Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Lớp 7 theo CV5512 - Năm học 2020-2021

doc 13 trang nhungbui22 10/08/2022 700
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Lớp 7 theo CV5512 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docke_hoach_giao_duc_mon_the_duc_lop_7_theo_cv5512_nam_hoc_2020.doc

Nội dung text: Kế hoạch giáo dục môn Thể dục Lớp 7 theo CV5512 - Năm học 2020-2021

 1. KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN THÊ DỤC Năm học 2020 - 2021 KHỐI 7 Cả năm: 35 tuần = 70 tiết (2 tiết/1 tuần) Học kỳ I: 18 tuần x 2 tiết = 36 tiết Học kỳ II: 17 tuần x 2 tiết = 34 tiết HỌC KỲ I Tuần Tiết Mục Thời Yêu cầu cần đạt Hình thức tổ Điều chỉnh lượng chức dạy học thực hiện dạy học 1 1 Lí thuyết: Phòng tránh chấn thương khi 1 - Biết ý nghĩa của việc phòng Thuyết trình, hoạt động TDTT (mục 1). tránh trấn thương khi hoạt động vấn đáp. TDTT. 2 - ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị hàng, Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện phải, quay trái, quay đằng sau đúng các động tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. cao đùi, Chạy gót chạm mông. hiện cơ bản đúng các động tác. - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên; - Chạy bền: Biết thực hiện Chạy giới thiệu hiện tượng “Thở dốc” và cách bền theo địa hình quy định, phân khắc phục; Một số động tác thư giãn, thả phối sức khi chạy. lỏng. 2 3 - ĐHĐN: Như nội dung tiết 2, Điểm số từ 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị 1 đến hết và điểm số 1 - 2, 1-2 đến hết; cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện Học: Biến đổi đội hình 0-2-4. đúng các động tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Trò chơi “Chạy tiếp sức”, - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. “Chạy tiếp sức chuyển vật” một số động hiện cơ bản đúng các động tác, tác bổ trợ, bài tập phát triển sức nhanh biết tham gia được vào trò chơi. 4 - ĐHĐN: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị Đứng nghiêm, đứng nghỉ, Quay phải, quay cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện trái, quay đằng sau; Biến đổi đội hình 0-2- đúng các động tác. quay vòng, chia 4. - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai.
 2. 2 - Chạy ngắn: Ôn luyện Tại chỗ đánh tay. hiện cơ bản đúng các động tác. Đứng mặt hướng chạy xuất phát, Chạy - Chạy bền: Biết thực hiện Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi. trên đường gấp khúc, phân phối - Chạy bền: Học Phân phối sức khi chạy; sức khi chạy. Chạy trên đường gấp khúc. 3 5 Lý thuyết: Phòng tránh chấn thương khi 1 - Biết nguyên nhân cơ bản để xảy Thuyết trình, hoạt động TDTT (mục 2). ra chấn thương và cách phòng vấn đáp. ngừa. 6 - ĐHĐN: Ôn Tập hợp hàng dọc, dóng 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị hàng, điểm số và cách điều khiển của cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện người chỉ huy. đúng các động tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. cao đùi, Chạy gót chạm mông, Đứng vai hiện cơ bản đúng các động tác. hướng chạy - xuất phát. 4 7 - ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại, Đi đều 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị vòng trái, Đi đều vòng phải. cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng đúng các động tác. quay vòng, chia cao đùi, Chạy gót chạm mông, Đứng vai - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. hướng chạy - xuất phát. hiện cơ bản đúng các động tác. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Chạy bền: Biết thực hiện Chạy trên đường gấp khúc, biết các hiện tượng thở dốc, đau sóc và cách khắc phục. 8 - ĐHĐN: Đi đều - đứng lại, Đi đều vòng 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị trái, Đi đều vòng phải, Đổi chân khi đi đều cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện sai nhịp. đúng các động tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng - Chạy ngắn: Thực hiện cơ bản nhóm, sửa sai. cao đùi, Chạy gót chạm mông, Học: Ngồi đúng động tác. xổm - xuất phát. 5 9 - ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại, Đi đều 1 - ĐHĐN: Biết khẩu lệnh và thực Giảng giải, thị vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện đi đều sai nhịp; Biến đổi đội hình 0-2-4. động tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. nâng cao đùi, Chạy gót chạm mông, Đứng hiện cơ bản đúng các động tác.
