Bài giảng Tiếng Anh 4 - Unit 14: What does he look like ? - Lesson 1: Part 1, 2

pptx 20 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 190
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 4 - Unit 14: What does he look like ? - Lesson 1: Part 1, 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_4_unit_14_what_does_he_look_like_lesson.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh 4 - Unit 14: What does he look like ? - Lesson 1: Part 1, 2

 1. Teaching by: Le Thi Tra My- Class 4A3
 2. WARM- UP 2
 3. Time’s up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 4. T A L L
 5. Monday, February 11 th ,2019 Unit 14: What does he look like ? Lesson 1 - part 1,2 - page 24.
 6. Unit 14: What does he look like? - Lesson 1 (1 , 2) - page 24 New words: old young tall short slim fat
 7. The bees find the picture. 1 a. fat 2 b. short 3 c. slim d. young 4 e. tall 5 f. old 6
 8. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1(1,2) page.24 1. Look, listen and repeat.
 9. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 1. Look, listen and repeat.
 10. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 1. Look, listen and repeat. What does he look like ? He’s tall.
 11. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) * New structure: Hỏi và trả về hình dáng bên ngoài của một người. What does he look like ? What does she look like ? He’s ___young. She’s tall
 12. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) 2. Point and say. He’s old. What does he/she look like ? She’s ___.slim a b c short slim d e tall old young
 13. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 2. Point and say . what does she look like ? She’s tall. a
 14. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 2. Point and say . what does she look like ? She’s short. b
 15. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 2. Point and say . what does she look like ? She’s slim. c
 16. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 2. Point and say . what does he look like ? He’s old. d
 17. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 2. Point and say . what does he look like ? He’s young. e
 18. Unit 14 : What does he look like ? - lesson 1 (1,2) page.24 Let’s play a game. Describe your classmates.
 19. Unit 14 : What does he look like ? – Lesson 1 (1,2) Consolidation * Vocabulary: tall fat short old slim young * Structure: Hỏi và trả lời về hình dáng bên ngoài của một người. What does he/ she look like ? She’s / he’s .