Kế hoạch giáo dục môn Vật lí Lớp 10 theo CV5512 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi

docx 16 trang nhungbui22 10/08/2022 2230
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Vật lí Lớp 10 theo CV5512 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxke_hoach_giao_duc_mon_vat_li_lop_10_theo_cv5512_nam_hoc_2020.docx

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục môn Vật lí Lớp 10 theo CV5512 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT DTNT tỉnh Quảng Ngãi

 1. SỞ GD7ĐT QUẢNG NGÃI TRƯỜNG THPT DTNT TỈNH Quảng Ngãi, ngày 11 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN HỌC MÔN: VẬT LÝ - LỚP 10 TT Tuần Chương Bài/chủ đề Mạch nội Yêu cầu cần đạt Thời Hình thức tổ Ghi chú dung kiến (theo chương trình môn học) lượng chức dạy học thức (số tiết) 1 1 Chương 1: Chủ đề: Chuyển Chuyển Trình bày được các khái niệm: 1 Dạy trên lớp Tiết 1 ĐỘNG HỌC động cơ. Chuyển động cơ chuyển động, quỹ đạo của chuyển CHẤT ĐIỂM động thẳng đều động. Nêu những khái niệm: chất (Bài tập 9 trang 11 điểm, vật làm mốc, mốc thời gian. SGK không yêu Phân biệt được hệ quy chiếu và hệ cầu HS phải làm) tọa độ. Chuyển Nêu được chuyển động thẳng đều. 1 Dạy trên lớp Tiết 2 động thẳng Viết được dạng của phương trình đều chuyển động của chuyển động thẳng đều. Vẽ được đồ thị tạ độ - thời gian của cuyển động thẳng đều. Thu thập thông tin từ đồ thị: xác định được vị trí và thời điểm xuất phát, vị trí và thời điểm gặp nhau, thời gian chuyển động. 2 2,3 Bài tập Bài tập Áp dụng phương trình chuyển động 1 Dạy trên lớp Tiết 3 chuyển của chuyển động thẳng đều. Vẽ được động thẳng đồ thị toạ độ - thời gian của cuyển đều động thẳng đều. Chuyển 1
 2. Chủ đề: Chuyển động thẳng động thẳng biến biến đổi đều Viết được biểu thức định nghĩa và 2 Dạy trên lớp Tiết 4,5 đổi đều. Sự rơi tự biểu diễn được vectơ vận tốc tức do thời; nêu được ý nghĩa của các đại (Mục II.3: Công lượng vật lý trong biểu thức. Nêu thức tính quãng được định nghĩa của chuyển động đường đi được của thẳng biến đổi đều, cđndđ, cđcdđ. chuyển động thẳng Viết được công thức tính và nêu nhanh dần đều, chỉ được đặc điểm về phương trình đó; cần nêu công thức trình bày rõ về phương, chiều và độ (3.3) và kết luận) Sự rơi tự do lớn của gia tốc trong cđndđ và cđcdđ. Trình bày, nêu ví dụ và phân tích 1 Dạy trên lớp Tiết 6 được khái niệm về sự rơi tự do. Trình bày, nêu ví dụ và phân tích được khái niệm về sự rơi tự do. 3 4 Bài tập Vận dụng công thức giải bài tập về 2 Dạy trên lớp Tiết 7,8 chuyển động thẳng biến đổi đều và sự rơi tự do. 4 5 Bài: Chuyển động Định nghĩa, Phát biểu được định nghĩa của 2 Dạy trên lớp Tiết 9,10 tròn đều tốc độ dài chuyển động tròn đều. Viết được (Mục III.1. Hướng và tốc độ công thức tính độ lớn của vận tốc dài của vectơ gia tốc góc, gia tốc và trình bày đúng