Kế hoạch giáo dục môn Địa lí Lớp 7 theo CV5512 - Năm học 2020-2021

doc 9 trang nhungbui22 10/08/2022 600
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Địa lí Lớp 7 theo CV5512 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_giao_duc_mon_dia_li_lop_7_theo_cv5512_nam_hoc_2020.doc

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục môn Địa lí Lớp 7 theo CV5512 - Năm học 2020-2021

  1. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: ĐỊA LÍ Năm học 2020 - 2021 KHỐI 7 Cả năm: 35 tuần = 70 tiết (2 tiết/1 tuần) Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết HỌC KÌ I Tuần Tiết Tên bài Thời Yêu cầu cần đạt Hình thức tổ Điều chỉnh thực lượng chức d y học hiện dạy học Phần I. THÀNH PHẦN NHÂN VĂN 4 tiết CỦA MÔI TRƯỜNG 1 1 Bài 1. Dân số 1 - Trình bày được quá trình phát triển và tình Cả lớp, cá Mục 3. Sự bùng nổ hình gia tăng dân số thế giới, nguyên nhân nhân, nhóm dân số: từ dòng 9 và hậu quả của nó. đến dòng 12 "Quan sát Tại sao?"- Không dạy 2 Bài 2. Sự phân bố dân cư. 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản sự Cả lớp, cá Các chủng tộc trên thế phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới. nhân, nhóm giới - Nhận biết được sự khác nhau giữa các cặp chủng tộc Môn-gô-lô-it, Nê-grô-it và ơ-rô- pê-ô-it về hình thái bên ngoài của cơ thể và nơi sinh sống chủ yếu của mỗi chủng tộc. 2 3 Bài 3. Quần cư. Đô thị 1 - So sánh được sự khác nhau giữa quần cư Cả lớp, cá hoá nông thôn và quần cư đô thị về hoạt động kinh nhân tế, mật độ dân số, lối sống. - Biết sơ lược quá trình đô thị hoá và sự hình thành các siêu đô thị trên thế giới. 4 Bài 4. Thực hành: Phân 1 Củng cố cho học sinh: Cả lớp, nhóm Câu 1 - Khuyến tích lược đồ dân số và - Khái niệm mật độ dân số và sự phân bố cặp khích HS tự làm tháp tuổi dân số không đồng đều trên thế giới. - Khái niệm đô thị, siêu đô thị và sự phân bố
  2. các siêu đô thị ở Châu Á. Phần II. CÁC MÔI TRƯỜNG ĐỊA LÍ 7 tiết Chương I. Môi trường đới nóng. Hoạt động kinh tế của con người ở đới nóng 3 5-6 Bài 5. Đới nóng. Môi 2 - Biết vị trí đới nóng trên bản đồ Tự nhiên Cả lớp, cá Câu hỏi 4 phần câu trường xích đạo ẩm. thế giới. nhân, nhóm hỏi và bài tập - - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Không yêu cầu HS một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trả lời trường xích đạo ẩm. 4 7 Bài 6. Môi trường nhiệt 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá đới một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi nhân trường nhiệt đới. 8 Bài 7. Môi trường nhiệt 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá đới gió mùa một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi nhân, nhóm trường nhiệt đới gió mùa. 5 9 Rèn luyện kĩ năng phân 1 Củng cố kĩ năng phân tích biểu đồ nhiệt độ Cả lớp, nhóm tích biểu đồ nhiệt độ và và lượng mưa. lượng mưa 10 Bài 10. Dân số và sức ép 1 Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với Cả lớp, cá dân số tới tài nguyên, môi tài nguyên, môi trường ở đới nóng. nhân, nhóm trường ở đới nóng 6 11 Bài 12. Thực hành: Nhận 1 Củng cố kiến thức về: Cá nhân, nhóm Câu 2,3 - Không biết đặc điểm môi trường - Các kiểu khí hậu xích đạo ẩm, nhiệt đới và yêu cầu HS làm đới nóng nhiệt đới gió mùa. - Về đặc điểm của các kiểu môi trường ở đới nóng. Chương II. Môi trường đới ôn hoà. Hoạt 4 tiết động kinh tế của con người ở đới ôn hoà 6-7 12-13 Bài 13. Môi trường đới 2 - Biết vị trí của đới ôn hòa trên bản đồ Tự Cả lớp, cá ôn hoà nhiên thế giới. nhân, nhóm - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản cặp 2 đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường đới ôn hòa: + Tính chất trung gian của khí hậu.
