Bài giảng Toán 4 - Bài: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) - Hà Thị Dung

ppt 16 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 4 - Bài: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) - Hà Thị Dung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_4_on_tap_ve_dai_luong_tiep_theo_ha_thi_dung.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 4 - Bài: Ôn tập về đại lượng (Tiếp theo) - Hà Thị Dung

  1. Ôn tập về đại lượng (tt)
  2. MỤC TIÊU • 1/ Kiến thức: • Nhận biết thời gian được dành cho một số hoạt động. • 2/Kỹ năng: • Giải bài toán có liên quan đến các đơn vị đo là kilogam, kilomet, giờ. • 3/Thái độ: • Ham thích học toán.
  3. ￿ồng hồ chỉ mấy giờ? 3 giờ 30 phút 5 giờ 15 phút 10 giờ 8 giờ 30 phút (3 giờ rưỡi) (8 giờ rưỡi)
  4. Thứ hai ngày 17 tháng 5 năm 2021 Toán Ôn tập về đại lượng (tt)
  5. Bài 1: Bảng sau đây cho biết thời gian Hà dành cho một số hoạt động trong ngày: Hoạt động Thời gian Học 44 giờgiờ Vui chơi 60 phút Giúp mẹ việc nhà 30 phút Xem tivi 45 phút Trong các hoạt động trên,Hà dành nhiều thời gian nhất cho hoạt động nào ?
  6. 2. Bình cân nặng 27 kg,Hải nặng hơn Bình 5 kg.Hỏi Hải cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam? Tóm tắt 27 kg 5 kg Bình: Hải : ? kg Bài giải Hải cân nặng là: 27 + 5 = 32 (kg) Đáp số : 32 (kg)
  7. 3. Hai xã Định Xá và Hiệp Hòa cách nhau 11 km.Nhà bạn Phương cách xã Hiệp Hòa 20 km (xem hình vẽ).Hỏi nhà bạn Phương cách xã Định Xá bao nhiêu ki-lô-mét? Toùm taét 20 km Xã Định Xá Nhà Phương Xã Hiệp Hòa 11km Bài giải Số km nhà bạn Phương cách xã Định Xá là: 20 -11 = 9 (km) Đáp số : 9 km
  8. 4. Một trại bơm phải bơm nước trong 6 giờ ,bắt đầu bơm lúc 9 giờ .Hỏi đến mấy giờ thì bơm xong? Tóm tắt Bơm : 6 giờ Bắt đầu: 9 giờ Kết thúc: giờ ? Bài giải Bơm xong lúc : 9 + 6 = 15 (giờ) 15 giờ hay 3 giờ chiều
  9. -Về nhà ôn tập lại các đại lượng đã được học. -Chuẩn bị bài: Ôn tập về hình học.