hướng của véctơ. trong chuyển động hướng tâm Viết được công thức liên hệ giữa tốc tròn đều, chỉ cần độ dài và tốc độ góc. Định nghĩa và nêu kết luận về viết biểu thức chu kỳ, tần số. Gia tốc hướng của vectơ trong chuyển động tròn đều. Vận gia tốc. Bài tập 12 dụng và 14 trang 34 SGK, không yêu cầu HS phải làm.) BS1: Bài tập Xác định vị trí và thời điểm 2 xe 1 Dạy trên lớp Tiết BS1 chuyển động cùng chiều gặp nhau bằng pt và bằng 2
 3. thẳng đều đồ thị 5 6 Bài tập Bài tập Vận dụng công thức giải bài tập về 1 Dạy trên lớp Tiết 11 chuyển chuyển động tròn đều. động tròn đều Bài: Tính tương Tính tương Hiểu được tính tương đối của chuyển 1 Dạy trên lớp Tiết 12 đối của chuyển đối của động. Viết được đúng công thức động. Công thức chuyển cộng vận tốc cho từng trường hợp cụ cộng vận tốc động, công thể của các chuyển động cùng thức cộng phương. vận tốc BS2: Bài tập Xác định vị trí và thời điểm 2 xe 1 Dạy trên lớp Tiết BS2 chuyển động ngược chiều gặp nhau bằng pt và thẳng đều (tt) bằng đồ thị 6 7 Bài tập Bài tập tính Vận dụng công thức giải bài tập về 1 Dạy trên lớp Tiết 13 tương đối tính tương đối của chuyển động, của chuyển công thức cộng vận tốc động. Công thức cộng vận tốc Chủ đề: Sai số của Sai số của Hiểu được thế nào là sai số của phép 1 Dạy trên lớp Tiết 14 phép đo các đại phép đo các đo các đại lượng vật lý. Phân biệt lượng vật lí. đại lượng được sai số ngẫu nhiên và sai số hệ Thực hành: Khảo vật lí. thống. sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do (Phần lí thuyết và mẫu báo cáo thực hành, tự học có 3
 4. hướng dẫn) Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường đi BS3: Bài tập được trong chuyển động thẳng biến chuyển động đổi đều (nhanh đần đều) 1 Dạy trên lớp Tiết BS3 thẳng biến đổi đều 7 8 Chủ đề: Sai số của Thực hành: Rèn luyện kỹ năng thực hành. 2 Dạy và hướng Tiết 15,16 phép đo các đại Khảo sát Đo g và sai số của phép đo g. dẫn trên phòng lượng vật lí. chuyển thực hành Thực hành: Khảo động rơi tự sát chuyển động do. Xác rơi tự do. Xác định gia tốc định gia tốc rơi tự rơi tự do do (tt) (Phần lí thuyết và mẫu báo cáo thực hành, tự học có hướng dẫn) BS4: Bài tập Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường đi 1 Dạy trên lớp Tiết BS4 chuyển động được trong chuyển động thẳng biến thẳng biến đổi đổi đều (chậm dần đều) đều (tt) 8 9 Kiểm tra giữa kỳ Chương 1 Các chủ đề và bài chương 1 (theo 1 Kiểm tra Tiết 17 giảm tải) chung Chương 2 Bài: Tổng hợp Lực. Cân Phát biểu được định nghĩa lực, phép 1 Dạy trên lớp Tiết 18 và phân tích lực. bằng lực, tổng hợp lực, phép phân tích lực. Nắm ĐỘNG LỰC được quy tắc hình bình hành. Hiểu được HỌC CHẤT Điều kiện cân tổng hợp lực, điều điều kiện cân bằng của chất điểm ĐIỂM bằng của chất điểm (Bài tập 9 kiện cân trang 58 SGK, bằng của chất điểm, không yêu cầu HS phân tích phải làm) lực 4
