nh d¸ng, mµu s¾c, ®Æc ®iÓm mét trong c¸c lä hoa trªn bµn? + Em cßn thÊy cã lo¹i nµo kh¸c n÷a? - L¾ng nghe. Tãm l¹i: Lä hoa rÊt ®a d¹ng vÒ h×nh
 50. d¸ng, kÝch th­íc, vÒ mµu s¾c vµ trang trÝ.Tuú theo y/c sö dông ®Ó cã c¸ch H§2: H­íng dÉn trang rÝ thÝch hîp víi bèi c¶nh xung - H theo dâi, H c¸ch vÏ (5’-7’) quanh. l¾ng nghe. - GV võa h­íng dÉn, ®ång thêi võa vÏ lªn b¶ng cho H quan s¸t. + C¸ch vÏ lä hoa t­¬ng tù nh­ c¸ch vÏ theo mÉu cã d¹ng h×nh khèi trô. + §é cao thÊp, réng hÑp cña lä hoa tuú thuéc vµ sù thuËn m¾t, kh«ng nªn quy ®Þnh cô thÓ. + Sau khi vÏ xong h×nh, GV h­íng dÉn H t×m ho¹ tiÕt ®Ó trang trÝ. GV l­u ý H: Ho¹ tiÕt vÏ trªn lä hoa cã thÓ phøc t¹p, cã thÓ ®¬n gi¶n, mµu H§3: Thùc hµnh s¾c nªn h¹n chÕ, chØ sö dông ®é 3 - H lµm bµi theo (15’-17’) mµu lµ ®ñ. ý thÝch. - Y/c H vÏ vµo vë. - GV theo dâi, gîi ý H c¸ch lµm bµi H§4: NhËn xÐt, nh­ ®· h­íng dÉn. Cô thÓ: - H nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ + C¸ch t¹o d¸ng lä hoa; xÕp lo¹i bµi theo (5’-7’) + C¸ch trang trÝ theo ý thÝch. ý thÝch. - GV Gîi ý H nhËn xÐt mét sè bµi vÒ: + H×nh d¸ng lä hoa (®Ñp, míi l¹) + Trang trÝ ( ®éc ®¸o vÒ bè côc, hµi hoµ vÒ mµu s¾c) - GV bæ sung, khen ngîi nh÷ng c¸ - L¾ng nghe, nh©n lµm bµi tèt. thùc hiÖn. DÆn dß: VÒ nhµ vÏ mét lä hoa kh¸c theo ý thÝch. tuÇn 29 Bµi 29 vÏ tranh: ®Ò tµi an toµn giao th«ng I. Môc tiªu: - H hiÓu ®­îc ®Ò tµi vµ t×m chän ®­îc h×nh ¶nh phï hîp víi néi dung.