 3. 3 vai hướng chạy - xuất phát - Chạy bền: Biết thực hiện Chạy - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. trên đường gấp khúc, cách kiểm tra mạch trước, sau khi chạy và theo dõi sức khoẻ. 10 - ĐHĐN: Ôn tập Đi đều - đứng lại, Đi đều 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị vòng trái, Đi đều vòng phải; Đổi chân khi cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện đi đều sai nhịp đúng các động tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Ôn Đứng vai hướng chạy - - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. xuất phát, Ngồi - xuất phát, Tư thế sẵn hiện cơ bản đúng các động tác. sàng - xuất phát. 6 11 - ĐHĐN: Đi đều vòng trái, Đi đều vòng 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị phải; Đổi chân khi đi đều sai nhịp; Học: thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện Biến đổi đội hình 0-3-6-9, 0-2-4. tác. quay vòng, chia - Chạy ngắn: Ôn Đứng vai hướng chạy- - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. xuất phát, Ngồi-xuất phát, Tư thế sẵn sàng- hiện cơ bản đúng các động tác. xuất phát - Chạy bền: Biết thực hiện Chạy - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. trên đường gấp khúc. 12 - ĐHĐN: Ôn Biến đổi đội hình 0-3-6-9, 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị Biến đổi đội hình 0-2-4 cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện - Chạy ngắn: Ôn Chạy bước nhỏ, Chạy đúng các động tác. quay vòng, chia nâng cao đùi, Tư thế sẵn sàng - xuất phát, - Chạy ngắn: Biết thực hiện cơ nhóm, sửa sai. Học: Chạy đạp sau. bản đúng các động tác. 7 13 - ĐHĐN: Ôn Đi đều - đứng lại, Đổi chân 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị khi đi đều sai nhịp cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện - Chạy ngắn: Ôn Tư thế sẵn sàng - xuất đúng các động tác. quay vòng, chia phát; Chạy đạp sau; Học: Xuất phát cao - - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. Chạy ngắn 40m. hiện cơ bản đúng các động tác. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên đường gấp khúc. 14 - ĐHĐN: Luyện tập nâng cao kĩ năng Đi 1 - ĐHĐN: Biết các khẩu lệnh và Giảng giải, thị đều - đứng lại cách thực hiện, thực hiện cơ bản phạm, tập luyện - Chạy ngắn: Ôn Trò chơi chạy tiếp sức; đúng các động tác. quay vòng, chia Tư thế sẵn sàng - xuất phát; Xuất phát cao - Chạy ngắn: Biết tham gia vào nhóm, sửa sai. - Chạy ngắn 30m trò chơi, thực hiện cơ bản đúng Tư
 4. 4 thế sẵn sàng - xuất phát; Xuất phát cao - Chạy ngắn 30m. 8 15 - ĐHĐN: Ôn và hoàn thiện thực hiện đội 1 - Biết khẩu lệnh và thực hiện được Thực hành trên hình 0-2-4; 0-3-6-9 (hàng ngang, dọc); đi các động tác. sân TD. đều, đứng lại. 16 - Chạy ngắn: Luyện tập nâng cao kĩ năng 1 - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy hiện cơ bản đúng các động tác. phạm, tập luyện đạp sau, xuất phát cao - Chạy ngắn 30m. - Bóng chuyền: Biết thực hiện, quay vòng, chia - TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác thực hiện cơ bản đúng các động nhóm, sửa sai. bổ trợ, đệm bóng. tác. 9 17 - Chạy ngắn: Trò chơi bật xa tiếp sức 1 - Chạy ngắn: Biết tham gia vào Giảng giải, thị - TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác trò chơi, bài tập phát triển sức phạm, tập luyện bổ trợ, đệm bóng. mạnh. quay vòng, chia - Bóng chuyền: Biết thực hiện, nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. thực hiện cơ bản đúng các động tác. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên đường gấp khúc. 18 - Chạy ngắn: Luyện tập nâng cao kỹ năng 1 - Chạy ngắn: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, Chạy hiện cơ bản đúng các động tác. phạm, tập luyện đạp sau, Xuất phát cao - Chạy ngắn 30 - - Bóng chuyền: Biết thực hiện cơ quay vòng, chia 40m bản đúng các động tác. nhóm, sửa sai. - TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác bổ trợ, đệm bóng, chuyền bóng cao tay bằng hai tay. 10 19 - Ôn tập kiểm tra giữa HKI (Luyện tập 1 - Chạy ngắn: Biết thực hiện cơ Giảng giải, thị nâng cao kỹ năng chạy bước nhỏ, chạy bản đúng kĩ thuật xuất phát và phạm, tập luyện nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao - bước chạy. quay vòng, chia Chạy ngắn 30 - 60m. nhóm, sửa sai. 20 - Kiểm tra HKI (XP cao Chạy ngắn 60m). 1 - Chạy ngắn: Biết thực hiện cơ Thực hành trên bản đúng kĩ thuật XP cao Chạy sân TD. ngắn, kĩ thuật bước chạy, đạt thành tích. 11 21 - TTTC (Bóng chuyền): Một số động tác 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện, Giảng giải, thị