 5. BS5: Bài tập sự Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường đi 1 Dạy trên lớp Tiết BS5 rơi tự do được trong chuyển động rơi tự do 9 10 Bài: Ba định luật Định luật I Hiểu được định nghĩa quán tính, 2 Dạy trên lớp Tiết 19,20 Niu-tơn Niu-tơn, định luật I. II. III Niutơn, khối lượng định luật II và tính chất của khối lượng. Nêu Niu-tơn, được đặc điểm của lực và phản lực, định luật III so sánh đặc điểm của lực cân bằng Niu-tơn với cặp lực trực đối. BS6: Bài tập Tính tốc độ dài, tốc độ góc, gia tốc 1 Dạy trên lớp Tiết BS6 chuyển động tròn hướng tâm trong chuyển động tròn đều đều 10 11 Bài: Lực hấp dẫn. Lực hấp Phát biểu được định luật vạn vật hấp 1 Dạy trên lớp Tiết 21 Định luật vạn vật dẫn, định dẫn và viết được công thức. hấp dẫn luật vạn vật Nêu được định nghĩa trọng tâm của hấp dẫn, một vật. trọng lực là Bài tập trường hợp Vận dụng công thức giải bài tập về 1 Dạy trên lớp Tiết 22 riêng của lực hấp dẫn, định luật vạn vật hấp lực hấp dẫn dẫn BS7: Bài tập công Tính vận tốc tương đối trong chuyển 1 Dạy trên lớp Tiết BS7 thức cộng vận tốc động 11 12 Chủ đề: Lực đàn Hướng và Nêu những đặc điểm về điểm đặt và 2 Dạy trên lớp Tiết 23,24 hồi của lò xo-Định điểm đặt hướng của lực đàn hồi của lò xo. luật Húc. Lực ma của lực đàn Phát biểu và viết biểu thức định luật sát. Lực hướng hồi, độ lớn Húc. tâm của lực đàn Nêu những đặc điểm của lực ma sát (Mục II - Lực ma hồi vủa lò trượt. sát lăn và mục III- xo. Định Viết được công thức của lực ma sát Lực ma sát nghỉ, luật Húc, trượt. không dạy. Câu hỏi lực ma sát Phát biểu được định nghĩa và viết 3 trang 78 SGK, trượt, lực công thức của lực hướng tâm. 5
 6. không yêu cầu HS hướng tâm phải trả lời. Bài tập 5 trang 78 và bài tập 8 trang 79 SGK, không yêu cầu HS phải làm. Mục II - Chuyển động li tâm, đọc thêm. Câu hỏi 3 trang 82 SGK, không yêu cầu HS phải trả lời. Bài tập 4 trang 82 và bài tập 7 trang 83 SGK, không yêu cầu HS phải làm) BS8: Bài tập tổng Vận dụng bài toán về tổng hợp lực 1 Dạy trên lớp Tiết BS8 hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm 12 13 Bài tập Bài tập lực Vận dụng công thức định luật Húc, 1 Dạy trên lớp Tiết 25 đàn hồi của lực ma sát trượt, lực hướng tâm lò xo-Định luật Húc, lực ma sát trượt. Bài: Bài toán về Khảo sát Viết được các phương trình của 1 Dạy trên lớp Tiết 26 chuyển động ném chuyển chuyển động thành phần của chuyển ngang động ném động ném ngang. ngang, xác Tổng hợp hai chuyển động thành định chuyển phần để được chuyển động của 6