  3. + Sự thay đổi của thiên nhiên theo thời gian và không gian. 7 14 Bài 17. Ô nhiễm môi 1 Biết được hiện trạng ô nhiễm không khí và ô Cả lớp, c trường đới ôn hoà nhiễm nước ở đới ôn hòa; nguyên nhân và nhân, hóm hậu quả. 8 15 Bài 18. Thực hành: Nhận 1 - Củng cố các kiến thức cơ bản về: Cá nhân, nhóm Câu 2 - Không yêu biết đặc điểm môi trường + Các kiểu khí hậu của đới ôn hòa và nhận cầu HS làm; đới ôn hoà biết được qua biểu đồ nhiệt độ và lượng Câu 3 - Không yêu mưa. cầu vẽ biểu đồ, giáo + Các kiểu rừng ở đới ôn hòa và nhận biết viên hướng dẫn học được qua ảnh địa lí. HS nhận xét và giải + Ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa. thích. 16 Ôn tập chương II 1 Hệ thống toàn bộ kiến thức của Chương II. Cả lớp Chương III. Môi trường hoang mạc. Hoạt 1 tiết động kinh tế của con người ở hoang mạc 9 17 Bài 19. Môi trường hoang 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá mạc một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi nhân, nhóm trường hoang mạc. - Phân tích được sự khác nhau về chế độ nhiệt của hoang mạc ở đới nóng và hoang mạc ở đới ôn hoà. - Biết được sự thích nghi của thực vật và động vật ở môi trường hoang mạc. Chương IV. Môi trường đới lạnh. Hoạt 1 tiết động kinh tế của con người ở đới lạnh 9 18 Bài 21. Môi trường đới 1 - Biết vị trí của đới lạnh trên bản đồ Tự Cả lớp, cá lạnh nhiên thế giới. nhân - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của đới lạnh. - Biết được sự thích nghi của động vật và thực vật với môi trường đới lạnh. 10 19 Ôn tập 1 Hệ thống kiến thức về các thành phần nhân Cả lớp văn của môi trường và đặc điểm các môi trường địa lí
  4. 20 Kiểm tra viết 1 Kiểm tra khả năng nhận thức và vận dụng Cá nhân kiến thức của học sinh. Chương V. Môi trường vùng núi. Hoạt 1 tiết động kinh tế của con người ở vùng núi 11 21 Bài 23. Môi trường vùng 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cá nhân, nhóm núi một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của môi trường vùng núi. - Biết được sự khác nhau về cư trú của con người ở một số vùng núi trên thế giới. 22 Ôn tập các chương III, 1 Hệ thống lại toàn bộ kiến thức các chương Cả lớp IV, V III, IV, V Phần III. THIÊN NHIÊN VÀ CON 1 tiết NGƯỜI Ở CÁC CHÂU LỤC 12 23 Bài 25. Thế giới rộng lớn 1 - Phân biệt được lục địa và châu lục. Biết tên Cả lớp, cá và đa dạng sáu lục địa và sáu châu lục trên thế giới. nhân, nhóm - Biết được một số tiêu chí (chỉ số phát triển con người) để phân loại các nước trên thế giới thành hai nhóm nước: phát triển và đang phát triển. Chương VI. Châu Phi 11 tiết 12 24 Bài 26. Thiên nhiên châu 1 -Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Cả lớp, cá Phi Phi trên bản đồ thế giới. nhân, nhóm - Trình bày được đặc điểm về hình dạng lục địa, về địa hình và khoáng sản của châu Phi. 13 25 Bài 27. Thiên nhiên châu 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, nhóm