 5. 5 bổ trợ, phát bóng thấp tay chính diện. thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. tác. quay vòng, chia - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai. đường gấp khúc. 22 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện cơ Giảng giải, thị tay chính diện, giới thiệu một số điểm bản đúng các động tác, tham gia phạm, tập luyện trong luật bóng chuyền (Kích thước sân, đấu tập. quay vòng, chia lưới), đấu tập. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. đường gấp khúc. 12 23 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện, Giảng giải, thị tay chính diện, giới thiệu một số điểm thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện trong luật bóng chuyền (Vị trí các đấu thủ), tác, một số điểm trong luật bóng quay vòng, chia đấu tập chuyền (Vị trí các đấu thủ), đấu nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. tập. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên đường gấp khúc. 24 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Biết thực hiện, thực hiện cơ bản Thực hành trên tay chính diện, giới thiệu một số điểm đúng các động tác XP cao Chạy sân Thể dục trong luật bóng chuyền, đấu tập. ngắn 60m, đạt tiêu chuẩn RLTT. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. 13 25 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 Bóng chuyền: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị tay chính diện, đấu tập. hiện cơ bản đúng các động tác, phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. đấu tập. quay vòng, chia - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai. đường gấp khúc. 26 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện, Giảng giải, thị tay chính diện, đấu tập. thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. tác, đấu tập, đấu tập. quay vòng, chia - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai. đường gấp khúc. 14 27 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện, Giảng giải, thị tay chính diện, đấu tập. thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. tác, đấu tập. quay vòng, chia - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai.
 6. 6 đường gấp khúc. 28 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện, Giảng giải, thị tay chính diện, đấu tập. thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. tác, đấu tập quay vòng, chia - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai. đường gấp khúc. 15 29 - TTTC (Bóng chuyền): Phát bóng thấp 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện, Giảng giải, thị tay chính diện, đấu tập. thực hiện cơ bản đúng các động phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. tác, đấu tập. quay vòng, chia - Chạy bền: Biết cách Chạy trên nhóm, sửa sai. đường gấp khúc 30 - TTTC (Bóng chuyền): Đấu tập 1 - Bóng chuyền: Biết tham gia vào Giảng giải, thị - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. đấu tập. phạm, tập luyện - Chạy bền: Biết cách Chạy trên quay vòng, chia đường gấp khúc nhóm, sửa sai. 16 31 - TTTC (Bóng chuyền): Đấu tập. 1 - Bóng chuyền: Biết tham gia vào Giảng giải, thị - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. đấu tập. phạm, tập luyện - Chạy bền: Biết cách Chạy trên quay vòng, chia đường gấp khúc. nhóm, sửa sai. 32 - TTTC (Bóng chuyền): Ôn đệm bóng, 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện cơ Giảng giải, thị phát bóng thấp tay chính diện. bản đúng kĩ thuật các động tác. phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên quay vòng, chia đường gấp khúc. nhóm, sửa sai. 17 33 - TTTC (Bóng chuyền): Ôn đệm bóng, 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện cơ Giảng giải, thị phát bóng thấp tay chính diện. bản đúng kĩ thuật các động tác. phạm, tập luyện - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên quay vòng, chia đường gấp khúc. nhóm, sửa sai. 34 - TTTC (Bóng chuyền): Ôn (Đệm bóng, 1 - Bóng chuyền: Biết thực hiện cơ Thực hành trên phát bóng thấp tay chính diện. bản đúng kĩ thuật các động tác. sân Thể dục - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Chạy bền: Biết cách Chạy trên đường gấp khúc. 18 35 - Ôn giữa học kỳ I (Phát bóng thấp tay 1 - Biết thực hiện cơ bản đúng kĩ Giảng giải, thị chính diện). thuật phát bóng thấp tay chính phạm, tập luyện diện, nâng dần thành tích. quay vòng, chia