 51. - H biÕt c¸ch vÏ vµ vÏ ®­îc tranh vÒ ®Ò tµi an toµn giao th«ng theo c¶m nhËn riªng. * H n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÎ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. - H cã ý thøc chÊp hµnh nh÷ng quy ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng. II. ChuÈn bÞ: GV: S­u tÇm h×nh ¶nh vÒ giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû, ( c¶ nh÷ng h×nh ¶nh vÒ vi ph¹m an toµn giao th«ng). H×nh gîi ý c¸nh vÏ. Tranh cña H c¸c líp tr­íc vÒ ®Ò tµi An toµn giao th«ng. HS:: Tranh ¶nh vÒ giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû, vÒ ®Ò tµi an toµn giao th«ng. Vë tËp vÏ, bót ch×, tÈy, mµu vÏ. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y hoc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian H * Giíi thiÖu bµi - Cho H xem mét sè h×nh ¶nh vÒ c¸c - Theo dâi, l¾ng (2’-5’) lo¹i ph­¬ng tiÖn giao th«ng giao nghe. th«ng.Gi¶ng cho H hiÓu vÒ sù cÇn thiÕt cña viÖc thùc hiÖn an toµn giao th«ng.Nªu nhiªm vô bµi häc. H§1: T×m, chän Giíi thiÖu mét sè tranh ¶nh vÒ an - Suy nghÜ tr¶ lêi néi dung ®Ò tµi toµn giao th«ng vµ gîi ý ®Ó H nhËn c©u hái. (4’-6’) xÐt: + Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? + Trong tranh cã c¸c h×nh ¶nh nµo? - L¾ng nghe. - GV tãm t¾t: Nªu mét sè h×nh ¶nh vÒ ®Ò tµi an toµn giao th«ng; c¸c qui ®Þnh vÒ an toµn giao th«ng khi ®i trªn ®­êng bé hay ®­êng thuû.Kh«ng chÊp hµnh ®óng luËt lÖ sÏ lµm cho giao th«ng ïn t¾c hoÆc g©y ra tai n¹n nguy hiÓm. Cã thÓ lµm chÕt ng­êi, h­ h¹i ph­¬ng tiÖn. Mäi ng­êi cÇn H§2: C¸ch vÏ ph¶i chÊp hµnh luËt an toµn giao - Theo dâi, l¾ng tranh th«ng. nghe; chän h×nh (5’-7’) - GV Gîi ý cho H chän néi dung ®Ó ¶nh vÏ tranh. + VÏ c¶nh giao th«ng trªn ®­êng phè ®Ó vÏ tranh. cÇn cã c¸c h×nh ¶nh: §­êng phè, c©y nhµ, xe ®i d­íi lßng ®­êng, ng­êi ®i trªn vØa hÌ. + VÏ c¶nh xe, ng­êi khi cã tÝn hiÖu
 52. ®Ìn ®á; + VÏ c¶nh tµu thuyÒn trªn s«ng. + C¶nh xe, ng­êi ®i l¹i lén xén g©y ïn t¾c; - Gîi ý cho H c¸ch vÏ: + VÏ h×nh ¶nh chÝnh tr­íc(xe hoÆc tµu thuyÒn ) H§3: Thùc hµnh + VÏ h×nh ¶nh phô sao cho tranh (15’-17’) thªm sinh ®éng (nhµ, c©y, ng­êi, ) - H t×m néi dung + VÏ mµu theo ý thÝch, cã ®Ëm, cã vµ vÏ theo ý nh¹t. thÝch. - GV gîi ý H t×m, s¾p xÕp c¸c h×nh ¶nh vµ vÏ mµu cho râ néi dung: + VÏ h×nh « t« t¶i, « t« kh¸ch, xÝch l«, xe m¸y, H§4: NhËn xÐt , + VÏ c¸c h×nh ¶nh phô: c©y, ®Ìn ®¸nh gi¸ hiÖu, biÓn b¸o, - NhËn xÐt theo (5’-7’) + VÏ mµu cã ®Ëm. Cã nh¹t, nªn vÏ gîi ý, h­íng d·n kÝn nÒn giÊy. cña GV. - GV gîi ý H nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vµ xÕp lo¹i mét sè bµi vÏ vÒ: + Néi dung (râ hay ch­a râ); + C¸c h×nh ¶nh ®Ñp (s¾p xÕp cã chÝnh cã phô, h×nh vÏ sinh ®éng); + Mµu s¾c ( cã dËm, cã nh¹t, râ néi dung). - H xÕp lo¹i bµi vÏ. - GV tæng kÕt vµ khen ngîi nh÷ng H cã bµi vÏ ®Ñp. - L¾ng nghe, thùc DÆn dß: hiÖn. - Thùc hiÖn an toµn giao th«ng: ®i xe bªn ph¶i ®­êng; ®i bé ph¶i ®i trªn vØa hÌ; dõng l¹i khi cã ®Ìn ®á. tuÇn 30 Bµi 30 TËp nÆn t¹o d¸ng ®Ò tµi tù chän I.Môc tiªu:
 53. - H biÕt chän ®Ò tµi vµ nh÷ng h×nh ¶nh phï hîp ®Ó nÆn. - H biÕt c¸ch nÆn t¹o d¸ng. - NÆn t¹o d¸ng ®­îc mét hay hai h×nh ng­êi hoÆc con vËt theo ý thÝch. * H anwng khiÕu: H×nh nÆn c©n ®èi, thÓ hiÖn râ ho¹t ®éng. - H quan t©m ®Õn cuéc sèng xung quanh. II.ChuÈn bÞ: Gi¸o viªn: - Mét sè tîng nhá: ngêi, con vËt b»ng th¹ch cao. - ¶nh vÒ ngêi hoÆc con vËt vµ c¸c ¶nh c¸c h×nh nÆn. - Bµi tËp nÆn cña H c¸c líp tr­íc. - §Êt nÆn. Häc sinh: -¶nh vÒ ng­êi, c¸c con vËt. - §Êt nÆn. III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña H Thêi gian * Giíi thiÖu bµi - Nªu môc tiªu bµi häc. - L¾ng nghe. (2’) - GV giíi thiÖu nh÷ng h×nh ¶nh - H quan s¸t, m« H§1: Quan s¸t ®· chuÈn bÞ vµ gîi ý H nhËn xÐt: t¶ theo sù quan nhËn xÐt + C¸c bé phËn chÝnh cña ngêi s¸t cña m×nh. (4’-6’) hoÆc con vËt; + C¸c d¸ng ®i, ®øng, ngåi, n»m. - GV cho H xem c¸c h×nh nÆn ng­êi vµ con vËt. - GV h­íng dÉn ®ång thêi thao - H l¾ng nghe, H§2: C¸ch nÆn t¸c c¸ch nÆn con vËt hoÆc ngêi: theo dâi c¸c thao (5’-7’) + NÆn tõng bé phËn: §Çu, th©n, t¸c cña GV. ch©n, råi ghÐp dÝnh l¹i thµnh h×nh; + NÆn tõ mét thái ®Êt b»ng c¸ch vª, vuèt thµnh c¸c bé phËn; + NÆn thªm c¸c chi tiÕt cho h×nh ®óng vµ sinh ®éng h¬n. - T¹o d¸ng cho phï hîp víi ho¹t ®éng: ®i,cói, ch¹y,.( Xem h×nh trong tranh ë B§DDH) - H thùc hµnh trªn H§3: Thùc hµnh - GV y/c H nÆn con vËt hoÆc d¸ng ®Êt nÆn. (15’-17’) ngêi theo ý thÝch.