Phi (tiếp theo) đặc điểm của thiên nhiên châu Phi. 26 Bài 28. Thực hành: Phân 1 Củng cố kiến thức về: Cả lớp, cá tích lược đồ phân bố các - Sự phân bố các môi tường tự nhiên ở Châu nhân, nhóm môi trường tự nhiên, biểu Phi và giải thích được nguyên nhân dẫn đến đồ nhiệt độ và lượng mưa sự phân bố đó. ở châu Phi - Biết cách phân tích một biểu đồ khí hậu ở Châu Phi. 14 27 Bài 29. Dân cư, xã hội 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá Mục 1. Lịch sử và châu Phi một số đặc điểm cơ bản về dân cư, xã hội nhân dân cư; phần a: Sơ
  5. châu Phi. lược lịch sử - Không dạy 14-15 28-29 Bài 30. Kinh tế châu Phi 2 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá đặc điểm kinh tế chung và các ngành nông nhân, nhóm nghiệp, công nghiệp của châu Phi. 15 30 Bài 31. Kinh tế châu Phi 1 - Hiểu được cấu trúc đơn giản của nền kinh Cả lớp, cá (tiếp theo) tế các nước Châu Phi. nhân, nhóm - Hiểu rõ sự đô thị hoá quá nhanh nhưng không tương xứng với trình độ phát triển kinh tế làm xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế - xã hội phải giải quyết. 16 31-32 Bài 32. Các khu vực châu 2 -Trình bày và giải thích ở mức độ đơn Cả lớp, cá Phi giản những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, nhân, nhóm dân cư, kinh tế của khu vực Bắc Phi, khu cặp vực Trung Phi. 17 33 Bài 33. Các khu vực châu 1 -Trình bày và giải thích ở mức độ đơn Cả lớp, nhóm Phi (tiếp theo) giản những đặc điểm nổi bật về tự nhiên, cặp dân cư, kinh tế của khu vực Nam Phi. 34 Bài 34. Thực hành: So 1 - Biết được sự khác biệt trong thu nhập bình Cá nhân, nhóm sánh nền kinh tế của ba quân đầu người giữa các quốc gia và sự khu vực châu Phi khác biệt trong nền kinh tế của 3 khu vực. 18 35 Ôn tập học kì I 1 Hệ thống lại toàn bộ kiến thức về: Cả lớp - Thành phần nhân văn của môi trường. - Các môi trường địa lí. - Thiên nhiên, con người ở Châu Phi. 36 Kiểm tra học kì I 1 Kiểm tra khả năng nhận thức và vận dụng Cá nhân kiến thức của học sinh. HỌC KÌ II Tuần Tiết Tên bài Thời Yêu cầu cần đạt Hình thức tổ Điều chỉnh thực lượng chức dạy học hiện dạy học Chương VII. Châu Mĩ 12 tiết
  6. 19 37 Bài 35. Khái quát châu 1 -Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Cả lớp, cá Mĩ Mĩ trên bản đồ. nhân, cặp đôi - Trình bày được những đặc điểm khái quát về lãnh thổ, dân cư, dân tộc của châu Mĩ. 19,20 38-39 Bài 36. Thiên nhiên Bắc 2 - Biết được vị trí địa lí, giới hạn của Bắc Mĩ. Cả lớp, cá Mĩ - Trình bày được đặc điểm địa hình Bắc Mĩ: nhân, cặp đôi cấu trúc địa hình đơn giản, chia làm 3 khu vực kéo dài theo chiều kinh tuyến. - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản đặc điểm khí hậu Bắc Mĩ. - Trình bày được đặc điểm của các sông và hồ lớn của Bắc Mĩ. 20 40 Bài 37. Dân cư Bắc Mĩ 1 Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch ë møc ®é ®¬n gi¶n Cả lớp, cá mét sè ®Æc ®iÓm cña d©n c­ B¾c MÜ. nhân, nhóm 21 41 Bài 38. Kinh tế Bắc Mĩ 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Nhóm, cá nhân một số đặc điểm của dân cư Bắc Mĩ. Hiểu rõ nền nông nghiệp Bắc Mĩ mang lại hiệu quả cao mặc dù bị nhiều thiên tai và phụ thuộc vào thương mại và tài chính. 