Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 39: Benzen

ppt 22 trang Thương Thanh 07/08/2023 130
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 39: Benzen", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_hoa_hoc_lop_9_bai_39_benzen.ppt

Nội dung text: Bài giảng Hóa học Lớp 9 - Bài 39: Benzen

 1. Bài 39 BENZEN Designed by Michael UD
 2. KIỂM TRA BÀI CŨ Điền từ thích hợp”có” hoặc “không” vào ô trống trong bảng sau: Có liên Có liên Mất màu dung Tác dụng kết đôi kết ba dịch brom với oxi Metan Etilen Axtilen Cho biết : Phân tử axetilen cộng tối đa được mấy phân tử brom? Designed by Michael UD
 3. ĐÁP ÁN Có liên Có liên Mất màu Tác dụng đôi ba dung dịch với oxi brom Metan không không không có Etilen Có không có có Axtilen Không Có có có Designed by Michael UD
 4. Baøi 39 : Benzen CTPT: C6H6 PTK: 78 ñvC I. Tính chaát vaät lyù II. Caáu taïo phaân töû III. Tính chaát hoùa hoïc IV. ÖÙng duïng Designed by Michael UD
 5. Traû lôøi caâu hoûi 1. Quan saùt loï chöùa benzen vaø cho bieát traïng thaùi vaø maøu saéc cuûa benzen? Benzen laø chaát loûng, khoâng maøu 2. Quan saùt thí nghieäm vaø nhaän xeùt tính tan cuûa benzen trong nöôùc? Benzen khoâng tan trong nöôùc. Benzen nheï hôn nöôùc. 3. Quan saùt thí nghieäm vaø nhaän xeùt tính tan cuûa Benzen trong daàu aên? Benzen tan trong daàu aên. Designed by Michael UD
 6. BÀI 39: BENZEN I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Benzen là chất lỏng, không màu, không tan trong nước nhưng hòa tan được nhiều chất hữu cơ và vô cơ. Benzen độc. Benzen Designed by Michael UD
 7. Lịch sử Benzen • Michael Faraday phát hiện năm 1825, nhưng chưa rõ cấu trúc • 1865, Friedrich August Kekulé, nhà hóa học người Đức đã mơ hình ảnh con rắn quay đầu ngậm đuôi và xoay tròn → Cấu trúc phân tử Benzen Designed by Michael UD
 8. II. CẤU TẠO PHÂN TỬ Designed Designed byMichael UD
 9. Designed by Michael UD
 10. H H H C C H C C HC CH hoặc hoặc C C CH H C H HC C H H *Nhận xét : 6 nguyên tử C trong phân tử C6H6 liên kết với nhau tạo thành vòng 6 cạnh, có 3 liên kết đơn xen kẽ ba liên kết đôi. *Các liên kết kém bền trong vòng benzen tạo thành hệ liên hợp khép kín làm cho liên kết kém bền trong benzen bền hơn so với etilen và extilen. Designed by Michael UD
 11. Bài tập ho¸ häc 9 Một số học sinh viết công thức cấu tạo của Benzen như sau. Hãy cho biết công thức nào viết đúng, công thức nào viết sai? a. b. c. d. e. Công thức đúng Công thức sai Designed by Michael UD
 12. III. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC 1. Phản ứng cháy Hiện tượng : Cháy sáng, có muội than. t0 215126C6 HOCOH 6222+⎯⎯→+ O Designed by Michael UD
 13. Designed by Michael UD III. Tính chất hóa học. ho¸ häc2. Benzen9 có phản ứng thế với Brom không? Quan sát thí Thí nghiệm: nghiệm, nêu hiện tượng, rút ra nhận xét? C6H6 H2O Br2 Bột Fe Quì tím
 14. Viết phương trình phản ứng và cho biết sự thay đổi vị ho¸ häctrí nguyên 9 tử hiđro và nguyên tử Brom như thế nào? phản ứng trên thuộc loại phản ứng gì? H Hidrobromua C H C C H + Br Br H C C H ( Bột Fe ,to ) C H Benzen bromua Designed by Michael UD
 15. 2. Phản ứng thế : Hiện tượng : Mất màu đỏ nâu của Br2 nguyên chất. Br bot Fe + Br- Br 0 + HBr ⎯⎯⎯→t bot Fe C H + Br ⎯⎯⎯→0 C H Br + HBr Viết gọn: 6 6 2t 6 5 Brombenzen (Chất lỏng, không màu) Designed by Michael UD
 16. Cơ chế phản ứng giữa C6H6 và H2(có bột Ni xúc tác) Xiclo hexan Designed by Michael UD
 17. CTPT: C6H6 Bài 39: BEN ZEN PTK: 78 ho¸ häc Designed byMichael UD 9 III . TÍNH CHẤT HÓA HỌC 3. Phản ứng cộng : H H H c H H H – c c– H Ni, t0 – + 3 H – H C H 2 H – c c– H C C H c H C C H H H C H Xiclohexan H to C6H6 + 3H2 Ni C6H12 Xiclohexan *KL: Do phân tử có cấu tạo đặc biệt` nên benzen vừa có phản ứng thế vừa có phản ứng cộng.
 18. CTPT: C6H6 Tiết 50 Bài 39: BEN ZEN ho¸ häc 9 PTK: 78 ho¸ häc 9 I / TÍNH VẬT LÍ Quan sát tranh và nêu ứng dụng của Benzen? II / CẤU TẠO PHÂN TỬ III / TÍNH CHẤT HÓA HỌC Chất dẻo Phẩm nhuộm Dược phẩm 1. Phản ứng cháy 2. Phản ứng thế BENZEN 3. Phản ứng cộng Giải khát Thuốc nổ IV / ỨNG DỤNG Designed by Michael UD Dung môi Thuốc trừ sâu
 19. Designed by Michael UD
 20. Bài tập: Chọn công thức phân tử và tên gọi ứng với công thức cấu tạo của các chất sau: H – C ≡ C – H 1. CH a. Benzen 4 (I) (III) 2. C2H4 b. Axetilen 3. C2H2 c. Metan (II) (IV) 4. C6H6 d. Etilen Designed by Michael UD
 21. Bài tập củng cố: Bài tập: Đánh dấu (X )vào ô có phản ứng hóa học xảy ra và dấu (O) vào ô không có phản ứng hóa học xảy ra vào ô trống ở bảng sau: Phaûn öùng Phaûn öùng Phaûn öùng chaùy theá coäng METAN X X O Designed Designed byMichael UD ETILEN X O X AXETILEN X O X BENZEN X X X
 22. Bài Tập * Cho benzen tác dụng với Brom tạo ra brombenzen. a/ Viết PTHH (ghi rõ điều kiện phản ứng) b/ Tính khối lượng benzen cần dùng để điều chế 15,7g brombenzen. Trả lời a/ Phương trình hóa học Fe C6H6 + Br2 C6H5Br + HBr Designed byMichael UD t0 b/ Ta có 15,7 n = = 0,1 mol C65 H Br 157 Từ PTHH n = n = 0,1 mol C6 HH 66 Br 5 C m = 0,1 x 78 = 7,8 gam CH66 Vậy khối lượng benzen cần dùng là 7,8 gam