Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 113: Lao xao Duy Khán

ppt 14 trang thienle22 7210
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 113: Lao xao Duy Khán", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_ngu_van_6_tiet_113_lao_xao_duy_khan.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn 6 - Tiết 113: Lao xao Duy Khán

 1. Tiết 113. LAO XAO Duy Khán
 2. Duy Khán I. Tìm hiểu chung: 1. Tác giả: ? Neâu vaøi neùt veà nhaø vaên Duy Khaùn vaø vaên baûn LAO XAO ?
 3. 2. Đọc, tìm hiểu chú thích II. Đọc, hiểu văn bản. ? Veû ñeïp cuûa böùc tranh laøng queâ vaøo heøñöôïc gôïi taû nhö theá naøo?
 4. 1. Khung cảnh làng quê vào ngày hè a.C¸c loµi hoa: - Hoa lan : Tr¾ng xo¸ - Hoa giÎ: M¶nh dÎ - Hoa mãng rång: Bô bÉm, th¬m b. C¸c loµi vËt: - Ong: §¸nh lén, hót mËt. - B­ím : HiÒn lµnh c. ©m thanh : Lao xao cña ®Êt trêi, cña ong b­ím, trÎ em n« ®ïa r©m ran￿ => C¶nh thiên nhiên ®Ñp, th¬ méng. Chi tiÕt chän läc, nghÖ thuËt so s¸nh, bøc tranh sinh ®éng khi vµo hÌ.
 5. 2.Thế giới caùc loaøi chim: a.Nhoùm chim laønh: -Chim sáo, tu hú àMang đến niềm vui cho trời đất và con người -Chim chèo bẻo Đánh lại các loài chim ác, chim xấu Tác giả ca ngợi hành động dũng cảm của chèo bẻo. Hãy kể tên những loài chim lành? Bìm bòp, dieàu haâu, cheøo beûo, quaï, chim caét b.Nhoùm chim aùc:
 6. Chèo bẻo
 7. 2.Thế giới các loài chim a.Nhoùm chim laønh: b.Nhoùm chim aùc: - Chim diều hâu: chim ăn cướp - Quạ: chim ăn trộm -Cắt: chim quỷ Sử dụng nghệ thuật nhân hoá, thành ngữ, đồng dao Cách gọi có kèm theo thái độ yêu ghét của dân gian, chỉ các loại động vật ăn thịt hung dữ. Nhoùm chim aùc ñöôïc taùc giaû gôïi taû baèng nhöõng chi tieát, hình aûnh naøo?
 8.  Bìm bòp: Keâu “bòp bòp”; suoát ñeâm chui ruùc trong buïi caây
 9.  Dieàu haâu: coù caùi muõi khoaèm, ñaùnh hôi tinh laém, keâu cheùc cheùc, lao nhö muõi teân
 10.  Chim caét: Caùnh nhoïn nhö dao baàu choïc tieát lôïn ï
 11. ? Nhaän xeùt veà taøi quan saùt vaø tình caûm cuûa taùc giaû vôùi thieân nhieân, laøng queâ qua vieäc mieâu taû caùc loaøi chim ? -Taùc giaû coù voán hieåu bieát phong phuù. -Taùc giaû laø ngöôøi yeâu meán thieân nhieân, gaén boù vôùi laøng queâ. -Coù caùi nhìn vaø caûm xuùc hoàn nhieân veà tuoåi thô.
 12. ? Chaát lieäu vaên hoùa daân gian ñöôïc söû duïng trong vaên baûn LAO XAO laø: A. Söû duïng thaønh ngöõ. B. Söû duïng ñoàng dao. C. Truyeän coå tích. D.D Caû A, B vaø C ñeàu ñuùng.
 13. ? Theo em caùch caûm nhaän ñaäm chaát daân gian veà caùc loaøi chim trong vaên baûn taïo neân neùt ñaëc saéc gì vaø coù ñieàu gì chöa xaùc ñaùng? Neùt ñaëc saéc: Theå hieän söï hoàn nhieân, chaát phaùc. Haïn cheá: Caùch nhìn mang tính ñònh kieán, thieáu caên cöù khoa hoïc.
 14. Phieáu hoïc taäp: Neân hieåu töø LAO XAO trong nhan ñeà cuûa vaên baûn nhö theá naøo? Lao xao laø töø gôïi nhöõng aâm thanh hoaëc tieáng ñoäng nhoû roän leân xen laãn vaøo nhau khoâng ñeàu. Trong vaên baûn naøy, lao xao laø aâm thanh cuûa ong, böôùm, tieáng treû em noâ ñuøa, tieáng chim hoùt, Taát caû taïo neân moät böùc tranh queâ sinh ñoäng, nhieàu maøu saéc.