Bài tập ôn tập Hóa học Lớp 9 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

pdf 7 trang Thương Thanh 07/08/2023 130
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập ôn tập Hóa học Lớp 9 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_on_tap_hoa_hoc_lop_9_cau_tao_phan_tu_hop_chat_huu_co.pdf

Nội dung text: Bài tập ôn tập Hóa học Lớp 9 - Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ

  1. Trường THCS Phan Bội Châu BÀI TẬP CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ Câu 1 : Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo thu gọn của các chất sau : CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H12. • CH4 ___ ___ • C2H6 ___ ___ • C3H8 ___ ___ • C4H10 1/ Rút gọn : CH3 – CH2 – CH2 – CH3 2/ Rút gọn : ___ • C5H12 1/ Rút gọn : ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 1 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG
  2. Trường THCS Phan Bội Châu 2/ Rút gọn : ___ 3/ Rút gọn : ___ Câu 2 : Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo thu gọn mạch hở của các chất có công thức phân tử sau : C2H4, C3H6, C4H8, C2H2, C3H4, CH3Cl, C2H4Br2, C2H2Br2, C2H2Br4. • C2H4 ___ ___ • C3H6 Rút gọn : CH2 = CH – CH3 • C4H8 1/ Rút gọn : ___ 2/ ___ ___ ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 2 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG
  3. Trường THCS Phan Bội Châu 3/ Rút gọn : ___ • C2H2 ___ ___ • C3H4 1/ Rút gọn : ___ 2/ Rút gọn : ___ • CH3Cl Rút gọn : ___ • C2H4Br2 1/ Rút gọn : ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 3 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG
  4. Trường THCS Phan Bội Châu 2/ Rút gọn : ___ • C2H2Br2 1/ Rút gọn : ___ 2/ Rút gọn : ___ • C2H2Br4 1/ Rút gọn : ___ 2/ Rút gọn : ___ Câu 3 : Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo mạch hở của các chất có công thức hóa học sau : C2H6O, C3H8O, C2H5ONa (natri etylat), C2H4O2, CH3COONa (natri axetat), C4H8O2 (etyl axetat), CH3COOC2H3 (vinyl axetat), CH2O (formol). • C2H6O ___ ___ ___ ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 4 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG
  5. Trường THCS Phan Bội Châu • C3H8O 1/ Rút gọn : ___ 2/ Rút gọn : ___ 3/ Rút gọn : ___ • C2H5ONa (natri etylat) Rút gọn : ___ • C2H4O2 1/ (Acid acetic) Rút gọn : ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 5 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG
  6. Trường THCS Phan Bội Châu 2/ (Metyl formiat) Rút gọn : ___ 3/ (Andehit hydroxy acetic) Rút gọn : ___ • CH3COONa (natri axetat) Rút gọn : ___ • C4H8O2 (etyl axetat) Rút gọn : ___ • CH3COOC2H3 (vinyl axetat) Rút gọn : ___ • CH2O (formol) Rút gọn : ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 6 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG
  7. Trường THCS Phan Bội Châu Câu 4 : Viết công thức cấu tạo và công thức cấu tạo thu gọn của các chất sau : • C6H6 (benzen) Rút gọn : ___ • C6H5Br (brom benzen) Rút gọn : ___ • C7H8 (toluen) Rút gọn : ___ Của cải có thể tìm ta mà đến, nhưng trí khôn thì ta phải tìm đến nó. 7 Wealth may seeks us; but wisdom must be sought. YOUNG