 54. - GV gîi ý H: + T×m néi dung. + C¸ch nÆn, c¸ch ghÐp h×nh, nÆn c¸c chi tiÕt vµ t¹o d¸ng; + S¾p xÕp c¸c h×nh nÆn ®Ó t¹o thµnh ®Ò tµi: §Êu vËt, kÐo co, chäi tr©u, ®i häc, - Cã thÓ nÆn h×nh b»ng ®Êt mét mµu hay nhiÒu mµu. - H chän bµi, H§4: NhËn xÐt, - GV cïng H chän, nhËn xÐt vµ nhËn xÐt, xÕp lo¹i ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i mét sè bµi tËp nÆn: díi sù gîi ý, híng (5’-7’) + H×nh( râ ®Æc ®iÓm); dÉn cña GV. + D¸ng( sinh ®éng, phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng) + S¾p xÕp ( râ néi dung) DÆn dß: - L¾ng nghe, thùc - Quan s¸t ®å vËt cã d¹ng h×nh trô hiÖn. vµ h×nh cÇu tuÇn 31 Bµi 31 vÏ theo mÉu mÉu cã d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu I. Môc tiªu: - HiÓu cÊu t¹o h×nh d¸ng vµ ®Æc ®iÓm cña vËt mÉu cã d¹ng h×nh trô vµ h×nh cÇu. BiÕt c¸ch vÏ h×nh trô vµ h×nh cÇu - VÏ ®­îc h×nh gÇn víi mÉu. HSNK:S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu. C¶m nhËn vÏ ®Ñp cña c¸c ®å vËt xung quanh II. ChuÈn bÞ: GV: - MÉu vËt. H×nh h­íng dÉn c¸ch vÏ. Bµi vÏ cña HS n¨m tr­íc HS - Vë tËp vÏ. Bót ch×, tÈy, mµu vÏ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Thêi gian Bài cũ (1’-2’) - Kiểm tra dụng cụ học vẽ của học sinh Học sinh đặt dụng cụ
 55. - Nhận xét lên kiểm tra HĐ1:Quan sát, - GV cho học sinh xem một số mẫu có - Học sinh quan nhận xét (3’-5’) dạng hình trụ, hình cầu, gợi ý học sinh sát,TLCH quan sát tìm ra các đồ vật, các loại quả có dạng hình trụ và hình cầu HĐ2: - GV yêu cầu học sinh chọn, bày mẫu - Thùc hiÖn theo y/c. H­íng dÉn theo nhóm và nhận xét về vị trí, hình Học sinh quan sát, c¸ch vÏ (5’-7’) dáng, tỉ lệ, đậm nhạt của mẫu theo dõi nắm các => Học sinh biết các mẫu vật có dạng bước vẽ hình trụ và hình cầu Học sinh xem nắm - GV vẽ nhanh các bước lên bảng và sắp xếp hình vẽ hướng dẫn: + Vẽ khung hình chung, khung hình riêng từng vật mẫu + Tìm tỉ lệ từng bộ phận của tõng vật mẫu và vẽ phác hình bằng nét thẳng + Nhìn mẫu, vẽ chi tiết cho đúng + Vẽ đậm nhạt bằng chì đen: Phác mảng đậm, đậm vừa, nhạt => Học sinh nắm các bước vẽ HĐ3:Thực - Cho học sinh xem một số bài vẽ học hành(15’-17’) sinh cũ - HS quan s¸t - GV đặt mẫu, yêu cầu học sinh nhìn mẫu vẽ .HSNK:S¾p xÕp h×nh vÏ c©n - Học sinh thực hành ®èi, h×nh vÏ gÇn víi mÉu. vẽ - Theo dõi học sinh vẽ HĐ4: - Gợi ý học sinh nhận xét về: Hình vẽ, - Học sinh tham gia Nhận xét đánh đậm nhạt nhận xét giá(3’-5’) - Xếp loại, khen động viên - HS l¾ng nghe GV cho H/s nhËn xÐt theo nhãm - HS nhËn xÐt Tiªu chÝ nhËn xÐt: - H×nh d¸ng - Hs xÕp lo¹i - Bè côc - Mµu s¾c GV khen déng vien l sè HS ph¸t biÓu bµi tèt Dặn dò - Quan s¸t chËu c¶nh. - HS ghi nhí