 7. động ném chuyển động ném ngang. ngang, thí nghiệm kiểm chứng 13 14 Thực hành: Xác Cơ sở lí Lắp ráp thí nghiệm theo phương án 2 Dạy và hướng Tiết 27,28 định hệ số ma sát thuyết, tiến đã chọn, biết sử dụng đồng hồ. dẫn trên phòng hành thí Tính và viết đúng kết quả đo, với số thực hành nghiệm các chữ số có nghĩa cần thiết. thực hành, báo cáo 14 15 Chương 3: Chủ đề: Cân bằng Cân bằng Nêu được định nghĩa của vật rắn và 2 Dạy trên lớp Tiết 29,30 CÂN BẰNG VÀ của một vật chịu của một vật giá của lực. CHUYỂN tác dụng của hai chịu tác Phát biểu quy tắc tổng hợp hai lực ĐỘNG CỦA lực và của ba lực dụng của có giá đồng quy. VẬT RẮN không song song. hai lực, cân Xác định được trọng tâm của một Cân bằng của một bằng của vật mỏng phẳng bằng phương pháp vật có trục quay một vật thực nghiệm. cố định – Mô men chịu tác Phát biểu được định nghĩa và viết lực. Các dạng cân dụng của ba biểu thúc của momen lực. bằng của một vật lực không Phát biểu quy tắc momen lực. rắn có mặt chân song song, Phân biệt được các dạng cân bằng đế cân bằng Phát biểu được điều kiện cân bằng của một vật của một vật có mặt chân đế. có trục quay Biết cách làm tăng mức vững vàng cố định. Mô của cân bằng men lực, điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định. Quy tắc mô men lực, các dạng 7
 8. cân bằng, cân bằng của một vật có mặt chân đế 15 16 Bài tập Cân bằng Vận dụng được quy tắc và các điều 1 Dạy trên lớp Tiết 31 của một vật kiện cân bằng để giải bài tập. chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song. Cân bằng của một vật có trục quay cố định Chủ đề: Quy tắc Quy tắc Phát biểu được quy tắc hợp lực 1 Dạy trên lớp Tiết 32 hợp lực song song tổng hợp song song cùng chiều. cùng chiều. Ngẫu hai lực song Phát biểu được định nghĩa ngẫu lực. lực song cùng Viết được công thức tính momen (Mục I.1. Thí chiều, các của ngẫu lực. nghiệm, không làm. dạng cân Nêu được một số ví dụ về ứng dụng Bài tập 5 trang 106 bằng, cân của ngẫu lực trong thực tế và trong SGK, không yêu bằng của kỹ thuật. cầu HS phải làm) một vật có mặt chân đế 16 17 Bài tập Bài tập quy Vận dụng giải bài tập quy tắc hợp lực 2 Dạy trên lớp Tiết 33,34 tắc hợp lực song song cùng chiều, ngẫu lực. song song cùng chiều. Ngẫu lực 8
 9. 17 18 Bài: Chuyển động Chuyển Viết được công thức định luật hai 1 Dạy trên lớp Tiết 35 tịnh tiến của vật động tịnh Niutơn cho chuyển động tịnh tiến. rắn. Chuyển động tiến của một Áp dụng được khái niệm momen quay của vật rắn vật rắn, quán tính để giải thích sự thay đổi quanh một trục cố chuyển quay của các vật. định động quay (Mục II.3. Mức của vật rắn quán tính trong quanh một chuyển động quay, trục cố định đọc thêm. Câu hỏi 4 trang 114 SGK, Không yêu cầu HS phải trả lời. Bài tập 10 trang 115 SGK, Không yêu cầu HS phải làm) Kiểm tra cuối kỳ Chương Các chủ đề và bài chương 1,2,3 (theo 1 Kiểm tra Tiết 36 1,2,3 giảm tải) chung 18 19 Chương 4: Bài: Động lượng. Động Định nghĩa được xung lượng của lực; 2 Dạy trên lớp Tiết 37,38 CÁC ĐỊNH Định luật bảo lượng, định nêu được bản chất và viết được biểu LUẬT BẢO toàn động lượng luật bảo thức xung lượng của lực. TOÀN (Mục I.2. Động toàn