42 Bài 39. Kinh tế Bắc Mĩ 1 - Biết được nền công nghiệp Bắc Mĩ đã phát Cả lớp, cá (tiếp theo) triển ở trình độ cao. nhân, nhóm - Trình bày đươc Hiệp định mậu dịch tự do Bắc Mĩ (NAFTA) 22 43 Bài 41. Thiên nhiên 1 - Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của Cả lớp, cá nhân Trung và Nam Mĩ khu vực Trung và Nam Mĩ. - Trình bày được một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của eo đất Trung Mĩ, quần đảo Ăng- ti, lục địa Nam Mĩ. 44 Bài 42. Thiên nhiên 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, nhóm Trung và Nam Mĩ (tiếp đặc điểm khí hậu và thiên nhiên của Trung và theo) Nam Mĩ. 23 45 Bài 43. Dân cư, xã hội 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá Mục 1. Sơ lược Trung và Nam Mĩ một số đặc điểm về dân cư, xã hội Trung và nhân, nhóm lịch sử - Không Nam Mĩ. dạy 46 Bài 44. Kinh tế Trung và 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cá nhân, nhóm
  7. Nam Mĩ một số đặc điểm về kinh tế của Trung và Nam Mĩ. - Hiểu rõ sự phân chia đất đai ở Trung và Nam Mĩ không đều với hai hình thức sản xuất nông nghiệp mi-ni-fun-đi-a và la-ti-fun-đi-a; cải cách ruộng đất ở Trung và Nam Mĩ ít thành công. - Hiểu được sự phân bố nông nghiệp Trung và Nam Mĩ. 24 47 Bài 45. Kinh tế Trung và 1 - Nắm vững sự phân bố công nghiệp ở Trung Cả lớp, cá Nam Mĩ (tiếp theo) và Nam Mĩ. nhân, nhóm - Hiểu được vấn đề khai thác vùng A- ma- cặp dôn và những vấn đề về môi trường cần quan tâm. - Trình bày được về khối kinh tế Méc- cô- xua (Mercosur) của Nam Mĩ. 48 Bài 46.Thực hành: Sự 1 - Biết được sự phân hóa của môi trường theo Cá nhân, nhóm phân hoá của thảm thực độ cao. vật ở hai bên sườn đông - Sự khác nhau giữa sườn Đông và sườn Tây và tây của dãy núi An-đet Anđet Chương VIII. Châu Nam Cực 1 tiết 25 49 Bài 47. Châu Nam Cực - 1 - Biết được vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi của Cả lớp, cá châu lục lạnh nhất thế Châu Nam Cực. nhân, nhóm giới - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản cặp đặc điểm tự nhiên của châu Nam Cực. Chương IX. Châu Đại Dương 3 tiết 25 50 Bài 48. Thiên nhiên châu 1 -Biết được vị trí địa lí, phạm vi của châu Cả lớp, cá nhân Đại Dương Đại Dương. -Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên của các đảo và quần đảo, lục địa Ô- xtrây- li- a. 26 51 Bài 49. Dân cư và kinh tế 1 - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cá nhân, nhóm châu Đại Dương một số đặc điểm về dân cư Ô- xtrây- li- a. - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm về kinh tế của châu Đại