 7. 7 nhóm, sửa sai. 36 - Kiểm tra học kỳ I (Thực hiện phát bóng 1 - Biết thực hiện cơ bản đúng kĩ Thực hành trên thấp tay chính diện và thành tích). thuật phát bóng thấp tay chính sân Thể dục diện, đạt thành tích. HỌC KỲ II Tuần Tiết Mục Thời Yêu cầu cần đạt Hình thức tổ Điều chỉnh lượng chức dạy học thực hiện dạy học 19 37 - Bài TD: Học 2 động tác: Vươn thở, Tay 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị - Bật nhảy: Ôn động tác Đà lăng trước - hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện sau, trò chơi “Nhảy cừu” động tác. quay vòng, chia - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy bền: Biết Chạy trên đường gấp khúc, phân phối đều sức. 38 - Bài TD: Ôn 2 động tác: Vươn thở, Tay; 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị Học 2 độngt ác: Chân, lườn. hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện - Bật nhảy: Ôn động tác Đà lăng trước - động tác. quay vòng, chia sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Nhảy ô - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. tiếp sức”. hiện cơ bản đúng động tác, Tham gia được vào trò chơi. 20 39 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị Chân, Lườn hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện - Bật nhảy: Ôn động tác Đà lăng trước - động tác. quay vòng, chia sau, Đá lăng sang ngang; trò chơi “Bật xa - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực hiện nhóm, sửa sai. tiếp sức”. cơ bản đúng động tác, Tham gia được - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. vào trò chơi. - Chạy bền: Biết Chạy trên đường gấp khúc, phân phối đều sức. 40 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị
 8. 8 Chân, Lườn (chú ý biên độ, nhịp điệu). hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện - Bật nhảy: Ôn động tác Đà lăng trước - động tác. quay vòng, chia sau, Đá lăng sang ngang; Đà một bước - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. giậm nhảy vào hố cát. hiện cơ bản đúng động tác. 21 41 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị Chân, Lườn. hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện - Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm động tác. quay vòng, chia nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. cát hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. - Chạy bền: Biết Chạy trên đường gấp khúc, phân phối đều sức. 42 - Bài TD: Ôn 4 động tác: Vươn thở, Tay, 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị Chân, Lườn; Học 2 động tác: Bụng, Phối hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện hợp động tác. quay vòng, chia - Bật nhảy: Ôn động tác Đà một bước giậm - Bật nhảy: Biết thực hiện cơ bản nhóm, sửa sai. nhảy đá lăng; Đà ba bước giậm nhảy vào hố đúng động tác, tham gia được vào cát, trò chơi bật xa tiếp sức. trò chơi. 22 43 - Bài TD: Ôn 6 động tác đã học. 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị - Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện nhảy vào hố cát, Học: Trò chơi “Khéo động tác. quay vòng, chia vướng chân”. - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc hiện cơ bản đúng động tác, Tham gia được vào trò chơi. - Chạy bền: Biết Chạy trên đường gấp khúc, phân phối đều sức. 44 - Bài TD: Ôn 6 động tác: Vươn thở, Tay, 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị Chân, Lườn, Bụng, Phối hợp; Học 2 động hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện tác: Thăng bằng, nhảy động tác. quay vòng, chia - Bật nhảy: Ôn động tác Đà ba bước giậm - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. nhảy vào hố cát, Học: Trò chơi “Khéo hiện cơ bản đúng động tác, Tham vướng chân” gia được vào trò chơi. 23 45 - Bài TD: Ôn 8 động tác đã học; Học động 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị
 9. 9 tác: Điều hoà hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện - Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; động tác. quay vòng, chia Học động tác: Nhảy “bước bộ” trên không - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy bền: Biết Chạy trên đường gấp khúc, phân phối đều sức. 46 - Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị bài Thể dục 9 động tác: Vươn thở, Tay, hiện, thực hiện cơ bản đúng các phạm, tập luyện Chân, Lườn, Bụng, Phối, Thăng bằng, động tác. quay vòng, chia Nhảy, Điều hoà. - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. - Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; hiện cơ bản đúng động tác, tham gia Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy được vào trò chơi. vào vòng tròn tiếp sức”. 