động Định nghĩa được động lượng; bản lượng, Chỉ cần nêu lượng chất và đơn vị đo của động lượng. nội dung mục b. Từ định luật Niutơn suy ra được Mục II.2. Định luật định luật biến thiên động lượng. bảo toàn động Phát biểu được định luật bảo toàn lượng của hệ cô động lượng. lập, Chỉ cần nêu Giải thích được nguyên tắc chuyển nội dung định luật động bằng bằng phản lực. và công thức (23.6) 19 20,21 Bài tập Bài tập Vận dụng giải bài tập về động lượng. 1 Dạy trên lớp Tiết 39 động lượng. Định luật bảo toàn động lượng Định luật 9
 10. bảo toàn động lượng Bài: Công và công Công, công Phát biểu được định nghĩa công của 2 Dạy trên lớp Tiết 40,41 suất suất một lực. Biết cách tính công của một (Mục I.3. Biện lực trong trường hợp đơn giản. luận, tự học có Phát biểu được định nghĩa và ý hướng dẫn, chỉ cần nghĩa công suất nêu kết luận) Vận dụng giải bài tập về công Bài tập Bài tập 1 Dạy trên lớp Tiết 42 công 20 22,23 Bài tập Bài tập Vận dụng giải bài tập về công suất 1 Dạy trên lớp Tiết 43 công suất Chủ đề: Động Khái niệm Phát biểu được định luật biến thiên 2 Dạy trên lớp Tiết 44,45 năng. Thế năng. động năng, động năng trong trường hợp đơn giản Cơ năng công thức Nêu được nhiều ví dụ về những vật (Mục II bài ĐỘNG tính động có động năng sinh công. NĂNG- Công thức năng, công Phát biểu được định nghĩa trọng tính động năng, chỉ của lực tác trường, trọng trường đều. cần nêu công thức dụng và độ Phát biểu được định nghĩa và biểu và kết luận. Mục biến thiên thức của thế năng trọng trường. I.3 bài THẾ động năng, Phát biểu được định nghĩa và viết NĂNG. Liên hệ thế năng biểu thức của thế năng đàn hồi. giữa biến thiên thế trọng Viết được biểu thức tính cơ năng năng và công, đọc trường, thế của một vật chuyển động trong trọng thêm. Mục I.2. bài năng đàn trường CƠ NĂNG Sự bảo hồi, cơ năng toàn cơ năng của của vật một vật chuyển chuyển động trong trọng động trong trường, chỉ cần nêu trọng 10
 11. công thức (27.5) và trường, cơ kết luận.) năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi Bài tập Bt đ/năng, Vận dụng giải bài tập về động năng, 1 Dạy trên lớp Tiết 46 th/năng thế năng, cơ năng BS9: Bài tập động Vận dụng công thức định luật bảo 1 Dạy trên lớp Tiết BS9 lượng. Định luật toàn động lượng để giải bài tập. bảo toàn động lượng 21 24 Bài tập Bài tập cơ Vận dụng giải bài tập về cơ năng 1 Dạy trên lớp Tiết 47 năng Chương 5: Chủ đề: Cấu tạo Cấu tạo Nêu được các nội dung của thuyết 1 Dạy trên lớp Tiết 48 CHẤT KHÍ chất. Thuyết động chất. động học phân tử của chất khí. Nêu và tự học có học phân tử chất Thuyết đươc định nghĩa của khí lý tưởng. hướng dẫn khí động học Quá trình đẳng phân tử nhiệt Định luật chất khí Bôi-lơ - Ma-ri-ôt Quá trình Nêu được định nghĩa quá trình đẳng Quá trình đẳng đẳng nhiệt nhiệt. Phát biểu và nêu được Định tích. Định luật Định luật luật Bôi- lơ-Ma-ri-ốt. Nhận biết được Sac-lơ Bôi-lơ - dạng của đường đẳng nhiệt. Phương trình Ma-ri-ôt trạng thái của khí lí tưởng (Mục I.1. Những điều đã học về cấu tạo chất, tự học có hướng dẫn. Mục I - Trạng thái và quá trình biến đổi trạng 11