 56. tuÇn 32 Bµi 32 vÏ trang trÝ: t¹o d¸ng vµ trang trÝ chËu c¶nh I/ Môc tiªu: Gióp häc sinh: - HiÓu h×nh d¸ng, c¸ch trang trÝ chËu c¶nh. - BiÕt c¸ch t¹o d¸ng vµ trang trÝ mét chËu c¶nh. - Häc sinh t¹o d¸ng vµ trang trÝ ®­îc chËu c¶nh theo ý thÝch. * HSNK:T¹o ®­îc d¸ng chËu, chän vµ s¾p xÕp ho¹ tiÕt c©n ®èi, phï hîp víi h×nh chËu, t« mµu ®Òu, râ h×nh trang trÝ. - Häc sinh cã ý thøc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc c©y c¶nh. II/ ChuÈn bÞ : GV: - ¶nh mét sè lo¹i chËu c¶nh ®Ñp. Bµi vÏ cña häc sinh c¸c líp tr­íc. HS : - Vë tËp vÏ 4, bót ch×, tÈy, mµu s¸p . III/ Ho¹t ®éng d¹y - häc: Néi dung Ho¹t ®éng cña gv Ho¹t ®éng cña hs Thêi gian * æn ®Þnh tæ KiÓm tra ®å dïng häc tËp cña HS - HS ®Æt dông cô lªn chøc:( 1’) - GV nhËn xÐt bµn - GTB - Ghi ®Ò - HS l¾ng nghe H§ 1: Quan * Giíi thiÖu mét sè chËu c¶nh ®· * HS quan s¸t tranh vµ s¸t, nhËn xÐt: chuÈn bÞ, nªu c©u hái gîi ý HS th¶o tr¶ lêi c©u hái theo (4’-5’) luËn theo nhãm 4: nhãm 4. + H×nh d¸ng cña chËu c¶nh? + Ho¹ tiÕt trang trÝ ë ®©u? + Mµu s¾c? - KL: Cã rÊt nhiÒu lo¹i chËu c¶nh cã - HS l¾ng nghe chÊt liÖu, kiÓu d¸ng vµ c¸ch trang trÝ kh¸c nhau.Mçi chËu ®Òu mang mét vÏ ®Ñp riªng thÝch hîp víi nh÷ng môc ®Ých sö dông kh¸c nhau. H®2 : C¸ch * GV vÏ lªn b¶ng c¸ch t¹o d¸ng chËu * HS quan s¸t t¹o d¸ng vµ c¶nh:
 57. trang trÝ chËu + Ph¸c khung h×nh cña chËu: chiÒu c¶nh: (7’- 8’) cao, chiÒu ngang. VÏ trôc ®èi xøng (®Ó vÏ h×nh cho c©n ®èi) +T×m tØ lÖ c¸c bé phËn cña chËu: miÖng, th©n, ®Õ, Ph¸c nÐt th¼ng ®Ò t×m h.d¸ng chung cña chËu c¶nh. +VÏ nÐt chi tiÕt t¹o d¸ng chËu. L­u ý: Mét sè tr­êng hîp chËu kh«ng ®èi xøng, tuú tõng kiÓu d¸ng kh¸c nhau c¸c em cã thÓ vÏ mµ kh«ng cÇn kÎ trôc ®èi xøng . + HS quan s¸t - GV h­íng dÉn HS c¸ch trang trÝ: + T×m vÞ trÝ ®Ó trang trÝ + Chän kiÓu trang trÝ vÏ vµo c¸c vÞ trÝ ®· chän thÝch hîp. + VÏ mµu c¸c ho¹ tiÕt trang trÝ vµ vÏ mµu cña chËu, mµu nÒn thÝch hîp. - GV cho HS quan s¸t mét sè bµi trang - H quan s¸t tham H§ 3: Thùc trÝ cña HS n¨m tr­íc ®Ó tham kh¶o kh¶o thªm. hµnh:(17’-18’) * GV nªu yªu cÇu cña bµi tËp, nªu y/c ®èi víi HSNK: T¹o ®­îc d¸ng chËu, chän vµ s¾p xÕp ho¹ tiÕt c©n ®èi, phï hîp víi h×nh chËu, t« mµu ®Òu, râ - HS l¾ng nghe h×nh trang trÝ. - Gi¸o viªn gîi ý vµ gióp häc sinh lµm bµi: + C¸ch t¹o d¸ng chËu c¶nh. - HS thùc hµnh + C¸ch trang trÝ L­u ý: Bè côc cña chËu trong phÇn giÊy quy ®Þnh. H§4:NhËn xÐt, ®¸nh gi¸. * GV chän mét sè bµi cña HS treo * HS nhËn xÐt theo (4’-5’) b¶ng, gîi ý HS nhËn xÐt: c¶m nhËn riªng. + C¸ch t¹o d¸ng HS chän ra bµi mµ m×nh thÝch nhÊt. + C¸ch trang trÝ - HS l¾ng nghe + Chän bµi vÏ ®Ñp theo ý thÝch - Hs ghi nhí
