Bài giảng môn Vật lí 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

pptx 18 trang Thủy Hạnh 11/12/2023 1070
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Vật lí 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_mon_vat_li_10_bai_29_qua_trinh_dang_nhiet_dinh_lua.pptx

Nội dung text: Bài giảng môn Vật lí 10 - Bài 29: Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt

 1. Bài 29 QUÁ TRÌNH ĐẲNG NHIỆT. ĐỊNH LUẬT BÔI-LƠ - MA-RI-ỐT
 2. BÀI 29 I Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái II Quá trình đẳng nhiệt III Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt IV Đường đẳng nhiệt
 3. Trạng thái của một lượng khí được xác định bằng những thông số nào?
 4. I. Trạng thái và quá trình biến đổi trạng thái • Trạng thái của một khối khí được xác định bởi 3 thông số: + Thể tích: V (lít, cm3, ). + Áp suất: p (atm, Pa, at, bar, ) + Nhiệt độ tuyệt đối: T (K). Thông số trạng thái T(K) = 273 + t (0C) Nhiệt độ tuyệt đối là gì? • Quá trình biến đổi trạng thái là quá trình để lượng khí chuyển từ trạng thái này sang trạng thái khác. • Đẳng quá trình là quá trình biến đổi trạng thái mà chỉ có hai thông số thay đổi, còn một thông số không đổi.
 5. II. Quá trình đẳng nhiệt • Quá trình đẳng nhiệt là quá trình biến đổi trạng thái trong đó nhiệt độ được giữ không đổi. T = T = T p1, V1, T1 1 2 p2, V2, T2
 6. III. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt 1. Đặt vấn đề Mối quan hệ giữa thể tích và áp suất là gì?
 7. II. Quá trình đẳng nhiệt 2. Thí nghiệm Áp kế Pittong Thước đo thể tích cột khí
 8. III. Định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt. • Trong quá trình đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ nghịch với thể tích. pV = hằng số. ↔ p1V1 = p2V2
 9. Dựa vào bảng số liệu thu được, hãy vẽ vào giấy nháp đồ thị p theo V trong hệ trục tọa độ (p,V)
 10. IV. Đường đẳng nhiệt • Đồ thị biễu diễn sự biến thiên của p theo V khi nhiệt độ không đổi được gọi là đường đẳng nhiệt. • Trong hệ tọa độ (p, V), đường đẳng nhiệt là đường hypebol.
 11. BÀI 29 - Thông số trạng Quá trình Định luật Bôi-lơ Đường đẳng thái đẳng nhiệt - Ma-ri-ốt nhiệt - Đẳng quá trình T = const p1V1 = p2V2 Là đường Hypebol
 12. A. Câu 1: Trong các hệ thức sau, B. hệ thức nào không phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt? C. D.
 13. A. Câu 2: Hệ thức nào phù hợp B. với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt? C. D.
 14. Câu 3: Đồ thị nào phù hợp với định luật Bôi-lơ - Ma-ri-ốt
 15. Câu 4: Đồ thị nào dưới đây phù hợp với định luật đối với một lượng khí xác định ở hai nhiệt độ khác nhau (T1>T2)? B. p
 16. A. Thể tích. Câu 5: Trong các đại lượng B. Khối lượng. sau đây, đại lượng nào không phải là thông số trạng thái của C. Nhiệt độ tuyệt một lượng khí? đối. D. Áp suất.
 17. T H A N K Y O U