 12. thái, tự học có hướng dẫn) BS10: Bài tập Vận dụng công thức tính công và 1 Dạy trên lớp Tiết BS10 công và công suất công suất để giải bài tập. 25 Quá trình Nêu được định nghĩa quá trình đẳng 1 Dạy trên lớp Tiết 49 đẳng tích. tích. Phát biểu và nêu được biểu thức Định luật liên hệ giữa p và T. Nhận biết được Sac-lơ đường đẳng tích Phương Nêu được định nghĩa quá trình đẳng trình trạng áp, viết được biểu thức liên hệ giữa thái của khí V và T. Xây dựng được pt trạng thái lí tưởng khí lí tưởng. Bài tập quá Vận dụng định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt Bài tập trình đẳng 1 Dạy trên lớp Tiết 50 nhiệt Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ôt Vận dụng công thức động năng để BS11: Bài tập giải bài tập. 1 Dạy trên lớp Tiết BS11 động năng 22 26 Bài tập Bài tập quá Vận dụng định luật Sac-lơ, phương 1 Dạy trên lớp Tiết 51 trình đẳng trình trạng thái của khí lí tưởng tích. Định luật Sac-lơ, phương trình trạng thái của khí lí tưởng 12
 13. Kiểm tra giữa kỳ Chương 4,5 Các chủ đề và bài chương 4,5 (theo 1 Kiểm tra Tiết 52 giảm tải) chung BS12: Bài tập thế Vận dụng công thức thế năng để giải 1 Dạy trên lớp Tiết BS12 năng bài tập. 23 27 Chương 6: Chủ đề: Nội năng Nội năng và Chứng minh được nội năng của vật 1 Dạy trên lớp Tiết 53 CƠ SỞ CỦA và sự biến thiên sự biến phụ thuộc nhiệt độ và thể tích. NHIỆT ĐỘNG nội năng thiên nội Viết được công thức tính nhiệt LỰC HỌC Các nguyên lí của năng lượng nhiệt động lực học Các nguyên Phát biểu được nguyên lý của nhiệt 1 Dạy trên lớp Tiết 54 (Mục II.1. Quá lí của nhiệt động lực học. và đọc thêm trình thuận nghịch động lực Vận dụng nguyên lý để giải bài tập. và không thuận học nghịch, đọc thêm) BS13: Bài tập cơ năng Vận dụng công thức cơ năng để giải 1 Dạy trên lớp Tiết BS13 bài tập. 24 28 Bài tập Bài tập nội Vận dụng giải bài tập nội năng và sự 1 Dạy trên lớp Tiết 55 năng và sự biến thiên nội năng biến thiên nội năng Bài tập Bài tập các Vận dụng giải bài tập các nguyên lí 1 Dạy trên lớp Tiết 56 nguyên lí của nhiệt động lực học của nhiệt động lực học BS 14: Bài tập nội Vận dụng công thức nội năng và sự 1 Dạy trên lớp Tiết BS14 năng và sự biến biến thiên nội năng để giải bài tập. thiên nội năng 25 29 Chương 7: Chủ đề: Chất rắn Chất rắn kết Phân biệt được chất kết tinh và chất 1 Dạy trên lớp Tiết 57 CHẤT RẮN VÀ kết tinh. Chất rắn tinh. Chất vô định hình. và tự học có CHẤT LỎNG. vô định hình rắn vô định Phân biệt chất đơn tinh thể và chất hướng dẫn 13