 58. - GV nhËn xÐt bæ sung, ghi ®iÓm, ®éng viªn khen ngîi HS cã tiÕn bé * DÆn dß - DÆn dß HS chuÈn bÞ bµi cho tiÕt sau : Quan s¸t c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i trong mïa hÌ. tuÇn 33 Bµi 33 vÏ tranh ®Ò tµi vui ch¬i trong ngµy hÌ I- Môc tiªu: Gióp HS: - HiÓu néi dung ®Ò tµi vÒ mïa hÌ. - BiÕt c¸ch vÏ tranh ®Ò tµi vui ch¬I trong mïa hÌ. - VÏ ®­îc tranh mét ho¹t ®éng vui ch¬i trong mïa hÌ. - Häc sinh yªu thÝch c¸c ho¹t ®éng trong mïa hÌ. * HS n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: 1- Gi¸o viªn: - S­u tÇm tranh, ¶nh vÒ ho¹t ®éng vui ch¬i cña thiÕu nhi trong mïa hÌ. - Bµi vÏ cña häc sinh c¸c líp tr­íc. 2- Häc sinh: - Tranh, ¶nh vÒ c¸c ho¹t ®éng vui ch¬i trong mïa hÌ. - §å dïng häc vÏ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Thêi gian * æn ®Þnh tæ - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp vÏ. - Thùc hiÖn theo y/c chøc: (1’)
 59. * D¹y bµi míi: - Gi¸o viªn giíi thiÖu tranh, ¶nh ®· - Quan s¸t tranh, tr¶ H§1: T×m, chän chuÈn bÞ: lêi c©u hái. néi dung ®Ò tµi + Tranh vÏ vÒ ho¹t ®éng nµo? (4’-6’) + Ho¹t ®éng ®ã ®ang diÔn ra ë ®©u? + Nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i nµo th­êng diÔn ra vµo mïa hÌ? - GV nhËn xÐt vµ tãm t¾t chung. H§ 2: H­íng dÉn - Gäi H nh¾c l¹i c¸c b­íc vÏ tranh ®Ò - 1 sè H nh¾c l¹i. tµi. c¸ch vÏ (5’-7’) - L¾ng nghe. GV chèt: + VÏ c¸c h×nh ¶nh chÝnh lµm râ néi dung. + VÏ c¸c h×nh ¶nh phô cho tranh sinh ®éng h¬n + VÏ mµu t­¬i s¸ng cho ®óng víi c¶nh s¾c mïa hÌ - Gi¸o viªn cho c¸c em xem mét sè - Xem tranh. bµi vÏ tranh ®Ò tµi vui ch¬i trong mïa hÌ ë líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. - L¾ng nghe, thùc - Gi¸o viªn yªu cÇu häc sinh chän néi hiÖn theo y/c. * H§3: Thùc dung, t×m h×nh ¶nh. hµnh - Y/c H thùc hµnh vµo vë TËp vÏ. (15’-17’ - Gi¸o viªn gîi ý vÒ bè côc c¸ch chän vµ vÏ c¸c h×nh ¶nh, vÏ mµu sao cho râ néi dung vµ thÓ hiÖn ®­îc kh«ng khÝ vui nhén, t­¬i s¸ng cña mïa hÌ * H§4: NhËn xÐt, - Gi¸o viªn cïng häc sinh mét sè bµi vÏ - Thùc hiÖn theo ®¸nh gi¸ (4’- 6’) vµ gîi ý c¸c em nhËn xÐt, xÕp lo¹i theo h­íng dÉn. tiªu chÝ sau: + §Ò tµi (râ néi dung)