24 47 - Bài TD: Luyện tập nâng cao chất lượng 1 - Bài TD: Biết tên và cách thực Giảng giải, thị bài Thể dục (9 động tác). hiện, thực hiện nâng cao chất phạm, tập luyện - Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa lượng động tác. quay vòng, chia kiểu “ngồi”. - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc hiện cơ bản đúng động tác. - Chạy bền: Biết Chạy trên đường gấp khúc, phân phối đều sức. 48 - Bật nhảy: Trò chơi “nhảy vào vòng tròn 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị tiếp sức”; Học: Chạy đà chính diện giậm hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện nhảy co chân qua xà. - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu hiện cơ bản đúng động tác. nhóm, sửa sai. bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo - Chạy bền: Biết Chạy trên nhóm). đường gấp khúc - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc 25 49 - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị nhảy co chân qua xà; trò chơi “lò cò tiếp hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện sức” - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu hiện cơ bản đúng động tác. nhóm, sửa sai. bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo
 10. 10 nhóm); Học: Tư thế chuẩn bị và di chuyển (bước trượt ngang, bước trượt chếch). 50 - Bật nhảy: Ôn Đà ba bước giậm nhảy vào 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị hố cát; Chạy đà chính diện giậm nhảy co hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện chân qua xà - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu hiện cơ bản đúng động tác. chia nhóm, sửa bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo - Chạy bền: Biết Chạy trên sai. nhóm); Học: Tâng cầu bằng mu bàn chân. đường gấp khúc, phân phối đều - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc sức. 26 51 - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị nhảy co chân qua xà; Học: Bật nhảy bằng hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện hai chân, tay với vào vật trên cao, trò chơi - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia “Nhảy vượt rào tiếp sức” hiện cơ bản đúng động tác. nhóm, sửa sai. - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo nhóm), Tâng cầu bằng mu bàn chân. 52 - Bật nhảy: Ôn động tác Chạy đà chính 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà hiện cơ bản đúng động tác. nhóm, sửa sai. - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu - Chạy bền: Biết Chạy trên bằng má trong bàn chân (cá nhân hoặc theo đường gấp khúc, phân phối đều nhóm), Tâng cầu bằng mu bàn chân; Học: sức. Chuyền cầu bằng mu bàn chân. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc. 27 53 - Ôn giữa học kỳ II (Thực hiện bài TD). 1 - Động tác tương đối đẹp. 54 - Kiểm tra học kỳ II (Thực hiện bài TD). 1 - Thuộc và thực hiện được cơ bản đúng kĩ thuật của 9 động tác. 28 55 - Bật nhảy: Ôn động tác Chạy đà chính 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện GV chọn; Học: Chạy đà chính diện giậm - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà. hiện cơ bản đúng động tác. nhóm, sửa sai. - Đá cầu: Tâng cầu bằng mu bàn chân,
 11. 11 Chuyền cầu bằng mu bàn chân; Học: Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, Một số điểm trong Luật Đá cầu (san, lưới, nội dung thi đấu). 56 - Bật nhảy: Ôn động tác Chạy đà chính 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia chân lăng duỗi thẳng qua xà. hiện cơ bản đúng động tác. nhóm, sửa sai. - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, - Chạy bền: Biết Chạy trên đường Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu gấp khúc, phân phối đều sức. thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; Học: Một số điểm trong Luật Đá cầu (thời gian cho cuộc thi). - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc 29 57 - Bật nhảy: Ôn động tác Chạy đà chính 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị diện giậm nhảy co chân qua xà; hoặc do hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện GV chọn, Chạy đà chính diện giậm nhảy quay vòng, chia chân lăng duỗi thẳng qua xà. nhóm, sửa sai. - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, - Đá cầu: Biết thực hiện, thực Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu hiện cơ bản đúng động tác, nâng thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; dần thành tích, đấu tập. Đấu tập. 58 - Bật nhảy: Ôn Bật nhảy bằng hai chân, tay 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị với vào vật ở trên cao, trò chơi “Nhảy vượt hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện rào tiếp sức”. - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, hiện cơ bản đúng động tác, nâng nhóm, sửa sai. Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu dần thành tích, đấu tập. thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; - Chạy bền: Biết Chạy trên Đấu tập. đường gấp khúc, phân phối đều - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc sức. 30 59 - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao, - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” hiện cơ bản đúng động tác, nâng nhóm, sửa sai.