 14. SỰ CHUYỂN (Mục I.3. Ứng hình đa tinh thể. THỂ dụng, tự học có hướng dẫn) Sự nở vì Phát biểu được quy luật của sự nở dài 1 Dạy trên lớp Tiết 58 Biến dạng cơ của nhiệt của và sự nở khối. vật rắn vật rắn Vận dụng việc tính toán độ nở dài (đọc thêm) và độ nở khối trong đời sống và Sự nở vì nhiệt của trong kỹ thuật vật rắn (Mục I.1. Thí nghiệm, chỉ nêu công thức (36.1)) BS15: Bài tập các Vận dụng các nguyên lí nhiệt động 1 Dạy trên lớp Tiết BS15 nguyên lí nhiệt lực học để giải bài tập. động lực học 26 30 Bài tập Bài tập chất Vận dụng giải bài tập chất rắn kết 1 Dạy trên lớp Tiết 59 rắn kết tinh. tinh. Chất rắn vô định hình Chất rắn vô định hình Bài tập Bài tập sự Vận dụng giải bài tập sự nở vì nhiệt 1 Dạy trên lớp Tiết 60 nở vì nhiệt của vật rắn của vật rắn 27 31 Chủ đề: Các hiện Các hiện Nói rõ được phương, chiều, độ lớn 1 Dạy trên lớp Tiết 61 tượng bề mặt của tượng bề của lực căng mặt ngoài. Giải thích và tự học có chất lỏng. Thực mặt của được bề mặt mặt thoáng chất lỏng. hướng dẫn hành: Xác định chất lỏng. Hiểu được hiện tượng mao dẫn. Vận hệ số căng bề mặt dụng công thức tính độ chênh lệch của chất lỏng mức chất lỏng. (Mục II bài 37- Hiện tượng dính Thực hành: Cách đo lực căng mặt ngoài. Biết sử 1 Cho HS đọc Tiết 62 ướt. Hiện tượng Xác định dụng thước cặp, biết dùng lực kế. trước ở nhà không dính ướt, tự hệ số căng Biết tính hệ số căng mặt ngoài. sau đó dạy và học có hướng dẫn. bề mặt của hướng dẫn trên Phần lý thuyết và chất lỏng phòng thực 14
 15. mẫu báo cáo bài hành 40, tự học có hướng dẫn) 28 32,33 Bài tập Bài tập các Vận dụng giải bài tập các hiện tượng 1 Dạy trên lớp Tiết 63 hiện tượng bề mặt của chất lỏng. bề mặt của chất lỏng. Bài: Sự chuyển Sự nóng Phân biệt hơi khô và hơi bảo hòa. 2 Dạy trên lớp Tiết 64,65 thể của các chất chảy, sự Giải thích nguyên nhân của trạng và tự học có (Mục II.1. Thí bay hơi, sự thái hơi bão hòa dựa trên quá trình hướng dẫn nghiệm, tự học có sôi cân bằng động giữa bay hơi và ngưng hướng dẫn) tụ. Nêu được những ứng dụng của quá trình nóng chảy – đông đặc, bay hơi – ngưng tụ, sự sôi. Bài tập Vận dụng giải bài tập các hiện tượng Bài tập sự bề mặt của chất lỏng. 1 Dạy trên lớp Tiết 66 chuyển thể của các chất 29 34 Bài: Độ ẩm của Độ ẩm tuyệt Định nghĩa được độ ẩm tuyệt đối, 1 Dạy trên lớp Tiết 67 không khí đối và độ tương đối, tỉ đối. ẩm cực đai, Phân biệt sự khác nhau giữa ba độ độ ẩm tỉ ẩm trên. đối, ảnh Quan sát các hiện tượng tự nhiên về hưởng của độ ẩm. độ ẩm không khí Bài tập Bài tập độ Vận dụng giải bài tập độ ẩm của 1 Dạy trên lớp Tiết 68 ẩm của không khí không khí 15
 16. 30 35 Bài tập Bài tập độ Vận dụng giải bài tập độ ẩm của 1 Dạy trên lớp Tiết 69 ẩm của không khí không khí Kiểm tra cuối kỳ Chương Các chủ đề và bài chương 4,5,6,7 1 Dạy trên lớp Tiết 70 4,5,6,7 (theo giảm tải) TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN HIỆU TRƯỞNG (Họ tên, chữ ký) (Ký, đóng dấu) 16