 60. + Bè côc (cã h×nh ¶nh chÝnh, h×nh ¶nh phô) + H×nh ¶nh (phong phó, sinh ®éng) + Mµu s¾c (t­¬i s¸ng, ®óng víi c¶nh s¾c mïa hÌ) - L¾ng nghe. - Gi¸o viªn bæ sung nhËn xÐt cña häc sinh, chän mét sè bµi vÏ ®Ñp lµm t­ liÖu vµ chuÈn bÞ cho tr­ng bµy kÕt qu¶ häc tËp cuèi n¨m. * DÆn dß: (1’) - Cã thÓ vÏ thªm tranh (trªn khæ giÊy - L¾ng nghe, thùc A3). hiÖn - ChuÈn bÞ tranh, ¶nh vÒ c¸c ®Ò tµi (tù chän) cho bµi sau. tuÇn 34 Bµi 34 vÏ tranh ®Ò tµi tù do I- Môc tiªu: - Häc sinh hiÓu c¸ch t×m vµ chän néi dung ®Ò tµi ®Ó vÏ tranh - Häc sinh biÕt c¸ch vÏ theo ®Ò tµi tù do. - VÏ ®­îc tranh ®Ò tµi tù do theo ý thÝch. - Häc sinh quan t©m ®Õn cuéc sèng xung quanh. * H n¨ng khiÕu: S¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi,biÕt chän mµu, vÏ mµu phï hîp. II- ChuÈn bÞ ®å dïng d¹y häc: 1- Gi¸o viªn: - S­u tÇm h×nh ¶nh vÒ c¸c ®Ò tµi kh¸c nhau ®Ó so s¸nh. Bµi vÏ cña häc sinh c¸c líp tr­íc 2- Häc sinh: - Tranh, ¶nh vÒ c¸c ®Ò tµi. §å dïng häc vÏ. III- C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña H Thêi gian * æn ®Þnh tæ chøc: - KiÓm tra ®å dïng häc vÏ, Vë tËp - Thùc hiÖn theo
 61. (1’) vÏ. y/c. * D¹y bµi míi: H§1: T×m, chän néi - Gi¸o viªn giíi thiÖu h×nh ¶nh, gîi ý - Quan s¸t, nhËn dung ®Ò tµi: (4’-6’) häc sinh nhËn xÐt ®Ó c¸c em nhËn ra: xÐt, m« t¶ theo sù + Tranh vÏ vÒ ®Ò tµi g×? quan s¸t cña m×nh. + Em thÝch vÏ vÒ ®Ò tµi nµo? - Gi¸o viªn yªu cÇu mét vµi häc sinh chän néi dung vµ nªu lªn c¸c h×nh ¶nh chÝnh, phô sÏ vÏ ë tranh. H§2: C¸ch vÏ tranh: - GV Gîi ý cho H c¸ch vÏ: - L¾ng nghe. (5’-7’) + T×m chän néi dung ®Ò tµi ®Þnh vÏ. + VÏ ph¸c c¸c h×nh ¶nh chÝnh phô + VÏ hoµn chØnh + VÏ mµu sao cho næi bËt träng t©m bµi vÏ. - Gi¸o viªn cho c¸c em xem mét sè - Xem tranh. bµi vÏ vÒ c¸c ®Ò tµi kh¸c nhau cña líp tr­íc ®Ó c¸c em häc tËp c¸ch vÏ. - Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh thùc H§3: Thùc hµnh: hµnh: - Thùc hµnh vµo vë. (15’-17’) + T×m néi dung vµ c¸ch thÓ hiÖn kh¸c nhau, ®éng viªn, gióp H hoµn thµnh bµi vÏ. - Gi¸o viªn gîi ý häc sinh nhËn xÐt - Thùc hiÖn theo y/c H§4:NhËn xÐt ®¸nh vµ xÕp lo¹i theo c¶m nhËn riªng. gi¸:(5’-7’) - Gi¸o viªn khen ngîi, ®éng viªn nh÷ng häc sinh häc tËp tèt. * DÆn dß: (1’-2’) - VÏ tranh theo ý thÝch vµo khæ giÊy A3 - L¾ng nghe, thùc - Tù chän c¸c bµi vÏ ®Ñp trong n¨m hiÖn. chuÈn bÞ cho tr­ng bµy kÕt qu¶ häc tËp cuèi n¨m.