 12. 12 - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, dần thành tích, đấu tập. Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu thấp chân chính diện bằng mu bàn chân, hoặc do GV chọn; Đấu tập. 60 - Bật nhảy: Ôn Chạy đà chính diện giậm 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, Bật nhảy hiện cơ bản đúng động tác. phạm, tập luyện bằng hai chân, tay với vào vật ở trên cao - Đá cầu: Biết thực hiện, thực quay vòng, chia - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, hiện cơ bản đúng động tác, nâng nhóm, sửa sai. Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu dần thành tích, đấu tập. thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; - Chạy bền: Biết Chạy trên Đấu tập. đường gấp khúc, phân phối đều - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc sức. 31 61 - Bật nhảy: Ôn Chạy đà (tự do) nhảy xa; 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị Nhảy “bước bộ” trên không; trò chơi “Nhảy hiện cơ bản đúng động tác, tham phạm, tập luyện vào vòng tròn tiếp sức” gia được vào trò chơi. quay vòng, chia - Đá cầu: Ôn Tâng cầu bằng mu bàn chân, - Đá cầu: Biết thực hiện, thực nhóm, sửa sai. Chuyền cầu bằng mu bàn chân, Phát cầu hiện cơ bản đúng động tác, nâng thấp chân chính diện bằng mu bàn chân; dần thành tích, đấu tập. Đấu tập. 62 - Đá cầu: Ôn Phát cầu thấp chân chính 1 - Biết thực hiện, thực hiện cơ bản Thực hành trên diện bàng mu bàn chân, tâng cầu bằng mua đúng Phát cầu thấp chân chính sân Thể dục bàn chân. diện bàng mu bàn chân, tâng cầu - Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên bằng mua bàn chân, đạt thành không, Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu tích. “ngồi”. 32 63 - Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị không; trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp hiện cơ bản đúng động tác, tham phạm, tập luyện sức” hoặc do GV chọn, Chạy đà (tự do) gia được vào trò chơi. quay vòng, chia nhảy xa kiểu “ngồi”. - Chạy bền: Biết Chạy trên nhóm, sửa sai. - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc đường gấp khúc, phân phối đều sức. 64 - Bật nhảy: Ôn Nhảy “bước bộ” trên 1 - Bật nhảy: Biết thực hiện, thực Giảng giải, thị không; trò chơi “Nhảy vào vòng tròn tiếp hiện cơ bản đúng động tác, tham phạm, tập luyện sức”. Chạy đà (tự do) nhảy xa kiểu “ngồi”. gia được vào trò chơi. quay vòng, chia
 13. 13 - Chạy bền: Chạy trên đường gấp khúc - Chạy bền: Biết Chạy trên nhóm, sửa sai. đường gấp khúc, phân phối đều sức. 33 65 - Ôn học kỳ II (Nhảy “bước bộ” trên 1 - Hoàn thiện kỹ thuật Nhảy “bước Giảng giải, thị không). bộ” trên không. phạm, tập luyện, chia nhóm, sửa sai. 66 - Kiểm tra học kỳ II (Thực hiện kỹ thuật 1 - Thực hiện cơ bản đúng kỹ Thực hành trên nhảy “bước bộ” trên không). thuật Nhảy “bước bộ” trên sân TD. không. 34 67 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (Chạy 30m 1 - Biết thực hiện kĩ thuật (Chạy Thực hành trên XPC) 30m XPC), đạt tiêu chuẩn RLTT. sân Thể dục 68 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (Chạy con 1 - Biết thực hiện kĩ thuật (Chạy Thực hành trên thoi 4x 10m) con thoi 4x 10m), đạt tiêu chuẩn sân Thể dục RLTT. 35 69 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (Bật xa tại 1 - Biết thực hiện kĩ thuật (Bật xa Thực hành trên chỗ). tại chỗ), đạt tiêu chuẩn RLTT. sân TD. 70 - Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT (Chạy tùy 1 - Biết thực hiện kĩ thuật (Chạy tùy Thực hành trên sức 5 phút). sức 5 phút), đạt tiêu chuẩn RLTT. sân TD. Hợp Tiến , ngày tháng 9 năm 2020 HIỆU TRƯỞNG TỔ TRƯỞNG NGƯỜI LẬP Đặng Vũ Trường Đoàng Thị Thuỳ Dương Phạm Thanh Hưng