Bài giảng Toán 3 - Bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

ppt 10 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 200
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán 3 - Bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_3_bai_nhan_so_co_nam_chu_so_voi_so_co_mot_chu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Toán 3 - Bài: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

 1. Thứ . ngày . tháng . năm 20 TOÁN 1) Kiểm tra bài cũ : Đặt tính rồi tính : 64728 + 8057 75070 - 345 64728 75070 8057 345 72785 74725
 2. Thứ . ngày . tháng . năm 20 TOÁN Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số a) Phép nhân: 14273 x 3 = ? . 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. 14273 . 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2. x 3 . 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 42819 . 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1. . 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4 ,viết 4. 14273 x 3 = 42819
 3. Thứ . ngày Tháng . năm 20 . TOÁN Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Bài 1: Tính : 21526 40729 17092 15180 x 3 x 2 x 4 x 5 64578 81458 68368 75900
 4. TOÁN Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Bài 2: Số ? Thừa số 19091 13070 10709 Thừa số 5 6 7 Tích 95455 78420 74963
 5. TOÁN Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số Bài Lần 3: đầu người ta chuyển 27150 kg thóc vào kho, lần sau chuyển được số thóc gấp đôi lần đầu. Hỏi cả hai lần chuyển vào kho được bao nhiêu ki-lô-gam thóc ? Tóm tắt Tóm tắt: Lần đầu chuyển : 27150 kg ? kg Lần sau chuyển gấp đôi lần đầu
 6. Bài giải Số ki-lô-gam thóc lần sau chuyển được là: 27150 x 2 = 54300 (kg) Số ki-lô-gam thóc cả hai lần chuyển được là : Bài 3: 27150 + 54300 = 81450 (kg) Đáp số : 81450 kg. Cách 2: Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần) Cả hai lần chuyển vào kho được là : 27150 x 3 = 81450 (kg) Đáp số : 81450 kg.
 7. Câu 1: 21242 x 2 ? 42494 43484 42484
 8. Câu 2: 42718 x 2 ? 85446 85436 84436
 9. Câu 3: 11807 x 5 ? 59035 58035 58085
 10. - Về nhà xem lại bài và làm lại bài sai. - Xem trước bài “ Luyện tập” trang 162