Bài giảng Tiếng Anh 3 - Period 101: Review 3 - Pham Thanh Hoang

ppt 21 trang Thủy Hạnh 14/12/2023 160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 3 - Period 101: Review 3 - Pham Thanh Hoang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_anh_3_period_101_review_3_pham_thanh_hoang.ppt

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh 3 - Period 101: Review 3 - Pham Thanh Hoang

  1. ToTo classclass 3E3E Subject : English Period 101 : Review 3 Teacher:Teacher: PhamPham ThanhThanh HoangHoang
  2. Thursday, March 18th, 2021
  3. small bedrooms There They house bathroom
  4. CHOOSE THE BALL 4 3 1 2 Choose the ball
  5. Four Open
  6. Three Open
  7. One Open
  8. Two Open
  9. - Do exercises in the workbook. - Prepare: Short story “ Cat and Mouse 3”