Bài giảng Toán 3 - Bảng nhân 8 - Giáo viên: Ngô Thanh Huyền

ppt 17 trang thienle22 2700
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Bảng nhân 8 - Giáo viên: Ngô Thanh Huyền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_3_bang_nhan_8_giao_vien_ngo_thanh_huyen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 3 - Bảng nhân 8 - Giáo viên: Ngô Thanh Huyền

  1. VÒ dù giê m«n to¸n Líp 3G Giáo viên : Ng« Thanh HuyÒn
  2. 1.Chuyển tích sau thành tổng rồi tính kết quả: 7 x 2 2. Tính: 7 x 2 + 7
  3. 8 được lấy 1 lần , ta viết : 8 x 1 = 8 8 x 1 = 8 + 8 8 x 2 = 16 8 được lấy 2 lần, ta viết : 8 x 3 = 24 + 8 8 x 2 = 8 + 8 = 16 8 x 4 = 32 Vậy : 8 x 2 = 16 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 được lấy 3 lần, ta viết : 8 x 8 = 64 8 x 3 = 8 + 8 + 8 = 24 8 x 9 = 72 Vậy : 8 x 3 = 24 88 x 10 =80 Hai tích liên tiếp nhau trong bảng nhân 8 hơn kém nhau: 8 đơn vị Muốn tìm tích liền sau ta lấy Tích liền trước + 8
  4. Bảng nhân 8 8 x 1 = 8 8 x 2 = 16 8 x 3 = 24 8 x 4 = 32 Bảng8 nhânx 5 = 40 8 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72 8 x 10 = 80
  5. 1. Tính nhẩm 8 x 3 = 24 8 x 2 = 16 8 x 4 = 32 8 x 1 = 8 8 x 5 = 40 8 x 6 = 48 8 x 7 = 56 0 x 8 = 0 8 x 8 = 64 8 x 10 = 80 8 x 9 = 72 8 x 0 = 0 -Số 0 nhân với bất kỳ số nào cũng bằng 0 và ngược lại.
  6. 2. Mỗi can có 8l dầu. Hỏi 6 can như thế có bao nhiêu lít dầu? Tóm tắt: 1 can : 8 lít 6 can : lít ? Bài giải: 6 can như thế có số lít dầu là: 8 x 6 = 48 (l) Đáp số : 48 l dầu
  7. 3. Đếm thêm 8 rồi điền số thích hợp vào ô trống: 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80