Bài giảng Tiếng Anh 5 - Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 1: Part 1, 2, 3

pptx 27 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 320
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 5 - Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 1: Part 1, 2, 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_anh_5_unit_17_what_would_you_like_to_eat_les.pptx

Nội dung text: Bài giảng Tiếng Anh 5 - Unit 17: What would you like to eat? - Lesson 1: Part 1, 2, 3

 1. NGUYEN TRAI PRIMARY SCHOOL Welcome to my class 5A1 Teacher’s name Tran Thi Hong Tham
 2. Kim’s Game
 3. Wednesday, March 28th, 2018 Unit 17: What would you like to eat? Lesson 1 Part 1,2, 3 * New words
 4. * New words 1. a bowl of noodles : một tô mì 2. a packet of biscuits : một gói bánh quy 3. a bar of chocolate : một thanh sô-cô-la 4. a glass of orange juice : một ly nước cam 5. a carton of lemonade : một hộp nước chanh
 5. Checking new words 1. a bowl of noodles : một tô mì 2. a packet of biscuits : một gói bánh quy 3. a bar of chocolate : một thanh sô-cô-la 4. a glass of orange juice : một ly nước cam 5. a carton of lemonade : một hộp nước chanh
 6. Checking new words 1. a bowl of noodles : một tô mì 2. a packet of biscuits : một gói bánh quy 3. a bar of chocolate : một thanh sô-cô-la 4. a glass of orange juice : một ly nước cam 5. a carton of lemonade : một hộp nước chanh
 7. 1. Look, listen and repeat Nam Mai
 8. 1. Look, listen and repeat
 9. Yes, I’d like some rice Can I help you? with fish, please.
 10. What would you like to eat? I’d like a bowl of noodles, please.
 11. What would you like to drink? I’d like a carton of apple juice, please.
 12. I’d like a glass of water, please. How about you?
 13. * Model Sentences Cách hỏi và trả lời bạn muốn ăn gì. Hỏi: What would you like to eat? Trả lời: I’d like a bowl of noodles, please. Cách hỏi và trả lời bạn muốn uống gì. Hỏi: What would you like to drink? Trả lời: I’d like a glass of water, please. I’d like = I would like : muốn (một cách lịch sự)
 14. 2. Point and say What would you like to eat/drink? I’d like , please. a packet of a bar of a glass of a carton of biscuits chocolate orange juice lemonade
 15. a packet of biscuits What would you like to eat? I’d like
 16. a bar of chocolate What would you like to eat? I’d like , please
 17. a glass of orange juice What would you like to drink? I’d like , please
 18. a carton of lemonade What would you like to drink? I’d like ,please
 19. 3. Let’s talk
 20. Consolidation a. a bar of chocolate b. a glass of orange juice c. a carton of lemonade
 21. Consolidation a. a bowl of noodles b. a bar of chocolate c. a packet of biscuits
 22. Consolidation What would you like to drink? I’d like , please. a b c
 23. What would you like to drink? I’d like a carton of lemonade, please.
 24. What would you like to eat? I’d like a packet of biscuits, please.
 25. Homework - Học thuộc từ mới và mẫu câu mới - Chuẩn bị phần Lesson 1, phần 4,5,6