 62. tuÇn 35 Bµi 35 Tr­ng bµy kÕt qu¶ häc tËp I. Môc tiªu: - H thÊy ®­îc kÕt qu¶ häc tËp trong n¨m. - H yªu thÝch m«n MÜ thuËt, n©ng dÇn tr×nh ®é nhËn thøc vµ c¶m thô thÈm mÜ. - Nhµ tr­êng thÊy ®­îc kÕt qu¶ vµ t¸c dông thiÕt thùc cña c«ng t¸c qu¶n lÝ d¹y - häc d¹y häc MÜ thuËt. - GV rót kinh nghiÖm cho d¹y häc ë nh÷ng n¨m tiÕp theo. - H thÊy râ nh÷ng g× ®· ®¹t ®­îc vµ cã ý thøc phÊn ®Êu trong c¸c n¨m häc tiÕp theo. - Phô huynh häc sinh thÊy ®­îc kÕt qu¶ häc tËp MÜ thuËt cña con em m×nh. II. §å dïng d¹y häc: - C¸c bµi vÏ ®Ñp cña häc sinh trong n¨m häc( C¸c ®Ò tµi kh¸c nhau). - C¸c bµi nÆn cña häc sinh. - NÑp, d©y treo, nam ch©m, giÊy Ao. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu: Néi dung Ho¹t ®éng cña Ho¹t ®éng cña GV Thêi gian HS 1/ Giíi thiÖu bµi: - Nªu môc tiªu tiÕt häc. - L¾ng nghe. 2/ H×nh thøc tæ - GV cïng häc sinh chän nh÷ng bµi - Thùc hiÖn chøc, ®¸nh gi¸: vÏ ®Ñp thuéc nhiÒu thÓ lo¹i kh¸c theo yªu cÇu. nhau: vÏ trang trÝ, vÏ tranh ®Ò tµi, vÏ theo mÉu; d¸n vµo giÊy Ao. L­u ý: - D­íi mçi bµi cã tªn tranh, tªn häc sinh, tªn líp. - Tr×nh bµy ®Ñp, cã ®Çu ®Ò: KÕt qu¶ d¹y häc MÜ thuËt - líp 4 N¨m häc: 2009 -2010 - D¸n vµo giÊy Ao theo tõng ph©n m«n. - Bµy c¸c bµi tËp nÆn vµo khay, ghi tªn s¶n phÈm, tªn häc sinh. - Chän c¸c bµi vÏ, bµi tËp nÆn ®Ñp, tiªu biÓu cña c¸c ph©n m«n lµm
 63. §DDH cho c¸c n¨m tíi. - Chän mét sè bµi vÏ ®Ñp treo ®Ó a)Tr­ng bµy ë líp: trang trÝ líp häc. - NhËn xÐt d­íi * B­íc 1: sù h­íng dÉn - Tæ chøc tr­ng bµy ë líp,cho H cña GV. xem vµ gîi ý ®Ó c¸c em nhËn xÐt c¸c bµi vÏ. - L¾ng nghe. b) Tr­ng bµy trong tr­êng: - GV tæng kÕt, nhËn xÐt chung. Tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh cã bµi vÏ ®Ñp. * B­íc 2: - Tr­ng bµy ë nh÷ng n¬i thuËn tiÖn trong tr­êng cho nhiÒu ng­êi xem. - Tæ chøc cho phô huynh häc sinh xem vµo dÞp tæng kÕt n¨m häc.