Bài giảng Khoa học 5 - Bài: Sự sinh sản của thú - Nguyễn Thị Liễu

ppt 19 trang Thủy Hạnh 15/12/2023 180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Khoa học 5 - Bài: Sự sinh sản của thú - Nguyễn Thị Liễu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_khoa_hoc_5_bai_su_sinh_san_cua_thu_nguyen_thi_lieu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Khoa học 5 - Bài: Sự sinh sản của thú - Nguyễn Thị Liễu

 1. TRƯỜNG: TH LÊ QUÝ ĐÔN MÔN: KHOA HỌC LỚP: 5A4 GV: NGUYỄN THỊ LIỄU
 2. ThứThứ tưtư ngàyngày 1111 thángtháng 44 nămnăm 20182018 KhoaKhoa học:học: ChiaChia sẻsẻ ứngứng dụng:dụng: ChimChim sinhsinh sảnsản nhưnhư thếthế nào?nào? ChimChim nuôinuôi concon nhưnhư thếthế nào?nào?
 3. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Mục tiêu: Biết thú là động vật đẻ con
 4. Một số hình ảnh thú nuôi trong gia đình.
 5. Một số thú hoang dã Gấu Báo Khỉ Sư tử
 6. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Hoạt động 1: Sự sinh sản của Thú: H 1a H1b - Hình nào chụp thú con đã được sinh ra, hình nào chụp thú con còn là bào thai? -Bào thai của thú được nuôi dưỡng ở đâu? -Nêu tên một số bộ phận của thai mà bạn nhìn thấy?
 7. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Hoạt động 1: Sự sinh sản của Thú: Hình 2
 8. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Hoạt động 1: Sự sinh sản của Thú: 3 4 5
 9. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú •Hãy so sánh sự khác nhau và giống nhau về sinh sản của thú và của chim? SựSự sinhsinh sảnsản ởở chimchim SựSự sinhsinh sảnsản ởở thúthú
 10. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Sự sinh sản ở chim Sự sinh sản ở thú -Chim đẻ trứng và ấp - Ở thú đẻ con và con được thú mẹ nuôi bằng sữa. trứng nở thành con, con được bố mẹ kiếm mồi cho ăn. -Cả thú và chim đều nuôi con cho đến khi con của chúng có thể tự kiếm ăn.
 11. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Thú thường đẻ 1 con (trừ trường hợp đặc biệt) Voi Bò Ngựa Tê giác
 12. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Thú đẻ từ 2 con trở lên Mèo Hổ Cáo Chó
 13. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú
 14. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Bảo vệ loài thú HiÖn nay, mét sè loµi thó thuéc ®éng vËt hoang d· ®ang cã nguy c¬ bÞ diÖt chñng, ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng ®ã chóng ta cÇn ph¶i lµm g× ?
 15. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Bảo vệ loài thú - Chóng ta cÇn b¶o vÖ thó thuéc ®éng vËt hoang d·, tuyÖt ®èi kh«ng s¨n b¾t, mua b¸n c¸c lo¹i thó quÝ hiếm. - Kh«ng ®èt ph¸ rõng, gi÷ m«i tr­êng sèng trong s¹ch cho c¸c loµi thó - Yªu quý c¸c loµi ®éng vËt cã Ých, cã tinh thÇn vµ hµnh vi b¶o vÖ c¸c loµi ®éng vËt, ®Æc biÖt lµ c¸c loµi ®éng vËt quý hiÕm. - Tuyªn truyÒn mäi ng­êi n©ng cao ý thøc b¶o vÖ c¸c loµi thó.
 16. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Khoanh vào trước câu trả lời đúng 1. Thú là loại động vật ? A. Đẻ con B. Đẻ trứng 2. Trong các động vật dưới đây động vật nào đẻ nhiều con trong một lứa? A. Bò B. Trâu C.Khỉ D. Lợn 3. Loài thú nuôi con bằng cách nào? A. Cho con bú B. Kiếm mồi mớm cho con
 17. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú HÌNH 1 HÌNH 2 Nhanh như sóc Khỏe như voi HÌNH 3 HÌNH 3 Dữ như cọp Chạy như ngựa
 18. Thứ tư ngày 11 tháng 4 năm 2018 Khoa học: Sự sinh sản của thú Hoạt động 1: Sự sinh sản của Thú: Hoạt động 2: Số lượng con trong mỗi lần sinh của Thú: KếtKết luậnluận ëë c¸cc¸c loµiloµi thó,thó, trøngtrøng ®­îc®­îc thôthô tinhtinh thµnhthµnh hîphîp tötö sÏsÏ ph¸tph¸t triÓntriÓn thµnhthµnh ph«iph«i råiråi thµnhthµnh thaithai trongtrong c¬c¬ thÓthÓ thóthó mÑmÑ chocho ®Õn®Õn khikhi rara ®êi.®êi. ThóThó concon míimíi sinhsinh rara ®·®· cãcã h×nhh×nh d¹ngd¹ng giènggièng thóthó tr­ëngtr­ëng thµnhthµnh vµvµ ®­îc®­îc thóthó mÑmÑ nu«inu«i b»ngb»ng s÷as÷a chocho ®Õn®Õn khikhi cãcã thÓthÓ tùtù ®i®i kiÕmkiÕm ¨n.¨n.
 19. Chuùc thaày coâ vaø caùc em vui khoûe!