  8. Dương. 52 Bài 50. Thực hành: Viết 1 - Trình bày và giải thích đơn giản một số đặc Cá nhân báo cáo về đặc điểm tự điểm tự nhiên của lục địa Ôxtrâylia nhiên của Ô-trây-li-a 27 53 Ôn tập 1 Hệ thống toàn bộ kiến thức về thiên nhiên, Cả lớp kinh tê và con người Châu Mĩ, châu Đại Dương và châu Nam Cực. 54 Kiểm giữa HK2 1 Kiểm tra khả năng nhận thức và vận dụng Cá nhân kiến thức của học sinh. Chương X. Châu Âu 14 tiết 28 55 Bài 51. Thiên nhiên châu 1 - Biết được vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu Cả lớp, cá Âu trên bản đồ. nhân, nhóm - Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản một số đặc điểm tự nhiên cơ bản của châu Âu. 28-29 56-57 Bài 52. Thiên nhiên châu 2 Nêu và giải thích ở mức độ đơn giản sự khác Cả lớp, cá nhân Âu (tiếp theo) nhau giữa các môi trường ôn đới hải dương, môi trường ôn đới lục địa, môi trường địa trung hải, môi trường núi cao ở châu Âu. 29 58 Bài 53. Thực hành: Đọc, 1 Củng cố cho học sinh kiến thức về: Cá nhân phân tích lược đồ, biểu đồ - Đặc điểm khí hậu, sự phân hóa khí hậu của nhiệt độ và lượng mưa Châu Âu. châu Âu - Cách phân tích biểu độ khí hậu Châu Âu. 30 59 Luyện tập vẽ biểu đồ nhiệt 1 Củng cố kiến thức về biểu đồ nhiệt độ và Cá nhân độ và lượng mưa châu Âu lượng mưa của Châu Âu. 60 Bài 54. Dân cư, xã hội 1 Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá châu Âu một số đặc điểm về dân cư,xã hội của châu nhân, nhóm Âu. 31 61-62 Bài 55. Kinh tế châu Âu 2 Trình bày và giải thích ở mức độ đơn giản Cả lớp, cá một số đặc điểm về kinh tế của châu Âu. nhân, nhóm 32 63 Bài 56. Khu vực Bắc Âu 1 Trình bày và giải thích được những đặc điểm Cả lớp, cá nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các nhân, nhóm khu vực Bắc Âu. 64 Bài 57. Khu vực Tây và 1 Trình bày và giải thích được những đặc điểm Cả lớp, cá
  9. trung Âu nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các nhân, nhóm khu vực Tây và Trung Âu. 33 65 Bài 58. Khu vực Nam Âu 1 Trình bày và giải thích được những đặc điểm Cả lớp, cá nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các nhân, nhóm khu vực Nam Âu. cặp 66 Bài 59. Khu vực Đông Âu 1 Trình bày và giải thích được những đặc điểm Cả lớp, cá nổi bật về tự nhiên, dân cư, kinh tế của các nhân, nhóm khu vực Đông Âu. cặp 34 67 Bài 60. Liên minh châu 1 Trình bày được về Liên minh châu Âu (EU). Cả lớp, nhóm Âu 68 Bài 61. Thực hành: Đọc 1 Nắm vững vị trí địa lí một số quốc gia ở Châu Cá nhân lược đồ, vẽ biểu đồ cơ cấu Âu theo các cách phân loại khác nhau. kinh tế châu Âu 35 69 Ôn tập học kì II 1 Hệ thống toàn bộ kiến thức về thiên nhiên, Cả lớp kinh tế và con người của các châu lục: Châu Mĩ, Châu Nam Cực, Châu Đại Dương và Châu Âu. 70 Kiểm tra học kì II 1 Kiểm tra khả năng nhận thức và vận dụng Cá nhân kiến thức của học sinh. Hợp Tiến, ngày tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG P. TỔ TRƯỞNG CM NGƯỜI LẬP Đặng Vũ Trường Đỗ Thị Duyên Đoàn Thị Thùy Dương